Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English


Red. anm.: Retningslinjen er under revidering og vil bli oppdatert i løpet av noen uker. Blant annet gjelder det ikke lenger et maksbeløp for familier, jf. punkt 4.8. (25. januar 2019).

RS 2008-035

RS 2008-035V1
Dokument-ID : RS 2008-035V1
Saksnummer : 16/03989
Sist endret : 07.01.2019
Dokumentdato : 01.04.2012

Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak, regulerte satser 2019


1. Innledning

2. Generelle bestemmelser

2.1 Ankomst

2.2 Fravær

2.3 Flytting

2.4 Avslag på søknad om beskyttelse

3. Egne midler

3.1 Formue

3.2 Lønnsinntekt

3.3 Annen inntekt

4. Beregning og satser for basisbeløp

4.1 Personer i ordinære mottak med fri kost

4.2 Personer i ordinære mottak med selvhushold

4.3 Personer under 48 timers prosedyre

4.4 Personer i transittmottak med fri kost

4.5 Personer i transittmottak med selvhushold

4.6 Personer som ikke bidrar til verifisering av identitet

4.7 Personer under Dublin-ordningen

4.8 Basisbeløp for barn, forsørgertillegg og barnetrygd og maksbeløp for store familier

4.9 Opphold på sykehus, institusjon, krisesenter eller fengsel

4.10 Feilaktig utbetaling

4.11 Tyveri eller tap av basisbeløp

5. Direkte refunderbare tilleggsytelser

5.1 Sengetøypakke

5.2 Sengetøy til personer under 48 timers prosedyre

5.3 Kjøkkenpakke

5.4 Klær

5.5 Klær til personer under 48 timers prosedyre

5.6 Reiseutgifter i forbindelse med undervisning

5.7 Utgifter til akutt lege- og tannlegebehandling, inkl. reiseutgifter og medisiner for personer i transitt

5.8 Egenandel og reiseutgifter til psykolog/psykiater og fysioterapeut

5.9 Egenandel og reiseutgifter ved opphold i opptreningsinstitusjon og krisesenter

5.10 Barnehageplass for barn utenfor målgruppen

5.11 Støtte til utstyr ved barnehage- og skolestart

6. Tilleggsytelser etter søknad

6.1 Bokstøtte

6.2 Tilleggsytelser i ordinære mottak nødvendig for en persons liv og helse

6.3 Tilleggsytelser i transittmottak nødvendig for en persons liv og helse

6.4 Delvis dekning av utgifter ved begravelse

6.5 Søknad om støtte til suppleringsklær og utstyr til barn

6.6 Tap av personlige eiendeler ved brann

7. Reduksjon i eller bortfall av økonomiske ytelser

7.1 Generelt

7.2 Lønnsinntekt

7.3 Formue eller inntekt

7.4 Brudd på husregler

7.5 Hærverk

7.6 Manglende oppmøte til obligatoriske tiltak

7.7 For mye utbetalt

7.8 Tilleggsytelser brukt i strid med fastsatte vilkår

8. Enslige mindreårige

8.1 Basisbeløp

8.2 Reduksjon

 

1. Innledning

Dette dokumentet er vedlegg til RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak og spesifiserer hvordan økonomiske ytelser til beboere i statlige mottak skal beregnes. Sammen med hoveddokumentet utgjør det Utlendingsdirektoratet (UDI) sine retningslinjer på området, omtalt som Pengereglementet i dette dokumentet.

2. Generelle bestemmelser

2.1 Ankomst

Nye beboere skal gjøres kjent med dette reglementet ved ankomst til mottaket, og skal fylle ut og undertegne følgende skjemaer:

 • UDIs skjema for egenerklæring om inntekts- og formuesforhold (vedlegg 2)
 • UDIs skjema for kontroll av beboers inntekts- og formuesforhold (vedlegg 3)
 • UDIs skjema for transporterklæring, forskuttering av barnetrygd (vedlegg 4)

Alle ytelser, reduksjoner og trekk skal registreres fortløpende, og skjemaene skal følge personen gjennom hele mottaksperioden.

2.2 Fravær

Utbetalinger etter dette reglementet forutsetter at beboeren oppholder seg i mottaket. Det kan gjøres unntak for

 • situasjoner omtalt i pkt. 4.9
 • avtalt fravær/permisjoner

Ikke forhåndsavtalt fravær skal i regelen medføre trekk for fraværsperioden.

2.3 Flytting

Beboere som har fått vedtak om bosettingskommune mister ytelser fra den bosettingsdato som er avtalt mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og bosettingskommunen.

Beboere som har fått vedtak om flytting initiert av UDI til annet mottak mister ytelser fra fraflyttingsmottaket fra den dato som UDI har fastsatt.

2.4 Avslag på søknad om beskyttelse

Beboere med avslag fra UNE, avslag fra UDI som ikke er påklaget innen klagefristens utløp eller avslag fra UDI som er påklaget innen klagefristens utløp, men som ikke er gitt utsatt iverksettelse mottar ytelser etter punkt 4.2 tabell 2.

UDI kan i særlige tilfeller bestemme at ytelser først skal reduseres fra et senere tidspunkt.

3. Egne midler

Ytelser etter dette reglementet er å betrakte som subsidiære, dvs. at dersom beboer selv er i stand til å sørge for sitt livsopphold, skal ytelsene helt eller delvis falle bort.

3.1 Formue

Med formue menes midler eller realiserbare eiendeler som overskrider kr. 5 000. Formue som opparbeides ved eventuell sparing av de økonomiske ytelsene i henhold til dette reglementet regnes ikke som formue.

3.2 Lønnsinntekt

Med lønnsinntekt menes her inntekter som en person eller familie mottar, fratrukket skatt og betalt fagforeningskontingent, så som lønnsinntekt, arbeidsledighetstrygd, lønn for kursdeltagelse eller tilbakebetalt skatt.

3.3 Annen inntekt

Som annen inntekt regnes kapitalinntekt, etterbetalt barnetrygd, kontantstøtte, fødselspenger, engangsstønad ved fødsel eller annen trygd eller stønad, samt forsørgerfradrag, underholdsbidrag og bidragsforskudd.

4. Beregning og satser for basisbeløp

Basisbeløpet skal dekke en beboers personlige utgifter og utbetales den 1. og 16. i hver måned. Satsene varierer etter asylsaksprosedyre, status i asylsaken, mottakstype og personens alder og eventuell familiekonstellasjon. Satsene gjelder fra 1. januar 2019.

4.1 Personer i ordinære mottak med fri kost

Dette omtales som lommepenger/lommepengedelen av basisbeløpet.

Voksne over 18 år

 inntil kr. 796 pr. måned

Barn 0-17 år

 inntil kr. 870 pr. måned

Enslige forsørgere (tilleggsbeløp)

 inntil kr. 422 pr. måned

4.2 Personer i ordinære mottak med selvhushold

Tabell 1 Ordinære mottak

Enslige

 inntil kr. 2 491 pr. måned

Ektepar/samboende

 inntil kr. 4 730 pr. måned

Barn 0-5 år

 inntil kr. 1 384 pr. måned

6-10 år

 inntil kr. 1 853 pr. måned

11-17 år

 inntil kr.  2 351 pr. måned

Barn over 18 år i kjernefamilie

 inntil kr. 1 724 pr. måned

Enslige forsørgere (tilleggsbeløp)

 inntil kr. 816 pr. måned


Tabell 2 For beboere med endelig avslag på søknad om beskyttelse

Enslige

 kr. 1 894 pr. måned

Ektepar/samboende

 kr. 3 047 pr. måned

Barn 0-5 år

 kr. 1 384 pr. måned

6-10 år

 kr. 1 853 pr. måned

11-17 år

 kr. 2 351 pr. måned

Barn over 18 år i kjernefamilie

 kr. 1 521 pr. måned

Enslige forsørgere (tilleggsbeløp)

 kr. 816 pr. måned

Tabellen er med for å vise hvilke beløp beboere med endelig avslag får når trekk er foretatt.

For personer som har trekk i basis på grunn av avslag på søknad om beskyttelse skal det ikke være lavere enn kr. 1 521.

4.3 Personer under 48 timers prosedyre

Det utbetales ikke basisbeløp til denne gruppen.

4.4 Personer i transittmottak med fri kost

Dette regnes ikke som lommepenger.

Voksne over 18 år

 inntil kr. 414 pr. måned

Barn 0-17 år

 inntil kr. 373 pr. måned

Enslige forsørgere (tilleggsbeløp)

 inntil kr. 244 pr. måned

4.5 Personer i transittmottak med selvhushold

Enslige

 inntil kr. 1 894 pr. måned

Ektepar/samboende

 inntil kr. 3 047 pr. måned

Barn 0-17 år

 inntil kr. 1 637 pr. måned

Barn over 18 år i kjernefamilie

 inntil kr. 1 521 pr. måned

Enslige forsørgere (tilleggsbeløp)

 inntil kr. 816 pr. måned

Dersom en kjernefamilie kun består av to voksne personer over 18 år, skal samlet basisbeløp pr. måned være kr. 3 047.

4.6 Personer som ikke bidrar til verifisering av identitet

Personer som ikke bidrar til verifisering av sin identitet mottar basisbeløp tilsvarende under pkt. 4.5 dersom de har selvhushold i hhv ordinært mottak eller transittmottak. Det utbetales et basisbeløp på kr 436 pr. måned til personer i ordinære mottak med kantine og kr 216 pr. måned til personer i transittmottak med kantine.

4.7 Personer under Dublin-ordningen

Personer som er under Dublin-ordningen skal motta et basisbeløp tilsvarende pkt. 4.4 dersom de bor i mottak med fri kost og tilsvarende pkt. 4.5 dersom de bor i mottak med selvhushold.

4.8 Basisbeløp for barn, forsørgertillegg og barnetrygd og maksbeløp for store familier

Basisbeløpet for barn under 18 år skal utbetales til den av foreldrene er utleveringsmottaker. Samlivsbrudd må dokumenteres for at det skal innvilges tilleggsbeløp for enslig forsørger. Personer som ikke kan ta ut separasjon i Norge må legge frem meklingsattest.

Hvis foreldrene ikke bor sammen, men har skriftlig avtale om delt bosted i samsvar med barnelova § 36 første ledd, kan begge få rett til 50 % av basisbeløpet hvis de fremsetter krav om dette. Eventuelle reiseutgifter i forbindelse med delt omsorg er foreldrenes eget ansvar.

Rett til barnetrygd inntrer fra og med måneden etter innvilget oppholdstillatelse. Utbetalt basisbeløp for barn under 18 år og tilleggsbeløp for enslig forsørger regnes som forskudd på barnetrygd/utvidet barnetrygd fra den datoen. Beboere skal søke om barnetrygd straks vedtaksdato foreligger. Mottaket skal sørge for at undertegnet transporterklæring vedr. refusjonsordning for barnetrygd blir lagt ved søknaden. Når løpende barnetrygd er innvilget utbetales mellomlegget mellom basisbeløp for barn og barnetrygd.

For store familier skal samlet utbetaling etter dette reglementet ikke overstige kr. 10 180,- pr. måned. Dette omfatter også voksne barn som har felles husholdning med sine foreldre.

4.9 Opphold på sykehus, institusjon, krisesenter eller fengsel

Under opphold på sykehus skal beboer motta basisbeløp tilsvarende satsene for mottak med fri kost (se pkt. 4.1, 4.4, 4.6 eller 4.7).

Beboer som plasseres i godkjent opptreningsinstitusjon etter henvisning fra lege skal motta basisbeløp tilsvarende satsene for mottak med fri kost (se pkt. 4.1, 4.4, 4.6 eller 4.7).

Beboer som tar opphold på krisesenter skal motta basisbeløp som enslig/enslig forsørger (se pkt. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 eller 4.7).

Under opphold i fengsel eller varetekt erstatter fengselets dagpenger basisbeløpet, som følgelig ikke skal utbetales.

4.10 Feilaktig utbetaling

Dersom en beboer urettmessig har fått mindre utbetalt enn dette reglementet tilsier, utbetales differansen så snart feilen er oppklart. For høy utbetaling behandles etter pkt. 7.7.

4.11 Tyveri eller tap av basisbeløp

Tyveri eller tap av basisbeløp berettiger ikke til utbetaling av ytelser for samme tidsrom to ganger. Mottaket må imidlertid påse at beboeren har midler til livsopphold. Mottaksleder kan etter avtale med ansvarlige regionale enhet, gi et mindre forskudd til neste utbetaling finner sted. Tyveri skal politianmeldes.

5. Direkte refunderbare tilleggsytelser

5.1 Sengetøypakke

Nyankomne beboere i transitt kan motta sengetøypakker. Mottaket skal benytte den leveranseavtale som UDI har anskaffet. Beboere som av særlige grunner ikke har vært i transitt kan motta sengetøy til en verdi av inntil kr. 1 060.

5.2 Sengetøy til personer under 48 timers prosedyre

Nyankomne beboere som kommer inn under 48 timers prosedyre får utlevert nødvendige hygieneartikler og kan få låne sengetøy som skal leveres tilbake ved avreise.

5.3 Kjøkkenpakke

Nyankomne beboere kan få utlevert kjøkkenpakke til når boformen gjør det påkrevd. Mottaket skal benytte den leveranseavtale som UDI har anskaffet.

5.4 Klær

Nyankomne beboere i transitt kan motta klær. Mottaket skal benytte seg av den leveranseavtale som UDI har anskaffet. Beboere som av spesielle grunner ikke har vært i transitt, eller som ikke har mottatt klær i transitt, kan motta klær for inntil kr 1 955.

5.5 Klær til personer under 48 timers prosedyre

Nyankomne beboere som kommer inn under 48 timers prosedyre skal ikke motta klær.

5.6 Reiseutgifter i forbindelse med undervisning

Personer over 16 år som deltar i norskundervisning, og/eller personer i alderen 16-20 år som deltar i eksamensrettet grunnskoleopplæring, kan få dekket reiseutgifter på billigste måte i den perioden undervisningen finner sted når reiseavstanden er minst 6 km hver vei. For funksjonshemmede dekkes reiseutgifter uansett reiseavstand, under forutsetning av at det foreligger legeerklæring om at dette er nødvendig. Personer som går på videregående skole i et fylke som har egenbetaling, kan få dekket egenbetalingen i den perioden undervisningen finner sted når reiseavstanden er minst 6 km hver vei.

5.7 Utgifter til akutt lege- og tannlegebehandling, inkl. reiseutgifter og medisiner for personer i transitt

Ved akutt behov for lege- eller tannlegebehandling for personer i transittmottak dekkes nødvendig behandling og eventuelle reiseutgifter. Medisiner dekkes hvis helsepersonell, eventuelt tilknyttet transittmottaket, vurderer at en beboer har behov for det.

5.8 Egenandel og reiseutgifter til psykolog/psykiater og fysioterapeut

Egenandel til behandling hos psykolog/psykiater og til medisiner og nødvendig fysioterapi knyttet til slik behandling, og som ikke dekkes av ordningen med frikort i henhold til lov om folketrygd, dekkes i sin helhet. Behandlingen må skje etter henvisning fra lege. Nødvendige reiseutgifter etter billigste reisemåte dekkes dersom de ikke dekkes av frikort.

5.9 Egenandel og reiseutgifter ved opphold i opptreningsinstitusjon og krisesenter

Egenandel ved opphold på godkjent opptreningsinstitusjon som ikke dekkes av frikortordningens egenandelstak 2, dekkes i sin helhet. Reiseutgifter ved oppholdets begynnelse og slutt dekkes etter billigste reisemåte. Det forutsettes henvisning fra lege.

Eventuell egenbetaling ved opphold på krisesenter, samt nødvendige reiseutgifter ved oppholdets begynnelse og slutt, dekkes etter billigste reisemåte. Andre kostnader knyttet til oppholdet kan dekkes, under forutsetning av at de er forhåndsgodkjent av UDI.

5.10 Barnehageplass for barn utenfor målgruppen

For asylsøkerbarn utenfor målgruppen (4-5 års kull) kan det på særskilt grunnlag søkes om støtte til barnehageplass hvis barnet er funksjonshemmet, barn av psykisk syke eller barn som er under oppfølgning av barnevernet. Dette er ingen pengereglementsytelse og mottaket må søke om dekning av kostnader til ekstraordinære tiltak.

5.11 Støtte til utstyr ved barnehage- og skolestart

Barn som starter i grunnskole eller barnehage får en engangs ytelse på kr. 814 dersom det er sannsynlig at barnet skal oppholde seg mer enn 3 måneder i landet. Det må dokumenteres at barnet har fått plass i barnehage eller skole. Hvis ytelsen er gitt i transitt, gis den ikke når barnet flytter til ordinært mottak.

6. Tilleggsytelser etter søknad

6.1 Bokstøtte

Det ytes støtte til bøker og undervisningsmateriell til bruk i videregående skole eller ved universitet/høyskole. Satsene fastsettes av UDI. Søknad sendes ansvarlig regional enhet.

6.2 Tilleggsytelser i ordinære mottak nødvendig for en persons liv og helse

Ekstraordinære tilleggsytelser kan vurderes etter søknad dersom det er nødvendig for en beboers liv og helse, under forutsetning av at tilbud etter folketrygdloven er utnyttet og at frikortordningen er benyttet fullt ut. I tillegg gjelder en årlig egenandel på kr. 2 000 pr. enslig person og kr. 3 000 pr. kjernefamilie eller ektepar/samboere. Innbetalt beløp på folketrygdens egenandelskort inngår som del av egenandelen. For enslig forsørger med kun spedbarn er egenandelen på kr 2000 pr. person.

UDI kan også innvilge nødhjelp til dekning av utgifter som ikke er rene helseutgifter som nevnt i første ledd, dersom dette er nødvendig for en beboers liv og helse. Nødhjelp kan kun innvilges for en periode på inntil 14 dager pr. gang. Det gjelder ikke et krav om egenandel ved søknad om nødhjelp.

Beboere med ekstraordinært behov for suppleringsklær kan søke om dekning av dette. Det gjelder en årlig egenandel på kr. 2 000 pr. enslig person og kr. 3 000 pr. kjernefamilie eller ektepar/samboere. I ekstraordinære tilfeller kan denne reduseres eller bortfalle. Søknad sendes UDIs regionale enhet.

Innsatte asylsøkere kan søke om ytelser, under forutsetning av at ytelsen ikke inngår i det ordinære tilbudet som fengselet gir, herunder utgifter til medisiner og helsetjenester. Det stilles samme krav til egenandel som for beboere i mottak.

6.3 Tilleggsytelser i transittmottak nødvendig for en persons liv og helse

Ekstraordinære tilleggsytelser kan vurderes dersom det er nødvendig for en beboers liv og helse, under forutsetning av at tilbud etter folketrygdloven er utnyttet og at frikortordningen er benyttet fullt ut. Det stilles ikke krav til egenandel.

Beboere med ekstraordinært behov for suppleringsklær kan søke om dette. Det gjelder en årlig egenandel på kr. 2 000 pr. enslig person og kr. 3 000 pr. kjernefamilie eller ektepar/samboere. I ekstraordinære tilfeller kan denne reduseres eller bortfalle. Søknad sendes UDIs regionale enhet.

6.4 Delvis dekning av utgifter ved begravelse

Utgifter til begravelse på rimeligste måte, utover folketrygdens støtte, dekkes når begravelsen foregår i Norge. Søknad sendes UDIs regionale enhet.

6.5 Søknad om støtte til suppleringsklær og utstyr til barn

Søknad om støtte til suppleringsklær og utstyr til barn, utover det som gis som støtte etter pkt. 5.11, behandles etter pkt. 6.2. eller 6.3. I ekstraordinære tilfeller kan egenandelen reduseres eller bortfalle. Søknad sendes UDIs regionale enhet.

6.6 Tap av personlige eiendeler ved brann

Beboere som mister personlige eiendeler ved brann kan innvilges tilleggsytelser til klær og utstyr utover ytelsene som er nedfelt i pkt. 5.1, 5.3. og 5.4. med inntil kr. 10 000 pr. person pr. branntilfelle. En begrunnet søknad sendes UDIs regionale enhet, med liste over tapte eiendeler og antatte gjenanskaffelseskostnader. Vurderingen skal baseres på hva som anses nødvendig for å fungere tilfredsstillende i mottaket, herunder helsesituasjon, alminnelig livsutfoldelse og lignende. Det skal tas hensyn til personens økonomiske midler, og eventuell utbetaling fra egen og/eller driftsoperatørs forsikring.

Selvpåsatt brann eller grov uaktsomhet fra skadelidtes side kan medføre reduksjon eller bortfall av ytelsen.

7. Reduksjon i eller bortfall av økonomiske ytelser

7.1 Generelt

Dersom beboer nekter å signere egenerklæring om inntekts- og formuesforhold og/eller nekter å fremlegge dokumentasjon på dette, skal det ikke gis ytelser.

I noen tilfeller skal økonomiske ytelser reduseres eller bortfalle. Hvis den som omfattes av dette punktet er en del av en kjernefamilie, kan basisbeløp for alle personer over 18 år i familien reduseres. Basisbeløp eller barnetrygd for barn under 18 år skal alltid holdes utenfor beregningsgrunnlaget for reduksjon eller bortfall av ytelser. For en beboer i ordinært mottak uten inntekt eller formue, skal reduksjonen begrenses til totalt kr. 597 pr. måned for enslige voksne og kr. 841 for ektepar, dvs. lommepengedelen.

Beboer i transittmottak uten inntekt eller formue, får ikke reduksjon eller bortfall av økonomiske ytelser fordi vedkommende ikke mottar lommepenger. Reduksjon eller bortfall i skal imidlertid foretas når vedkommende flytter til ordinært mottak.

7.2 Lønnsinntekt

Beboere som har lønnsinntekt (se pkt. 3.2) har et fribeløp på 30 %, eller minimum kr. 1 000, av netto utbetalt lønn pr. mnd. Resten danner grunnlag for reduksjon eller bortfall av ytelser.

Hvis arbeidsforholdet varer mer enn en måned, og inntekten er stor nok til at det ikke utbetales basisbeløp, skal beboer betale husleie fra og med andre måned til og med måneden for siste lønnsutbetaling. Husleien skal utgjøre 40 % av netto lønnsinntekt, minus personens/ familieenhetens beregnede basisbeløp, begrenset oppad til 70 % av dette beløpet.

7.3 Formue eller inntekt

Hvis en beboer har formue eller inntekt (se pkt. 3.1 og 3.3) reduseres/bortfaller de økonomiske ytelsene til hele beløpet er utlignet. Midler oppspart av basisytelsene anses ikke som formue.

Insentiver eller bonuser som ytes til beboere i integreringsmottak skal i denne sammenheng ikke betraktes som formue eller inntekt.

7.4 Brudd på husregler

Ved brudd på husreglenes krav til obligatoriske aktiviteter skal de økonomiske ytelsene reduseres med kr. 100 pr. gang. Ved tap av nøkler skal ytelsene reduseres til kostnadene er betalt.

7.5 Hærverk

Ved hærverk på mottakets eiendom skal ytelsene reduseres til kostnadene er betalt. Grovt hærverk skal politianmeldes.

7.6 Manglende oppmøte til obligatoriske tiltak

Ved ikke avtalt fravær fra obligatoriske tiltak skal det trekkes kr. 100 pr. gang

7.7 For mye utbetalt

Hvis en beboer urettmessig har fått mer utbetalt enn reglementet tilsier reduseres ytelsene til beløpet er utlignet.

7.8 Tilleggsytelser brukt i strid med fastsatte vilkår

Hvis en tilleggsytelse (jf. pkt. 6.2, 6.3, og 6.5) blir brukt til andre formål enn forutsatt i vedtaket, skal beboerens basisbeløp reduseres tilsvarende, med minimum kr. 500 maksimum kr. 841 pr. måned.

8. Enslige mindreårige

Det skilles mellom

 • enslig mindreårig med følgeperson (en voksen følgeperson med daglig omsorg for barnet)
 • enslig mindreårig uten følgeperson

En enslige mindreårig med følgeperson behandles som barn i familie.

For en enslig mindreårig uten følgeperson gjelder dette reglementets bestemmelser med presiseringene nedenfor.

8.1 Basisbeløp

En enslig mindreårig uten følgeperson får basisbeløp på kr. 3 191 i mottak med ordinært selvhushold, og kr. 2 239 i transittmottak med selvhushold.

Hvis vedkommende faller inn under pkt. 4.2, 4.5, 4.6 eller 4.7, skal kr. 1 948 utbetales til mottaksleder som forvalter midlene til dekning av matutgifter.

Hvis beboeren faller inn under pkt. 4.1 eller pkt. 4.2, skal kr. 1 244 forvaltes av mottaksleder i samråd med beboer.

Hvis en enslig mindreårig faller inn under pkt. 4.4, skal kr. 468 forvaltes av mottaksleder i samråd med beboer.

8.2 Reduksjon

Reduksjon i økonomiske ytelser etter pkt. 7.4 og 7.6 er begrenset til kr 50 pr. gang. For punktene 7.5 og 7.7 begrenses reduksjonene til kr 1 244 pr. måned, dvs. lommepengedelen, jf. pkt. 8.1.

Siste endringer
 • Endret: RS 2008-035V1 Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak, regulerte satser 2019 (07.01.2019)

  Vedlegget er oppdatert med nye satser for 2019 vedtatt av Justis- og beredskapsdepartementet. Satsene er økt med 1,8 prosent fra tidligere.

 • Endret: RS 2008-035V1 Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak, regulerte satser 2018 (23.03.2018)

  Det er gjort noen korrigeringer under punkt 4.2 i vedlegget.

 • Endret: RS 2008-035V1 Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak, regulerte satser 2018 (20.12.2017)

  RS 2008-035V1 (pengereglementet) er oppdatert med nye satser fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet, gjeldende fra 1. januar 2018. Nytt annet ledd til pengereglementets punkt 6.2 gir UDI uttrykkelig hjemmel til å innvilge nødhjelp som ikke er rene helsetjenester. Nytt annet ledd til pengereglementets punkt 7.3 innebærer at insentiver og bonuser som ytes til beboere i integreringsmottak ikke skal anses som formue eller inntekt som kan føre til trekk i basisytelser.

 • Endret: RS 2008-035V1 Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak, regulerte satser 2016 (30.06.2017)

  Vedlegget er oppdatert med nye satser vedtatt av Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Endret: RS 2008-035V1 Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak, regulerte satser 2016 (05.10.2016)

  Satsen i punkt 4.2 Personer i ordinære mottak med selvhushold, er oppdatert. For personer over 18 år i en kjernefamilie skal gjennomsnittet av de samlede basisbeløpene ikke være lavere enn kr. 1 620 pr. person pr. måned. For personer som har trekk i basis på grunn av avslag på søknad om beskyttelse skal det ikke være lavere enn kr. 1 430.

 • Endret: RS 2008-035V1 Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak, regulerte satser 2016 (03.02.2016)

  Vedlegget er oppdatert med satser som gjelder for 2016.

 • Endret: RS 2008-035V1 Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak, regulerte satser 2015 (01.01.2015)

  Vedlegget er oppdatert med satser som gjelder fra 1. januar 2015.

 • Endret: RS 2008-035V1 Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak, regulerte satser 2014 (16.05.2014)

  Vedlegget er oppdatert med satser som gjelder fra 1. januar 2014.

 • Endret: RS 2008-035V1 Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak, regulerte satser 2012 (04.02.2013)

  Vedleggets punkt 4.2 er endret med justerte satser som gjelder fra 1. januar 2013. Basisytelsene for barn 6-10 år og 11-17 år, er endret.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo