Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 106. Vilkår for pågripelse og internering

En utlending kan pågripes og interneres når

a) utlendingen ikke samarbeider om å klarlegge sin identitet i henhold til lovens § 21 eller § 83, eller det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen oppgir uriktig identitet,

b) det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg iverksettingen av et vedtak som innebærer at utlendingen plikter å forlate riket. Pågripelse og internering kan også skje dersom det er vesentlig fare for at utlendingen vil unndra seg iverksettingen av et vedtak som innebærer at utlendingen skal overføres til et annet europeisk land i medhold av Dublin-samarbeidet, jf. § 32 fjerde ledd. Pågripelse og internering kan også skje under behandlingen av en sak som kan føre til vedtak som nevnt i første og annet punktum,

c) utlendingen ikke overholder meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted etter § 105 første ledd bokstav c, og utlendingen har en sak til behandling som ikke er endelig avgjort eller tidspunktet for utreisefristen ennå ikke er inntrådt,

d) det er truffet vedtak om utvisning og vedtaket er endelig eller det er ikke gitt utsatt iverksettelse i forbindelse med klage, jf. § 90. Det er et vilkår at utlendingen er utvist på grunn av ilagt straff og at det ut fra utlendingens personlige forhold er fare for at utlendingen vil begå nye straffbare handlinger,

e) utlendingen ikke gjør det som er nødvendig for å oppfylle plikten til å skaffe seg gyldig reisedokument, og formålet er å fremstille utlendingen for det aktuelle lands utenriksstasjon for å få utstedt reisedokument. Pågripelse og internering etter første punktum kan også skje under behandlingen av en sak,

f) utlendingen er i transitt i norsk lufthavn, med sikte på utsendelse, eller

g) utlendingens søknad om beskyttelse mest sannsynlig vil bli nektet realitetsbehandlet i medhold av § 32 første ledd bokstav a eller d eller femte ledd. Dette gjelder ikke hvis utlendingen er mindreårig eller har mindreårige barn som også har søkt beskyttelse,

h) utlendingens søknad om beskyttelse antas å være åpenbart grunnløs og skal behandles i løpet av 48 timer. Dette gjelder ikke hvis utlendingen er mindreårig eller har mindreårige barn som også har søkt beskyttelse, eller

i) utlendingen har blitt eller mest sannsynlig vil bli nektet innreise og bortvist eller utvist. Dette gjelder ikke hvis utlendingen har søkt beskyttelse, er mindreårig eller har med seg mindreårige barn som ikke fyller vilkårene for innreise.

Det skal ikke besluttes pågripelse eller internering dersom det vil være tilstrekkelig med meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted, jf. § 105.

Pågripelse og internering etter første ledd bokstav a kan bare besluttes når det treffes tiltak med sikte på å avklare identitet. Pågripelse og internering etter første ledd bokstav b, c og d, kan bare besluttes når det treffes tiltak med sikte på utsendelse.

Relaterte rettskilder

Andre etaters rundskriv og brev

Andre lover

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler

Høyesterettsavgjørelser

HR-1993-00359s Identitet - Utlendingsloven §41 og Utlendingsloven §37(26.09.2006)
HR-1993-00518s Identitet - Utlendingsloven §41 og §37(26.09.2006)
HR-1993-00970s Identitet - Utlendingsloven §37(25.09.2006)
HR-1993-00989s Identitet - Utlendingsloven §37(25.09.2006)
HR-1993-01255s Identitet - Utlendingslov §37(25.09.2006)
HR-1993-01555s Identitet - Utlendingslov §37(25.09.2006)
HR-1993-02626s Identitet - Utlendingsloven §37(25.09.2006)
HR-2001-00427 Unndragelsesfare - Straffeloven §162 og straffeprosessloven §185.(03.10.2006)
HR-2017-283-U Samlet fengslingstid i utlendingssak. Overskridelse av 18-månedersgrensen. Utlendingsloven § 106(01.03.2017)
Rt-1991-941 Prøveløslatelse og gjeninnsettelse. Lovanvendelse.(04.10.2006)
Rt-1993-196 Identitet - Varetektsfengsling. Utlendingsloven.(20.09.2006)
Rt-1993-950 Identitet - Straffeprosess. Varetektsfengsling. Utlendingsloven.(09.02.2006)
Rt-1994-953 Utlendingsrett. Varetektsfengsling.(04.10.2006)
Rt-1996-1582 Identitet - Straffeprosess. Varetektsfengsling. Utlendingsrett.(27.09.2006)
Rt-1996-1734 Identitet - Straffeprosess. Varetektsfengsling. Utlendingsrett.(26.09.2006)
Rt-1996-473 Identitet - Straffeprosess. Varetektsfengsling. Utlendingsrett.(27.09.2006)
Rt-1997-1527 Identitet - Straffeprosess. Varetektsfengsling.(26.09.2006)
Rt-1997-84 Identitet - Straffeprosess. Utlendingsrett. Varetektsfengsling.(26.09.2006)
Rt-1997-949 Utvisning - Varetektsfengsling.(28.09.2006)
Rt-1999-1460 Identitet - Utlendingsrett. Straffeprosess. Varetektsfengsling.(21.09.2006)
Rt-1999-489 Identitet - Straffeprosess. Utlendingsrett. Varetektsfengsling.(26.09.2006)
Rt-2003-1485 Unndragelsesfare - Straffeprosess. Varetektsfengsling.(03.10.2006)
Rt-2004-1090 Identitet. Varetektsfengsling. Utlendingsloven (1988) § 37.(26.09.2006)
Rt-2006-717 Identitet - Fengsling. Utlendingsloven §41 sjette ledd.(20.09.2006)
Rt-2014-727 Fengsling etter utlendingsloven. Forholdsmessighetsbegrensning i utl § 99. EMK art. 5.(17.03.2015)

Underrettsavgjørelser

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo