Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 68. Utvisning av utlendinger som har permanent oppholdstillatelse

En utlending som har permanent oppholdstillatelse kan utvises:

a) når utlendingen for mindre enn fem år siden i utlandet har sonet eller er ilagt straff for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i to år eller mer. Tilsvarende gjelder ved en ilagt særreaksjon som følge av et straffbart forhold som nevnt,

b) når utlendingen for mindre enn ett år siden her i riket har sonet eller er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff i to år eller mer, eller for brudd på straffeloven § 182 første ledd (opptøyer), § 231 (narkotikaovertredelse), § 237 fjerde ledd (grovt uaktsom smitteoverføring), § 262 første ledd (brudd på ekteskapsloven), § 263 (trusler), § 305 (seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år) eller § 374 første alternativ (grovt uaktsomt bedrageri),

c) når utlendingen har overtrådt straffeloven kapittel 18, eller har gitt trygt tilholdssted til noen som utlendingen kjenner til at har begått et slikt lovbrudd, eller

d) når utlendingen er utelukket fra rett til anerkjennelse som flyktning etter § 31 første ledd bokstav a til c, annet eller tredje ledd, eller ville blitt det ved en vurdering etter disse bestemmelsene.

Dersom en straffbar handling ble begått før utlendingen fikk permanent oppholdstillatelse, gjelder § 67 første ledd bokstav a og b og annet ledd tilsvarende.

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

EMD sammenfatninger

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

UDI internmeldinger

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

LB-2008-134299 Lagmannsdom - Asyl, Iran(29.04.2009)
LB-2010-101192 Brudd på utlendingsloven. Utvisning. Utlendingsloven 1988 § 29 første ledd bokstav a, jf. annet ledd.(17.06.2011)
LB-2010-118487 Utlendingsrett, utvisning, uforholdsmessighet, alder, botid(25.05.2011)
LB-2012-109475 Utlendingsloven. Utvisning. Forholdsmessighet. Ung alder ved ankomst.(03.01.2014)
LB-2012-113518  Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 2008). (06.02.2013)
LB-2012-147977 Utlendingsloven, utvisning pga straffbare handlinger. Utlendingsloven § 68 første ledd bokstav b.(06.05.2013)
LB-2012-197008 Utvisning etter utl. § 68. Utl. § 70, forholdmessighetsvurderingen. Straffedømt med to barn i Norge.(02.06.2014)
LB-2013-65555 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven 2008)(01.07.2013)
LB-2014-123700 Utvisning til Somalia. Forholdsmessighetsvurderingen. Lang botid og alvorlig kriminalitet.(29.05.2015)
LB-2014-197232 Gyldighet av utvisningsvedtak. Forholdsmessighetsvurdering.(02.12.2015)
LB-2015-154940 Utlendingsrett. Opphold på humanitært grunnlag. Innreiseforbud. Uforholdsmessig av hensyn til barna. Utlendingsloven § 38, § 66 bokstav a, § 70.(04.07.2016)
LB-2015-35426 Erstatningsrett. Utlendingsrett. Ulovfestet objektivt erstatningsansvar. EMK artikkel 13 og artikkel 8.(19.11.2015)
LB-2015-58493 Utvisning. Forholdsmessighet. Lang tilknytning. Straff.(09.10.2015)
LB-2016-140034 Utvisning. Forholdsmessighet. Barn. (11.10.2017)
LB-2016-165195 Tilbakekall. Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Risiko ved retur. Kongo.(24.09.2018)
LB-2017-167332 Utvisning. Uriktige opplysninger. Familieliv. Barnets beste. Forholdsmessighet. EMK art. 8.(12.04.2019)
LB-2017-32410 Utvisning. Varig innreiseforbud. Straffbare handlinger. Forholdsmessighet. EMK art. 8.(21.09.2018)
LB-2017-4926 Utvisning. Vold i nære relasjoner. Ran. Forholdsmessighet.(28.10.2017)
LB-2018-118044 Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighetsvurdering.(20.02.2019)
LB-2018-131283 Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighet. EMK art. 8. Tyrkia.(15.08.2019)
LB-2018-32970 Utvisning. Varig innreiseforbud. Terrorforbund. Forholdsmessighetsvurdering.(08.01.2019)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo