Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 28. Oppholdstillatelse for utlendinger som trenger beskyttelse (asyl)

En utlending som er i riket eller på norsk grense, skal etter søknad anerkjennes som flyktning dersom utlendingen

a) har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, og er ute av stand til, eller på grunn av slik frykt er uvillig til, å påberope seg sitt hjemlands beskyttelse, jf. flyktningkonvensjonen 28. juli 1951 artikkel 1 A og protokoll 31. januar 1967, eller

b) uten å falle inn under bokstav a likevel står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet.

En utlending som anerkjennes som flyktning etter første ledd, har rett til oppholdstillatelse (asyl).

Ved vurderingen etter første ledd skal det tas hensyn til om søkeren er barn.

Søkeren skal som hovedregel anerkjennes som flyktning etter første ledd også når beskyttelsesbehovet har oppstått etter at søkeren forlot hjemlandet, og skyldes søkerens egne handlinger. Ved vurderingen av om det skal gjøres unntak fra hovedregelen, skal det særlig legges vekt på om beskyttelsesbehovet skyldes handlinger som er straffbare etter norsk lov, eller om det fremstår som mest sannsynlig at det hovedsakelige formålet med handlingene har vært å oppnå oppholdstillatelse.

Retten til anerkjennelse som flyktning etter første ledd gjelder ikke dersom utlendingen kan få effektiv beskyttelse i andre deler av hjemlandet enn det området søkeren har flyktet fra.

Med de unntakene som er fastsatt av Kongen i forskrift, har også ektefelle eller samboer til en utlending som gis oppholdstillatelse som flyktning etter annet ledd, og flyktningens barn under 18 år uten ektefelle eller samboer, rett til oppholdstillatelse som flyktning.

Når en utlending har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse etter denne bestemmelsen, skal vedtaksmyndigheten av eget tiltak vurdere om bestemmelsene i § 38 skal anvendes.

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om anvendelsen av denne paragrafen og §§ 29 og 30.

Relaterte rettskilder

Andre etaters rundskriv og brev

Departementenes rundskriv og instrukser

2010-017-GI Instruks om behandling av asylsaker fra Somalia(02.07.2010)
2018-02-01-JD Kvoten for overføringsflyktninger 2018 - kvotesammensetning(26.02.2018)
G-03/2014 Ikrafttredelse av ny § 8-13 i utlendingsforskriften – engangsløsning for lengeværende barn(30.06.2014)
G-08/2012 Retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse(01.07.2012)
G-08/2018 G-08/2018 Ikrafttredelse av nye lovregler om utvisning fra 1. november 2018(25.10.2018)
GI-02/2015 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 femte ledd – henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan(03.02.2015)
GI-03/2017 Behandling av asylsøknader fra afghanske søkere(29.03.2017)
GI-03/2019 Revidert instruks om opphør og tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f(21.05.2019)
GI-04/2018 Avledet asylstatus til familiemedlemmer der referansepersonens tillatelse skal vurderes kalt tilbake etter instruks GI-14/2016(07.06.2018)
GI-04/2019 Instruks om å gjennomgå asylsaker fra Eritrea og vurdere tilbakekall av oppholdstillatelse dersom det foreligger opplysninger om at en flyktning har fått opphold i Norge på uriktig grunnlag mv.(09.09.2019)
GI-06/2016 Instruks om nye land på listen over asylsøkere som skal behandles etter reglene i 48-timersprosedyren(12.05.2016)
GI-07/2012 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a - forfølgelse på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet(02.07.2012)
GI-07/2014 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32, jf. utlendingsforskriften § 7-4 (personer som har hatt et direkte ansettelsesforhold hos norske styrker/myndigheter i Afghanistan, og som søker beskyttelse i Norge)(01.07.2014)
GI-07/2016 Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer med visum til Russland som var gyldig for én innreise (engangsvisum)(29.04.2016)
GI-08/2016 Storskogporteføljen, tilbakemelding på praksisforeleggelse(24.06.2016)
GI-09/2012 Instruks om vurdering av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og § 73 i asylsaker og ved retur til Eritrea(20.08.2012)
GI-09/2018 GI-09/2018 Instruks om overføring av asylsøkere – Norges bistand til Malta i forbindelse med båten MV Lifeline(30.07.2018)
GI-13/2010 Instruks om utenriksstasjonenes forberedelse av saker som fremmes etter utlendingsloven § 35, jf. utlendingsforskriften §§ 7-6 til 7-8(27.05.2010)
GI-13/2018 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b – nasjonaltjenesten i Eritrea(31.10.2018)
GI-15/2017 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 – asylsøkere som anfører risiko for forfølgelse på grunn av (tillagt) tilknytning til Gülen-nettverket(12.10.2017)
GI-16/2010 Instruks om stornemndbehandling av søknad om beskyttelse fra somalisk borger fra Mogadishu(02.07.2010)
GI-16/2017 Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak(15.11.2017)
GI-19/2018 GI-19/2018 – Internflukt til Kabul(20.12.2018)

EASO Country Guidance Notes

EMD sammenfatninger

EU-domstolens rettspraksis

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Samlesider om sårbare søkere

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 1993-006 Dispensasjonsregler for tildeling av tilbakevendingsstøtte til norske statsborgere som tidligere har hatt asyl eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag(06.03.2006)
RS 2010-072 Avledet flyktningstatus for familiemedlemmer – utlendingsloven § 28 sjette ledd og utlendingsforskriften § 7-2(17.12.2009)
RS 2010-081 Bruk av ankomstregistreringsskjema ved søknad om beskyttelse (søknad om beskyttelse: del I) med vedlegg - utlendingsforskriften § 17-21 første ledd(27.08.2010)
RS 2010-091 Søknader om beskyttelse (asyl) fremmet ved norsk utenriksstasjon – utlendingsloven 28 første ledd, jf utlendingsforskriften 17-21 første ledd(24.11.2009)
RS 2011-007  Utlendingsforvaltningens ansvar for å legge til rette for å identifisere og gi oppfølging til mulige ofre for menneskehandel(19.04.2011)
RS 2011-030 48-timersprosedyren(06.02.2012)
RS 2014-003 Saksgangen i utenriksstasjonenes arbeid med overføringsflyktninger(19.02.2014)
RS 2014-005 Varslingsrutiner ved mistanke om smittsomme sykdommer under asylintervjuet(10.03.2014)
RS 2014-007 Rutiner når asylsøkere trekker asylsøknaden og utfylling av standardskjema(11.03.2014)
RS 2014-007V Melding om tilbaketrekking av asylsøknad(11.03.2014)
RS 2014-014 Registrering og behandling av asylsøknader som gjelder barn som er født i, eller kommet til Norge, etter at foreldrene har søkt om beskyttelse(24.06.2014)
RS 2014-025 Prioritering av asylsøknader fra kriminelle og personer som oppfattes som en trussel mot andres liv, sikkerhet eller eiendom(05.12.2014)
RS 2014-026 Rutiner i saker som kan unntas fra Dublin-behandling, jf. GI 2014-009(15.12.2014)
RS 2015-002 Utvidet registrering ved søknad om beskyttelse på grunn av arbeidsledighet(09.02.2015)
RS 2016-002 Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-14/2016(08.04.2016)
RS 2017-001 Politiets oppgaver i tilbakekallssaker(14.08.2017)
RS 2018-001 Behandling av ny søknad om beskyttelse etter midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften § 8-8 a(01.02.2018)
RS 2018-002 Retningslinjer for advokater som deltar i Utlendingsdirektoratets advokatordning i søknader om beskyttelse samt generelt om advokatordningen(07.05.2018)
RS 2019-001 Forberedelse, behandling og utstedelse av reisebevis for flyktninger og utlendingspass(10.01.2019)

Underrettsavgjørelser

LA-2015-14345 Straffutmåling. Falsk forklaring overfor offentlig myndighet i forbindelse med asylsaker. Utl. § 108 (2).(09.04.2015)
LB-2007-033544  Asyl - Utlendingsloven § 17, jf. §§ 16 og 15(22.07.2008)
LB-2007-071944  Asyl - Opphold på humanitært grunnlag. Utlendingsloven §15, §16 og §17(22.07.2008)
LB-2008-029613  Opphold - EMK art 3 jf utlendingsloven § 15. Utlendingsloven § 8 annet ledd(06.11.2008)
LB-2008-040393  Asyl - Opphold. Grovt urimelig vedtak(30.12.2008)
LB-2008-053457  Domstolsprøving av forvaltningsvedtak. Utlendingsloven §§ 15 - 17(30.12.2008)
LB-2008-060109-2  Asyl - Utlendingsloven § 8 annet ledd og § 15 første ledd(08.06.2009)
LB-2008-081478 Enslig, mindreårig asylsøker. Barnekonvensjonen. Prøvelsesrett(05.03.2009)
LB-2008-088801 Utlendingsnemndas vedtak om utsendelse av afghansk borger(04.05.2009)
LB-2008-089465  Asyl - Forvaltningsloven § 41. Utlendingsloven § 38b tredje ledd(30.12.2008)
LB-2008-124644  Ugyldighet. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 15. EMK art. 3(06.03.2009)
LB-2008-125356 Asyl - Utlendingsloven § 17 og vern mot utsendelse etter lovens § 15(08.06.2009)
LB-2008-133506 Asyl - Utlendingsloven § 17 første ledd. Flyktningkonvensjonens artikkel 1 A(14.08.2009)
LB-2009-002940 Asyl- Utlendingsloven §§ 17, 15 og 8.(09.09.2009)
LB-2009-003399  Asyl - Utlendingsloven § 8, § 15, § 16 og § 17(18.08.2009)
LB-2009-190618  Utvisning - Utlendingsloven av 1988 § 15(17.11.2010)
LB-2009-195109 Asyl. Ugyldighet. Utlendingsloven § 17, § 15 og § 8 annet ledd(10.09.2009)
LB-2009-47754 LB-2009-47754 Gyldighet av UNEs vedtak. Tvil om asylsøkerens troverdighet. Utl § 15 .1 ( Ny Utl § 73 1.-3. ledd) og § 8.2 ( Ny Utl § 38)(10.12.2009)
LB-2009-51140 Gyldighet av UNEs vedtak om tilbakekall av innvilget asyl jf. § 18.2 (§ 37 ny Utl) og § 15.1 (§ 73 1.-3. ledd ny Utl) samt § 8.2 (§ 38 ny Utl) jf. §15.2 (§ 28.7 ny Utl)(09.12.2009)
LB-2009-74123 Utlendingsloven § 16 og § 17, § 15 første ledd 1. punktum og § 8 annet ledd(06.11.2009)
LB-2009-79447 Ugyldighet. Utlendingsloven § 15. 1. ledd ( Ny Utl § 73.1.-3. ledd)(16.12.2009)
LB-2010-111467  Asyl - Utlendingsloven 1988 § 15 og § 17(17.11.2010)
LB-2010-124114 Utlendingsloven § 28 første og annet ledd. Forvaltningsloven § 41(10.06.2011)
LB-2010-130915 Utlendingsrett. Søknad om asyl. Utlendingsloven 1988 § 17 og § 15(09.11.2011)
LB-2010-134086 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Avslag på asyl for iranske asylsøkere som hadde konvertert til kristendommen etter å ha forlatt Iran.(26.11.2012)
LB-2010-142363 Absolutt vern mot retur. Utvisning. Utlendingsloven 2008 § 73 og § 28(30.09.2011)
LB-2010-153852 Utlendingsloven av 1988 § 8 og § 15 - Vern mot forfølgelse(06.01.2012)
LB-2010-165331 Utlendingsloven (1988) § 17, jf. § 15 og § 16. Flyktningkonvensjonen artikkel 1 A. Tvisteloven § 9-16. For sent fremsatt anførsel.(04.03.2011)
LB-2010-166958 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven (1988) § 28, § 29(05.04.2011)
LB-2010-176840 Utlendingsloven av 1988. Asyl(29.02.2012)
LB-2010-195609 Utlendingsrett. Asyl. Iransk konvertitt(30.12.2011)
LB-2010-49694 Asyl- og flyktningerett. FNs flyktningkonvensjon av 1951, jf. utlendingsloven §§ 16 og 17(16.02.2011)
LB-2010-64385 Utlendingsloven 1988 § 15 første ledd 1. punktum og § 8 andre ledd. Bekvemmelighetskonvertitt. (20.01.2011)
LB-2010-70479 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 1988).(16.03.2011)
LB-2011-120583 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Asyl. Opphold på humanitært grunnlag Utlendingsloven § 28, § 38. (21.01.2013)
LB-2011-120721 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven (2008) § 28(10.04.2012)
LB-2011-150442  Utlendingsloven. Asyl. Opphold på humanitært grunnlag.(09.11.2012)
LB-2011-15763 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven(23.03.2012)
LB-2011-179318 Utlendingsloven § 28(15.03.2013)
LB-2011-187376 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven. Asyl.(16.07.2013)
LB-2011-187542 Utlendingsloven § 28. Beskyttelse. Internflukt.(11.09.2012)
LB-2011-192284 Utlendingsrett. Etnisitet og statborgerskap.(21.05.2013)
LB-2011-197361 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven.(27.06.2012)
LB-2011-23448 Utlendingsloven av 2008 § 28 første ledd bokstav a) og b).(02.05.2012)
LB-2011-34382 Utlendingsrett. Utlendingsloven. Utvisning. Barnekonvensjonen artikkel 3 og 37. EMK artikkel 2 og 3(30.11.2011)
LB-2011-56916 Utlendingsloven § 28 og § 38.(03.06.2012)
LB-2011-64941 Utlendingssak. Tamiler fra Sri Lanka. Utlendingsloven 2008 § 28 og § 38. Internflukt. Midlertidig forføyning. Krav om fastsettelsesdom for brudd på EMK artikkel 8(23.11.2011)
LB-2011-68731 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Asyl. Utvisning. Barnets beste(10.04.2012)
LB-2011-86996 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven(15.02.2012)
LB-2011-95006 Asyl og oppholdstillatelse(01.02.2013)
LB-2012-121237 Utlendingsrett. Asyl. Internflukt(27.01.2014)
LB-2012-143613 Utlendingsloven (1988) § 28. Konvertering. (17.12.2013)
LB-2012-147989 Utlendingsrett. Religion. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b, jf. § 29.(02.10.2013)
LB-2012-157541 Forvaltningsrett. Asylsak. Utlendingsloven § 28 bokstav a. Ugyldighet(19.11.2012)
LB-2012-162219 Beskyttelse/asyl. Homofili som forfølgelsesgrunn. Iran. Utl. § 28 1 a.(29.09.2014)
LB-2012-162243 Utlendingsrett. Forvaltningsrett. Asyl. Ugyldig vedtak.(07.04.2014)
LB-2012-164157 Utlendingsrett. Pass- og fremmedkontroll. Asyl. Utlendingsloven 1988.(13.03.2014)
LB-2012-166185 Utlendingsloven § 28. Konvertering.(27.03.2014)
LB-2012-200739 Utlendingsrett. Asyl. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b, jf. annet ledd flg., § 38.(14.06.2013)
LB-2012-28456 Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a, homofil asylsøker fra Iran. (12.07.2013)
LB-2012-50913 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her – utlendingsloven 1988 § 17, § 16 og § 15. Asyl(10.06.2013)
LB-2012-72422 Utlendingsloven § 28. Søknad om asyl.(06.01.2014)
LB-2012-72745 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 28, jf. § 73 og § 38. Rt-2012-1985. (20.11.2013)
LB-2012-86532 Utlendingsrett. Asylsøker fra Afghanistan. Spørsmål om frykt for forfølgelse på grunn av ateistisk livssyn.(16.12.2013)
LB-2012-96733 Utlendingsloven § 28 første og annet ledd (13.01.2014)
LB-2012-98355 Utlendingsrett. Pass- og fremmedkontroll Utlendingsloven § 28(06.01.2014)
LB-2013-103068 Sivilprosess. Avskjæring av vitneførsel.(15.07.2013)
LB-2013-112800 Beskyttelse/asyl. Politisk aktivitet. Konvertering til kristendom. Iran.(17.10.2014)
LB-2013-13648  Asyl. Opphold på humanitært grunnlag. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og § 38.(04.10.2013)
LB-2013-142080 Beskyttelse (asyl). Utlendingsloven § 28. Beviskravet til asylforklaringen.(02.06.2014)
LB-2013-14235 Beskyttelse (asyl). utl. § 28. Risiko for kjønnslemlestelse.(10.05.2013)
LB-2013-147437 Beskyttelse/asyl. Beviskrav ved endret forklaring. Utl. § 28 første ledd.(15.09.2014)
LB-2013-148261 Asyl/beskyttelse. Uriktig faktum. Ugyldige vedtak. Rwanda.(07.01.2015)
LB-2013-149889 Avslag på søknad om beskyttelse for ektepar fra Iran var ikke ugyldig. Konvertering. Frykt for forfølgelse ved retur. (11.07.2014)
LB-2013-161414 Avslag på beskyttelse etter utlendingsloven § 28. Menneskehandel. Kjønnslemlestelse.(21.07.2014)
LB-2013-162045 Asyl/beskyttelse. Ikke sannsynliggjort identitet.(03.07.2014)
LB-2013-163116 Beskyttelse/asyl. Politisk aktivitet i Norge og Iran. Utlendingsloven § 28 fjerde ledd siste punktum 2. alternativ.(18.09.2014)
LB-2013-171581 Tvisteloven § 1-3. Utlendingssak. Begjæring om midlertidig forføyning.(30.10.2013)
LB-2013-17401 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). (28.08.2013)
LB-2013-178313 Beskyttelse. Sterke menneskelige hensyn. Tvil om identitet. Tsjetsjenia.(23.09.2014)
LB-2013-179688 Asyl/beskyttelse. Asylforklaring ikke sannsynliggjort. Regimekritisk aktivitet. Iran.(09.01.2015)
LB-2013-192933 Asyl. Utilstrekkelig begrunnelse ved internfluktvurdering. Saksbehandlingsfeil.(19.11.2014)
LB-2013-198957 Avslag på søknad om beskyttelse for homofil mann fra Iran ikke ugyldig(11.06.2014)
LB-2013-41190 Utlendingsrett. Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven(17.09.2013)
LB-2013-50622 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 28, § 29. Beviskrav i asylsaker.(02.01.2014)
LB-2013-5389 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 28.(13.11.2013)
LB-2013-58457  Utlendingsrett. Spørsmålet om asyl og opphold på humanitært grunnlag. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b og femte ledd og § 38 første og tredje ledd. Barnets beste. Barns psykiske helse(01.11.2013)
LB-2013-6873 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 28.(02.08.2013)
LB-2013-74079 Beskyttelse/asyl. Enslig mindreårig asylsøker. Aldersundersøkelse. Utl. § 28, § 38, § 88. (05.09.2014)
LB-2013-87903 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven § 28 første ledd. Konvertering.(18.02.2014)
LB-2014-104106 Asyl/beskyttelse. Vurdering av troverdighet og beviskravet i utlendingssaker.(25.06.2015)
LB-2014-117021 Asyl/beskyttelse. Avslag for afghansk mann som hevdet å jobbe for amerikanske styrker.(28.05.2015)
LB-2014-118268 Utlendingsrett. Menneskehandel og fare for kjønnslemlestelse av barn. Nigeria.(30.06.2015)
LB-2014-131548 Asyl. Konvertitt fra Afghanistan.(15.06.2015)
LB-2014-147511 Avvisning av asylsøknad. Dublin II-forordningen og utl. § 32 (1) bokstav a og b. Retten mente at søknaden ikke trengte å bli realitetsbehandlet.(10.07.2015)
LB-2014-149931 Troverdighetsvurdering asyl. Iran. Utlendingsloven § 28. UNEs vedtak kjent ugyldig.(29.06.2015)
LB-2014-161576 Søknad om beskyttelse. Asylhistorien til en russisk søker fra Tsjetsjenia var ikke "noenlunde sannsynlig".(14.08.2015)
LB-2014-161619 Beskyttelse/asyl. Forfølgelsesbegrepet. Rwanda.(08.04.2015)
LB-2014-163199 Søknad om asyl på grunn av konvertering. Ikke noenlunde sannsynlig at søkeren hadde konvertert til kristendommen. Somalia.(10.07.2015)
LB-2014-164185 - LB-2014-164237 Utlendingsrett. Asyl. Utlendingsloven § 28. Ikke troverdig forklaring om asylgrunnlag.(16.04.2015)
LB-2014-164892 Beskyttelse (asyl). Religion. Ahmadiyya. Pakistan.(26.10.2015)
LB-2014-166433 Beskyttelse (asyl). Politisk aktivitet. Konvertering. Iran. Barn.(15.11.2016)
LB-2014-169695 Utlendingsrett. Asyl. Reell risiko. Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b, og § 28 femte ledd.(25.09.2015)
LB-2014-169786 Asyl/beskyttelse. Utl. § 28. Konvertering. Iran.(16.03.2015)
LB-2014-169798 Utlendingsrett. Asyl. Pass- og fremmedkontroll. Konvertering. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.(19.11.2015)
LB-2014-176517 Avslag på asylsøknad. Troverdighet. Eritrea. (07.07.2015)
LB-2014-180734 Asylsøknad. Godkjent søknad i annet land. Menneskehandel. Utlendingsloven § 32.(01.09.2015)
LB-2014-19024 Asyl/beskyttelse. Sannsynliggjort fare for forfølgelse fra Taliban.(12.03.2015)
LB-2014-194223 Beskyttelse (asyl). Opphold på humanitært grunnlag. Jordan. Identitet. Barnets beste.(05.01.2016)
LB-2014-199848 Beskyttelse (asyl). Omgjøring. Iran.(27.10.2015)
LB-2014-201526 Utlendingsrett. Asyl. Beviskrav. Utlendingsloven § 28(17.09.2015)
LB-2014-201773 Asyl/beskyttelse. Utl. § 28 1 a. Politisk aktivitet i Etiopia og sur place i Norge.(25.03.2015)
LB-2014-204860 Avslag på asyl. Fare for forfølgelse. Utlendingsloven § 28(06.11.2015)
LB-2014-206175 Asyl/beskyttelse. Konvertering som ikke førte til et beskyttelsesbehov. Iran.(01.07.2015)
LB-2014-31488 Utlendingsrett. Asyl. Homofili.(13.10.2014)
LB-2014-34531 Asyl/beskyttelse. Konvertitt fra Afghanistan.(03.03.2015)
LB-2014-42615 Utlendingsrett. Beskyttelse/opphold på humanitært grunnlag. Etiopia.(12.03.2015)
LB-2014-50021 Asyl/beskyttelse. Konvertering til kristendom. Iran.(19.01.2015)
LB-2014-57082 - LB-2014-57085 Utlendingsrett. Beskyttelse. Vurdering av beviskravet i utl. § 28.(23.02.2015)
LB-2014-66966 Utlendingsrett. Asyl. Utl. § 28 - konvertitt fra Iran(29.05.2015)
LB-2014-75974 Asyl/beskyttelse. Sannsynliggjort asylforklaring. Rwanda.(05.03.2015)
LB-2014-81162 - LB-2014-81155 Asyl/beskyttelse. Utl. § 28. Konvertert til Jehovas vitner. Iran. (23.04.2015)
LB-2014-84205 - LB-2014-84206 Asyl. Endret forklaring. Svekket troverdighet. Eritrea. UNEs vedtak ikke kjent ugyldig.(30.06.2015)
LB-2014-85959 Utlendingsrett. Søknad om asyl. HIV/psykiske lidelser. Etiopia.(11.05.2015)
LB-2014-89067 Asyl. Utl. § 28 (4) - misbruk av asylinstituttet.(25.03.2015)
LB-2014-91252 Utlendingsrett. Asyl. Utl. § 28. Konvertitt fra Afghanistan.(13.05.2015)
LB-2014-97419 Asyl/beskyttelse. Konvertert til kristendom- tilstrekkelig sannsynliggjort. Afghanistan.(13.05.2015)
LB-2015-100200 Utlendingsrett. Asyl. Utlendingsloven § 28 og § 29.(28.12.2015)
LB-2015-103771 Asyl. Gyldighet av Utlendingsnemndas beslutning. Bekvemmelighetskonvertering. Dissens. Utlendingsloven § 28.(06.05.2016)
LB-2015-108373 Asyl (beskyttelse). Opphold på humanitært grunnlag. Politisk aktivitet. Sur place. Troverdighet. Etiopia(09.01.2017)
LB-2015-111063 Utlendingsrett. Asyl. Konvertering til kristendommen. Utlendingsloven § 28.(15.03.2016)
LB-2015-119163 Beskyttelse (asyl). Konvertering til kristendom. Afghanistan.(26.10.2015)
LB-2015-126451 Beskyttelse (asyl). Konvertering. Afghanistan. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.(30.01.2016)
LB-2015-132229 Utlendingsrett. Asyl. Flyktning. Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven § 28 og § 38.(05.07.2016)
LB-2015-132677 Utlendingsrett. Ugyldighet. Mangler ved begrunnelsen. Utlendingsloven § 28 bokstav a og b.(25.05.2016)
LB-2015-134490 Strafferett. Ulovlig innreise for å søke om beskyttelse. Flyktningkonvensjonen artikkel 31.(10.11.2015)
LB-2015-145716 Utlendingsrett. Asyl. Fare for forfølgelse. Utlendinsloven § 28 første ledd bokstav a. (21.03.2016)
LB-2015-156827 Asyl (beskyttelse). Politisk aktivitet. Sur place. Troverdighet. Begrenset tillatelse. Etiopia.(09.01.2017)
LB-2015-161924- LB-2015-16932 Utlendingsrett. Asyl. Psykiske lidelser. Humanitært grunnlag. Utlendingsloven § 28 og § 38.(29.04.2016)
LB-2015-166003 Utlendingsrett. Asyl. Avslag. Utlendingsloven § 28, § 38. Etiopia(08.08.2016)
LB-2015-168682  Beskyttelse (asyl). Konvertering. Spionasje. Troverdighet. Avslag. Iran.(23.01.2017)
LB-2015-170304 Beskyttelse (asyl). Bangladesh. Barnets beste.(03.11.2016)
LB-2015-17298 Forvaltningsrett. Fremmedrett. Asyl. Utlendingsloven § 28.(29.12.2015)
LB-2015-182462 Opphold på humanitært grunnlag. Helse. (03.11.2016)
LB-2015-185706 Utlendingsrett. Asyl. Tolk. Humanitært grunnlag. Utlendingsloven § 28 og § 38.(02.09.2016)
LB-2015-204270 Asyl. Effektiv beskyttelse ved internflukt. Afghanistan(27.01.2017)
LB-2015-206897 - LB-2015-206913 Beskyttelse. Troverdighet. Noenlunde sannsynlig forklaring. Politisk aktivitet. Sur place. Iran.(21.03.2017)
LB-2015-2340 Asyl. Utl. § 28. Frykt for forfølgelse på grunn av religion. Pakistan.(02.07.2015)
LB-2015-24241 Beskyttelse. Ugyldig vedtak på grunn av at feil faktum var lagt til grunn. Etiopia.(02.06.2015)
LB-2015-37887 Utlendingsrett. Asyl. Politisk arbeid. Søknad. Avslått. Utlendingsloven § 28 første ledd.(15.06.2016)
LB-2015-38020 Asyl/beskyttelse. Utl. § 28. Politisk aktivitet i Iran og i Norge.(09.07.2015)
LB-2015-41670 Asyl/beskyttelse. Anførsler om tortur ikke lagt til grunn som sannsynliggjort. Sudan.(24.06.2015)
LB-2015-41670-2 Utlendingsrett. Asyl. Grunnlag for beskyttelse. Utlendingsloven § 28 første og fjerde ledd og § 73.(19.01.2016)
LB-2015-46001 Utlendingsrett. Tilbakekall av status som flyktning. Utvisning. Internflukt. Utlendingsloven § 37, § 67, § 28.(05.01.2016)
LB-2015-47109 Utlendingsrett. Ensling mindreårig asylsøker. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.(05.02.2016)
LB-2015-50286 Asyl. Iran. Konvertitt. Troverdighet.(03.11.2016)
LB-2015-68567 Beskyttelse (asyl). Konvertitt. Iran.(26.01.2016)
LB-2015-80279 Utlendingsrett. Politisk asyl. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.(04.02.2016)
LB-2015-82716 Utlendingsrett. Asyl. Avslag. Omgjøring. Utlendingslovens § 28 fjerde ledd.(23.09.2015)
LB-2015-82734 Beskyttelse (asyl). Menneskehandel. Romania.(02.05.2016)
LB-2015-86502 Utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Taliban.(09.02.2016)
LB-2015-8850 Avslag på søknad om asyl og opphold på humanitært grunnlag. EMK art. 8 var ikke krenket. Jordan.(09.07.2015)
LB-2015-96293 - LB-2015-96292 Utlendingsrett. Asyl. Opphold på humanitært grunnlag. Seksuell legning. Utlendingsloven § 28.(06.05.2016)
LB-2015-98101 Beskyttelse (asyl). Afghanistan. Frafallen.(02.05.2016)
LB-2016-101753 Beskyttelse. Utlendingsloven § 28. Troverdig asylhistorie. Tvangsekteskap.(28.10.2017)
LB-2016-105126 Tilbakekall. Gyldighet. Flyktningstatus. Feilaktig faktisk forutsetning. Utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e. EMK artikkel 8.(04.10.2017)
LB-2016-10920 Asyl. Tilbakekall. Barn. Særlig tilknytning til riket. Afghanistan (07.11.2016)
LB-2016-109215 Asyl. Utlendingsloven § 28. Iran. Omgjøring.(18.10.2017)
LB-2016-111773 Tilbakekall. Troverdighet. Barnes beste. Helse. Afghanistan.(21.11.2017)
LB-2016-112 Beskyttelse. Opphold i hjemland uten forfølgelse. Usbekistan(21.09.2018)
LB-2016-12981 Beskyttelse. Tilbakekall. Beskyttelsesbehov bortfalt. EMK art. 8. Afghanistan.(28.10.2017)
LB-2016-139003 Asyl. Konvertering. Risiko. Iran(13.10.2017)
LB-2016-14030 Beskyttelse (asyl). Oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Sannsynlighetsvurdering. Lovanvendelse. Faktum. Endret forklaring. Afghanistan.(11.11.2016)
LB-2016-165195 Tilbakekall. Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Risiko ved retur. Kongo.(24.09.2018)
LB-2016-17113 Beskyttelse (Asyl). Velbegrunnet frykt for forfølgelse. Utlendingsloven § 28.(08.04.2016)
LB-2016-17114 Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland. Sur place. Etiopia.(24.11.2017)
LB-2016-172059 Beskyttelse. Sterke menneskelige hensyn. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b.(20.09.2018)
LB-2016-180253 Beskyttelse. Statsborgerrett. Avslag på omgjøring. Manglende begrunnelse.(21.09.2018)
LB-2016-190478 Beskyttelse. Konvertering etter ankomst til Norge (Sur place). Iran(21.09.2018)
LB-2016-192052 Beskyttelse. Politisk aktivitet Sur place. Generell troverdighet. Nytt rettsfaktum. Iran(21.09.2018)
LB-2016-20833 Beskyttelse. Tilbakekall. Manglende konkret vurdering. Afghanistan.(10.11.2017)
LB-2016-2168 Asyl. Beviskrav Eritrea. (06.02.2017)
LB-2016-3124 Beskyttelsesbehov. Politisk virksomhet. Troverdighet. Sur place-vurdering. Etiopia(11.11.2016)
LB-2016-31830 Opphold på humanitært grunnlag. Vedtak basert på uriktig faktisk grunnlag. Iran(31.03.2017)
LB-2016-3734 Reisebevis for flyktninger. Flyktningkonvensjonen artikkel 28. Utlendingsloven § 64. (16.02.2017)
LB-2016-41199 Konvertering. Troverdighet. Somailia(12.12.2017)
LB-2016-42172 Asyl. Sur place. Politisk aktivitet. Etiopia. (23.11.2017)
LB-2016-43352 Asyl. Konvertering. Troverdighet. Afghanistan(28.10.2017)
LB-2016-56726 Beskyttelse (asyl). Konvertering. Iran. (17.01.2018)
LB-2016-57572 Beskyttelse (asyl). Tsjetsjenia. Forfølgelsesfare.(17.01.2018)
LB-2016-57751 Asyl (beskyttelse). Forfølgelse. Sur place. Etiopia(18.01.2018)
LB-2016-57849 Asyl (beskyttelse). Kvinne. Forfølgelse. Iran(17.01.2018)
LB-2016-6472 Beskyttelse (asyl). Konvertitt. Ikke velgrunnet frykt for forfølgelse. Iran (28.10.2017)
LB-2016-81054 Beskyttelse. Ugyldig avslag. «Noenlunde sannsynlig». Iran.(16.01.2018)
LB-2016-86633 Asyl. Identitet. Troverdighet. Unndratt nasjonaltjeneste. Sur Place. Eritrea.(02.10.2017)
LB-2016-91689-3 Asyl. Homofili. Bevisvurdering. Uganda(26.05.2017)
LB-2017-109146 Beskyttelse. Politisk aktivitet. Hviterussland(17.01.2019)
LB-2017-113242 Beskyttelse. Konvertering. Bahai. Troverdighet. Iransk kurder.(24.09.2018)
LB-2017-171256 Beskyttelse. Konvertitt. Sur place. Ikke noenlunde sannsynlig. Irak.(26.03.2019)
LB-2017-181467 Beskyttelse. Humanitært grunnlag. Irak. (02.07.2019)
LB-2017-184422  Beskyttelse. Nye anførsler. Ikke reell fare. Afghanistan(05.04.2019)
LB-2017-185159 Beskyttelse. Religiøs tilhørighet. Tillagt politisk oppfatning. Troverdighet. Irak.(21.09.2018)
LB-2017-198107 Beskyttelse. Uriktig forklaring. Offiser i politiet.(17.01.2019)
LB-2017-200168 Beskyttelse. Taliban. Utenomekteskapelig forhold. Konvertering. Troverdighet. Afghanistan.(21.09.2018)
LB-2017-201081 Beskyttelse. Konvertitt. Afghanistan.(07.12.2018)
LB-2017-23739 Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland og i Norge (sur place). Troverdighet. Etiopia.(24.09.2018)
LB-2017-2496 Midlertidig forføyning. Beskyttelse. Tillagt politisk oppfatning. Hviterussland.(14.02.2017)
LB-2017-25549 Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland og sur place. Æresdrap. Troverdighet. Iran. (21.09.2018)
LB-2017-32410 Utvisning. Varig innreiseforbud. Straffbare handlinger. Forholdsmessighet. EMK art. 8.(21.09.2018)
LB-2017-48169 Utvisning. Ulovlig opphold. Unndragelse. Forholdsmessighet. Somalia.(25.09.2018)
LB-2017-57667 Beskyttelse. Homofili. Generell troverdighet. Uriktige opplysninger. Uganda(21.09.2018)
LB-2017-57738 Avslag på beskyttelse. Politimann. Irak(25.09.2018)
LB-2017-57750 Enslig, mindreårig asylsøker (EMA). Etiopia.(06.12.2018)
LB-2017-65495 Beskyttelse. Eritreisk statsborger oppvokst i Etiopia.(07.12.2018)
LB-2017-67235 Beskyttelse. Ære. Religion. Russiske statsborgere fra Tsjetsjenia.(17.12.2018)
LB-2017-7133 Beskyttelse. Utvisning. Troverdighet. Psykisk utviklingshemming. (21.09.2018)
LB-2017-73503 Beskyttelse. Spørsmål om statsborgerskap. Iran. (05.07.2019)
LB-2017-87912 Beskyttelse. Identitet. Eritrea.(11.12.2018)
LB-2017-92900 Beskyttelse. Religiøs tilhørighet. Buddhisme. Iran.(21.09.2018)
LB-2018-104581 Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland og sur place. Ikke noenlunde sannsynlig forklaring. Iran.(16.07.2019)
LB-2018-164959 Beskyttelse. Flyktningbegrepet. Reelt hjemland. Skifte av statsborgerskap. (14.05.2019)
LB-2018-189694 Asyl. Opphold på humanitært grunnlag. Tyrkia. (14.10.2019)
LB-2018-20230 Beskyttelse. Aldersundersøkelser. Afghanistan(08.05.2019)
LB-2018-21148 Beskyttelse. Spesiell sosial gruppe. Beviskrav. Irak(26.03.2019)
LB-2018-32970 Utvisning. Varig innreiseforbud. Terrorforbund. Forholdsmessighetsvurdering.(08.01.2019)
LB-2018-5606 Beskyttelse. Iran. Identitet.(20.02.2019)
LB-2018-65783 Beskyttelse. Politisk aktivitet sur place. Iran(16.07.2019)
LB-2018-82273 Beskyttelse. Konvertering. Iran.(15.05.2019)
LB-2018-84312 Beskyttelse. Konvertering. Iran.(05.07.2019)
LB-2018-85405 Beskyttelse. Alkoholsalg. Irak (14.08.2019)
LB-2018-85719 Statsløshet. FN konvensjon om statsløshet. Iran. (14.08.2019)
LB-2018-96230 Beskyttelse. Unnlatt realitetsbehandling. Trygt tredjeland. Syria.(14.01.2019)
TOSLO-2018-99907 Tilbakekall av flyktningstatus. Barnets beste. Internflukt. Afghanistan.(22.02.2019)

UNHCR anbefalinger

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo