Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Red.anm.: Rundskrivet er under revidering.

UDI rundskriv

RS 2010-052
Dokument-ID : RS 2010-052
Saksnummer : 11/2307-6 (18/00276-1)
Sist endret : 16.01.2018
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Fylkesmannen
Den norske advokatforening
Utlendingsdirektoratet

Organisering av advokatordningen for asylsaker - utlendingsforskriften § 17-20


1. Innledning

2. Arbeidsfordeling mellom UDIs advokatlister

3. Fordeling av saker mellom advokatene

4. Utbetaling av salær til advokaten

5. Advokatvaktordningen

5.1. 48-timersprosedyre

5.2. Andre hastesaker

6. Opptak til advokatordningen

6.1. Opptakskriterier

6.2. Etterutdanning

7. Fratredelse fra advokatordningen

7.1. Fratredelse etter initiativ fra advokaten

7.1.1. Midlertidig fratredelse

7.1.2. Permanent fratredelse

7.2. Suspensjon av advokater fra ordningen

7.2.1. Advokatens plikter

7.2.2. Varsel om mulig brudd på advokatens plikter

7.2.3. UDIs sanksjonsmuligheter

8. Bruk av elektroniske løsninger og eDialog

1. Innledning

Det følger av utlendingsforskriften § 17-20 annet ledd at departementet kan opprette en advokatordning for å bistå utlendinger i blant annet søknader om beskyttelse. Dette skal sikre at asylsøkere får den juridiske bistanden og veiledningen de har krav på, og at tildelingen av advokater skjer på en ryddig måte.

Se rundskriv RS 2010-074 for nærmere retningslinjer om informasjon, veiledning og fritt rettsråd, samt tildeling av advokat i asylsaker, jf. utlendingsloven § 92 og utlendingsforskriften §§ 17-17 til 17-20.

UDI har følgende hovedoppgaver i arbeidet med å forvalte advokatordningen:

 • administrere opptak og fratredelse av advokater i advokatordningen

 • tildele og fordele enkeltsaker blant advokatene i advokatordningen

 • holde oversikt over antallet saker tildelt hver advokat

 • lage vaktplan i advokatvaktordningen

 • vurdere suspensjon ved mislighold fra advokatens side

 • utarbeide retningslinjer for arbeidet med advokatordningen

 • føre arkiv for lagring av søknadspapirer og øvrig dokumentasjon

I UDI er arbeidet fordelt mellom ulike avdelinger:

 • Region- og mottaksavdelingen v/ regionkontorene administrer de regionale listene og Asylavdelingen v/Koordineringsenheten administrerer advokatvaktordningen.

 • Henvendelser som gjelder bytte av advokat i en enkeltsak eller oppsporing av klienter som ikke befinner seg på oppgitt adresse sendes per post eller til e-postadressen svar@udi.no, som forvaltes av Asylavdelingen.

 • Asylavdelingens Fagstab tar stilling til klager på advokater og utarbeider retningslinjer for arbeidet. Asylavdelingens Fagstab har det overordnede ansvaret for advokatordningen.

2. Arbeidsfordeling mellom UDIs advokatlister

Advokatordningen inkluderer fem regionale advokatlister og en advokatvaktordning.

Å sikre størst mulig geografisk nærhet mellom søkeren og advokaten er et av hovedprinsippene bak advokatordningen. De regionale listene har som formål å fremme dette. Hvilken advokatliste UDI tildeler advokat fra, avhenger derfor av hvor søkeren oppholder seg når retten til fritt rettsråd uten behovsprøving inntrer.

Som hovedregel tildeles advokat i den regionen søkeren bor når retten til fritt rettsråd inntrer. Dette betyr i praksis at regionkontoret i den regionen søkeren bor har ansvaret for advokattildeling når søkeren bor på et ordinært mottak eller har flyttet til privat adresse. Dette omfatter også enslige mindreårige i omsorgssenter eller annen barnevernsinstitusjon.

Koordineringsenheten har ansvaret for å tildele advokat når søkeren oppholder seg i transitt. Dette gjelder alle søkere, også enslige mindreårige i transittmottak. Koordineringsenheten tildeler også advokat i alle hastesaker hvor advokat tildeles fra advokatvaktlisten.

Som følge av at det er et ulikt antall asylsøkere i de ulike regionene, varierer også antallet advokater på de regionale listene. Antallet advokater er betinget av mengden mottaksplasser i regionen og regionens geografiske utstrekning. Det er en felles advokatliste for Regionkontor Indre Østland og Regionkontor Oslo.

Regionkontorene og Koordineringsenheten kan i gitte tilfeller ”låne” advokater fra andre lister når dette er hensiktsmessig.

3. Fordeling av saker mellom advokatene

Utgangspunktet er at asylsakene skal fordeles jevnt mellom advokatene i advokatordningen. Antallet saker den enkelte advokat får tildelt vil likevel variere. 

Antallet avhenger av flere faktorer, eksempelvis ankomsttallene for asylsøkere, mottaksplasser i regionen og andelen asylsøkere som får avslag på sin søknad om beskyttelse. Antallet advokater på de regionale advokatlistene og i advokatvaktordningen kan videre endre seg, og det er et ulikt antall advokater på listene. 

Vektlegging av geografisk nærhet mellom søkeren og advokaten kan føre til at advokater med kontor i nærheten av et asylmottak tildeles flere saker enn advokater med kontor i større avstand fra et asylmottak. UDI kan fravike hovedregelen dersom det anses hensiktsmessig å tildele samme advokat flere søkere av en ensartet gruppe, for eksempel kan flere medlemmer av to eller flere språkgrupper tildeles advokat samtidig. Hovedregelen kan også fravikes når det er ønskelig å tildele saker til en advokat med spesialkompetanse, for eksempel særskilt kompetanse på barn eller kvinner. Det kan også påvirke fordelingen av saker at UDI skal tilstrebe å tildele kvinnelig advokat når det er uttrykt et ønske om dette.

UDI skal holde oversikt over antallet saker den enkelte advokat blir tildelt.

 • En asylsøker over 18 år teller som én sak.

 • En enslig mindreårig asylsøker teller som én sak.

 • Når en familie med to voksne og et eller flere barn under 18 år ankommer sammen, teller ”voksen nr. 1” som én sak, mens ”voksen nr. 2” sammen med barna, teller som én sak.

Den øvre grensen for antallet saker en advokat kan ha per kalenderår er 150 saker. Maksimumsgrensen kan overskrides dersom UDI mener at det er forsvarlig.

Også asylsaker som ikke er tildelt gjennom UDIs advokatordning tas med i beregningen. Advokaten har selv ansvaret for å orientere UDI om det samlede antallet asylsaker. Når den øvre grensen på 150 saker er nådd, vil advokaten som utgangspunkt ikke kunne tildeles flere saker fra advokatordningen. 

4. Utbetaling av salær til advokaten

Fritt rettsråd omfatter nødvendige utgifter til rådgivning og bistand fra advokat i anledning et aktuelt problem, jf. lov om fri rettshjelp (rettshjelploven) § 14 første ledd. Godtgjørelse til advokaten innvilges av Fylkesmannen i henhold til stykkprisforskriften og salærforskriften.

Advokater som settes opp på vaktlisten godtgjøres med 1 gang salærsatsen per vaktdag. I helger og på helligdager godtgjøres advokaten med 2 ganger salærsatsen. Slik godtgjørelse utbetales ikke dersom advokaten tildeles flere enn tre saker på den enkelte vakt. Godtgjørelsen påvirker ikke advokatens rett til stykkpris etter rettshjelploven. Koordineringsenheten vaktplan i KOST (Koordineringssystemet for asylsaker) gir grunnlag for utbetalingen.

Utbetaling forutsetter utfylling av salærskjema GA-3024B08J som finnes hos Statlig blankettarkiv på http://www.signform.no/. Advokaten står selv ansvarlig for å dokumentere overfor Fylkesmannen at det er ytt bistand i en asylsak. Dokumentasjon som kan følge salæroppgaven er tildelingsbrevet fra UDI, og eventuelt en fullmakt fra søkeren ved advokatbytte. 

5. Advokatvaktordningen

Koordineringsenheten utarbeider en vaktplan og tildeler søkerne advokat fra vaktlisten. Vaktplanen dekker alle ukedager, inkludert helge- og helligdager. Vaktplanen settes opp for seks måneder av gangen og ajourføres hver tredje måned. Ved hver revidering sendes vaktplanen til advokatene i advokatvaktordningen.

Som hovedregel settes to advokater på vakt på hverdager og en advokat på vakt i helger og helligdager. Ved behov settes det opp flere advokater på vaktlisten. UDI skal tilstrebe å sette opp en kvinnelig advokat på vaktplanen alle hverdager.

Advokaten binder seg til å være tilgjengelig for tildeling av saker innenfor tidsrommet de er satt opp på vakt. Advokatene tildeles faste vakter som varer fra klokken 09.00 til 19.00.

5.1. 48-timersprosedyre

Asylsøkere som får avslag på sin søknad om beskyttelse, og som faller inn under 48-timersprosedyren, tildeles advokat fra advokatvaktlisten. Se RS 2011-030 for mer informasjon om 48-timersprosedyren.

Advokatene varsles på søkerens ankomstdag (dag 1) om at de må være tilgjengelige dagen etter (dag 2) for å møte i UDIs lokaler. I saker som faller innunder 48-timersprosedyren, skal advokaten stille i UDIs lokaler når vedtak skal underrettes. UDI stiller kontor til rådighet for klientsamtalen og bestiller tolk. Normalt blir det gitt en frist på tre timer for å begjære utsatt iverksettelse av vedtaket.

Ved store ankomster kan Koordineringsenheten tilkalle flere advokater enn det er oppført på vakt. I slike tilfeller vil tildelingen av saker basere seg på frivillighet fra advokatens side. 

5.2. Andre hastesaker

Søkere som behandles etter Dublin III-forordningen eller Passkontrolloverenskomsten tildeles advokat fra vaktordningen når fristen for begjæring om utsatt iverksettelse settes kortere enn klagefristen på tre uker. Andre hastesaker kan også falle innunder advokatvaktordningen når det er formålstjenlig. Dette er for eksempel saker hvor politiet foretar en utvidet registrering.

Advokater som er tatt opp i vaktordningen forutsettes å ta saker med kortere frister, i betydningen at frist for begjæring om utsatt iverksettelse settes kortere enn klagefristen på tre uker. Dersom det i en sak er mer hensiktsmessig å tildele advokat fra en regional liste, kan regionkontorene tildele advokat. Dette kan for eksempel være hvis søkeren befinner seg i et ordinært mottak. Ved å tildele advokat fra den regionale listen, sikres geografisk nærhet mellom advokaten og søkeren.

En tildeling fra en regional liste kan kun finne sted dersom regionkontoret har forsikret seg om at advokaten er i stand til å overholde fristene.

6. Opptak til advokatordningen

Asylavdelingen foretar opptak til advokatvaktlisten og regionkontorene foretar opptak til regionale lister. Utlysningen skjer ved innrykk av annonse hos NAV, i dagspressen, samt på Advokatforeningens hjemmeside og i Advokatbladet. Søknadsfristen settes til ca. en måned. Når det er tvil om en advokat skal tas opp i advokatordningen, forelegges opptaket for avdelingsledelsen i Asylavdelingen med begrunnet forslag til beslutning.

Når opptaket i ordningen er avsluttet, skal alle som har søkt innen fristen motta informasjon om utfallet av opptaket.

UDIs advokatordning er å anse som en tjenestekonsesjon, og forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang på enkeltvedtak kommer ikke til anvendelse. Tjenestekonsesjoner er unntatt fra regelverket for offentlige anskaffelser, men UDI må likevel være åpen og klar i hvilke kriterier som legges til grunn for tildeling av tjenestekonsesjon. UDI ivaretar dette prinsippet gjennom at tjenestekonsesjonene utlyses, samt at avslagene på opptak til ordningen begrunnes. I avslagene skal det gjøres rede for utvalgskriteriene og hvordan de er blitt vektlagt.

Det kan være aktuelt å foreta løpende rekruttering til regionale lister og vaktordningen. Dette kan være ved økt tilstrømning av asylsøkere, eller fordi antallet advokater tilsluttet ordningen er redusert. Slikt ekstraordinært opptak foretas bare dersom dette er helt nødvendig og må følge de ovenfor nevnte retningslinjer for utlysning. Ekstraordinære opptak til vaktordning og regionale lister foregår uavhengig av hverandre.

Advokatene som tas opp i ordningen tilsendes et brev om ”Tildeling av tjenestekonsesjon”. Dette dokumentet danner grunnlaget for samarbeidsforholdet mellom den enkelte advokat og UDI. Tildelingen skal undertegnes av advokaten og sendes til det aktuelle regionkontoret eller Asylavdelingen.

6.1. Opptakskriterier

Det kreves advokatbevilling for å tas opp i advokatordningen. Advokatfullmektiger kan ikke tas opp i ordningen, eller tildeles saker i eget navn, men advokatene i ordningen kan fordele saker til sine advokatfullmektiger. Advokaten står ansvarlig for at advokatfullmektigen får tilstrekkelig veiledning til å yte forsvarlig rettshjelp i sakene.

Alle advokater i ordningen skal ha bred juridisk kompetanse og kjennskap til asyl- og flyktningrett. Advokater som ikke har opparbeidet seg kompetanse på asyl- og flyktningrett på søknadstidspunktet kan likevel tas opp i ordningen såfremt de forplikter seg til å opparbeide seg dette innen ett år etter tildelingen av tjenestekonsesjonen er undertegnet.

Ved opptak til ordningen foretar UDI en helhetsvurdering av de aktuelle advokatenes kompetanse. UDI kan legge vekt på om det er behov for advokater med spesialkompetanse. Spesialkompetanse som er særlig relevant i asylsaker er barnefaglig kompetanse, kompetanse på kvinnerelaterte problemstillinger og kompetanse på menneskerettigheter.

UDI holder oversikt over advokatenes kompetanse i KOST. Regionkontorene og Koordineringsenheten skal sørge for at KOST alltid er oppdatert.

UDI tilstreber en andel kvinnelige advokater på 25 % på regionale lister og 30 % i vaktordningen.

6.2. Etterutdanning

UDI bidrar til et kurs i asyl- og flyktningrett, som arrangerer av Juristenes utdanningssenter (JUS). Dette kurset er obligatorisk for de advokatene som mangler slik kompetanse. Advokaten må selv dekke kursavgift og øvrige kostnader ved deltagelse.

UDI kan arrangere samlinger for advokatene med bestemte tema. Avhengig av form og innhold på samlingene, kan dette i visse tilfeller registreres som etterutdanning for advokaten. 

7. Fratredelse fra advokatordningen

7.1. Fratredelse etter initiativ fra advokaten

7.1.1. Midlertidig fratredelse

Advokaten kan søke om midlertidig fratredelse. Dette gjelder blant annet ved ferieavvikling. Skriftlig søknad oversendes det regionkontoret advokaten er tilknyttet eller Koordineringsenheten. Advokaten skal oppgi grunnlaget for ønsket om midlertidig fratredelse og angi det aktuelle tidsrommet. Søknaden skal være mottatt av UDI senest to uker før fratredelsen bes gjort gjeldende. Regionkontorene og Koordineringsenheten kan lempe på to ukers fristen i særlige tilfeller, for eksempel ved sykdom.

Det er en forutsetning for midlertidig fratredelse at dette ikke hindrer gjennomføringen av ordningen. Dette gjelder likevel ikke når anmodningen skyldes særlige grunner som helsemessige årsaker, svangerskapspermisjon eller lignende. Advokaten må dokumentere slike særlige forhold.

7.1.2. Permanent fratredelse

Advokaten kan fratre ordningen permanent med tre måneders skriftlig varsel.

7.2. Suspensjon av advokater fra ordningen

7.2.1. Advokatens plikter

En advokat som er tilsluttet advokatordningen plikter å følge reglene som er fastsatt i tjenestekonsesjonen, samt retningslinjer som gis av UDI i rundskriv. Advokatens arbeidsutførelse skal også være i tråd med retningslinjene for god advokatskikk, jf. kapittel 12 i advokatforskriften. Se advokatforeningens nettside http://www.advokatforeningen.no/ for mer informasjon om regler for god advokatskikk.

Det vil være et brudd på advokatens plikter dersom advokaten:

 • bryter sin taushetsplikt

 • ikke tilrettelegger for individuell samtale når søkeren ønsker det

 • ikke underretter om vedtak når dette er en del av advokatens oppgaver

 • ikke overholder klagefristen eller fristen for å begjære utsatt iverksettelse

 • tilbakeholder opplysninger om ansettelse i UDI, UNE eller politiet det siste året

 • ikke møter på oppsatt vakt i vaktordningen

 • ikke er tilgjengelig for tildeling av saker

 • ikke tilrettelegger for bruk av UDIs elektroniske løsninger

 • bryter regler som har til hensikt å ivareta formålet med ordningen

Det vil være et brudd på regler som har til hensikt å ivareta formålet med ordningen at en advokat aktivt tar initiativ til å skaffe seg klienter fremfor å vente på at UDI tildeler fra regionale lister eller vaktlisten. Ved vesentlige overskridelser av maksimumsgrensen for antallet asylsaker en advokat kan påta seg (150 i hvert kalenderår), vil UDI kunne iverksette nærmere undersøkelser for å avdekke hva dette skyldes. 

7.2.2. Varsel om mulig brudd på advokatens plikter

Personer, organisasjoner eller offentlige organer som kommer i kontakt med asylsøkere og deres advokater og fatter mistanke om mislighold fra advokatens side, kan varsle UDI. Dette gjelder for eksempel representanter til enslige mindreårige asylsøkere og ansatte på asylmottak.

Saksbehandlere i UDI som blir gjort kjent med at en advokat misligholder sine oppgaver, skal informere sin enhetsleder og gi en skriftlig begrunnelse for mistanken. Dersom enhetslederen er enig i saksbehandlerens vurdering, oversendes et internt notat om saken til Asylavdelingens fagstab.

En melding om mislighold skal inneholde følgende opplysninger:

 • navn på advokaten
 • navn på asylsøkeren saken gjelder og om mulig DUF-nummer
 • begrunnelse for klagen

Meldingen sendes til UDI per brev eller til e-postadressen udi@udi.no merket ”Klage på advokat i advokatordningen”. Asylavdelingens Fagstab registrerer klagen i Websak. Saken skal ha arkivsakstittel ”Klage på advokat”, der navnet på advokaten registreres i linje 2. Etterfølgende klager på advokaten arkiveres i samme sak.

Klagen vil forelegges advokaten for uttalelse dersom UDI mener at det er grunnlag for reaksjoner mot advokaten.

En klage på advokaten innebærer ikke i seg selv at asylsøkeren får dekket ekstrautgifter til bytte av advokat i saken. De ordinære reglene for advokatbytte gjelder tilsvarende i saker der søkeren klager på sin advokat, se RS 2010-074.

7.2.3. UDIs sanksjonsmuligheter

Asylavdelingens Fagstab har ansvaret for å vurdere klagen.

Hovedformålet med klagebehandlingen er å ta stilling til advokatens fremtidige deltagelse i ordningen, og derved sikre at advokatene som tildeles av UDI gir asylsøkerne den rettshjelpen de har krav på. Ved brudd på regelverk og retningslinjer, vil UDI vurdere reaksjoner i form av advarsel, midlertidig suspensjon og varig utestengning fra ordningen.

Advarsel benyttes når det er begått et brudd på advokatens plikter som anses som klanderverdig, men som ikke alene er tilstrekkelig alvorlig til at det vurderes at advokaten bør suspenderes. Ved gjentatte brudd av denne art, kan UDI etter en samlet vurdering suspendere advokaten fra ordningen.

Advokater kan suspenderes midlertidig eller varig uten foregående advarsel. Advokaten skal gis anledning til å uttale seg innen en viss frist før suspensjon eller utestengning kan iverksettes. Fristen for uttalelse settes vanligvis til tre uker. Suspensjon eller utestengning av en advokat skal registreres i KOST. Midlertidig suspensjon vil normalt ha en varighet på to til seks måneder, avhengig av forholdets grovhet og hensynet til den praktiske gjennomføringen av ordningen i UDI.

UDI vil ved grove brudd på advokatens plikter vurdere å klage advokaten inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg eller Den offentlig disiplinærnemnden for advokater og anmelde advokaten til politiet. Når UDI politianmelder en advokat, gir dette grunnlag for suspensjon fra ordningen. Da skal saken også innklages til Disiplinærutvalget eller Disiplinærnemnden.

UDI tar ikke stilling til klager på advokater som ikke er tilknyttet advokatordningen. Dersom søkeren har valgt en advokat utenfor ordningen, har UDI ingen sanksjonsmyndighet overfor advokaten. Ved melding om særlig grove brudd vil UDI likevel vurdere anmeldelse og klage til Disiplinærutvalget, uavhengig av om advokaten er i advokatordningen.

Asylsøkeren vil alltid selv kunne melde en sak inn for disiplinærsystemet. Informasjon om disiplinær- og tilsynssystemet er tilgjengelig på Advokatforeningens nettsider.

8. Bruk av elektroniske løsninger og eDialog

UDI skal benytte sikrede kanaler ved utveksling av taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningsloven og ved utveksling av sensitive personopplysninger jf. personopplysningsloven.

Advokater med tjenestekonsesjon for UDIs advokatordning i asylsaker må ha fasiliteter for bruk av de løsningene UDI til enhver tid bruker for sikker elektronisk kommunikasjon. Det er derfor et krav til advokater i advokatordningen at de er tilknyttet eDialog.

Dersom søkeren velger en advokat utenfor advokatordningen, vil den nye advokaten kunne registrere seg i eDialog etter henvendelse til UDI.

Når en asylsak er tildelt advokaten, skal saksbehandleren gjøre alle dokumenter i dokumentlisten, som ikke skal unntas partsinnsyn, tilgjengelige for advokaten. For øvrig gjelder de alminnelige reglene for partsinnsyn, se RS 2014-010. Også når det er registrert et advokatbytte i DUF, skal saksbehandleren gjøre alle dokumenter i dokumentlisten som ikke skal unntas fra partsinnsyn, tilgjengelige for den nye advokaten.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør 

Kontakt: Asylavdeling, Fagstab

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-052 Organisering av advokatordningen for asylsaker - utlendingsforskriften § 17-20 (16.01.2018)

  Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR).

 • Endret: RS 2010-052 Organisering av advokatordningen for asylsaker - utlendingsforskriften § 17-20 (04.12.2012)

  Det er foretatt en oppdatering og presisering av rundskrivet, samt noen oppdateringer som følge av innføring av eDialog. Når en søker er tildelt advokat, skal saksbehandleren gjøre alle dokumenter i dokumentlisten som ikke skal unntas fra partsinnsyn, tilgjengelig for advokaten i eDialog.

 • Endret: RS 2010-052 Organisering av advokatordningen for asylsaker - utlendingsforskriften § 17-20 (29.10.2012)

  Rundskrivet er endret da Koordineringsenheten har opphørt å eksistere og Ankomstenheten er opprettet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo