Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-085
Dokument-ID : RS 2010-085
Saksnummer : 16/06084-12
Sist endret : 03.07.2018
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Driftsoperatører for statlig mottak
Statlig mottak

Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og ungdom i statlige mottak


1. Innledning

2. Målsetting

3. Krav til arbeidet med forebygging av overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og unge i asylmottak

3.1. Definisjoner og avgrensinger

3.2. Administrative rutiner og systemer

3.3. Direkte oppfølging av rutinene

3.4. Forebyggende arbeid rettet mot beboere

4. Krav til håndtering av fysiske og seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og unge i asylmottak

4.1. Rutiner for håndtering av mistanke om fysiske og seksuelle overgrep

4.2. Rutiner for håndtering av fysiske og seksuelle overgrep

4.3. Oppfølging

4.3.1. Oppfølging av barnet/ungdommen

4.3.2. Oppfølging av den mistenkte

4.3.3. Oppfølging av familien

4.3.4. Oppfølging av de andre barna/ungdommene ved mottaket

4.3.5. Oppfølging av personalgruppen

4.3.6. Rapportering/etterarbeid

4.3.7. Henvendelser fra media


1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) fastsetter krav til drift av statlige mottak i tråd med intensjonene i RS 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak (Driftsreglementet). Dette rundskrivet inneholder UDIs krav til mottakene i arbeidet med forebygging og praktisk håndtering av overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og ungdom i asylmottak.

UDI kan dispensere fra enkeltkrav i dette dokumentet når driftsoperatør kan godtgjøre at mål og intensjoner på området nås uten at disse er oppfylt. Skriftlig søknad om dispensasjon rettes til de lokale enhetene (regionkontorene) i Region- og mottaksavdelingen.

2. Målsetting

Dette rundskrivet er utarbeidet for å gi mottakene effektive rutiner for arbeidet med å:

 • Forebygge og hindre overgrep og grenseoverskridende atferd slik at mottaket er et trygt sted å være for alle barn og unge.

 • Sikre god håndtering av sakene dersom det skulle oppstå mistanke om fysiske eller seksuelle overgrep eller grenseoverskridende atferd begått mot barn og unge ved mottaket

3. Krav til arbeidet med forebygging av overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og unge i asylmottak

3.1. Definisjoner og avgrensinger

”Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.”

Per Isdal, Meningen med Volden (2000)

Lederen av mottaket har et særlig ansvar for å legge til rette for at overgrep mot barn/ungdom i mottaket ikke skal skje. Det er avgjørende at forholdet mellom de ansatte og beboerne på mottaket er preget av trygghet og tillit.

Rutinene er et konkret hjelpemiddel for å forebygge overgrep i mottak. Overgrep inkluderer:

 • Grenseoverskridende atferd - kan for eksempel dreie seg om seksualisert spøk, seksualiserte blikk eller overdreven berøring. Inkluderer også for hardhendt behandling av et barn/en ungdom eller at en ansatt utviser en atferd som bryter med mottakets etiske retningslinjer eller av andre grunner vurderes som uakseptabel. Inkluderer også atferd som oppleves som uprofesjonell eller krenkende for barnet/ungdommen.

 • Fysisk vold - enhver form for fysisk makt som gjennom at den smerter, skader, skremmer og krenker, påvirker et annet menneske til å slutte å gjøre noe det vil eller gjøre noe mot sin vilje. Kan innebære holding, dytting, risting, slag, spark, brudd, brennmerking, knivstikking, kvelning osv.

 • Psykisk vold - alle måter å skade, skremme eller krenke på som ikke er direkte fysiske i sin natur, eller måter å styre eller dominere andre på ved hjelp av en
  bakenforliggende makt eller trussel. Dette kan innebære psykisk plaging, ekstrem kontroll av atferd, isolering og systematisk nedbryting av selvtillit – ofte gjennom beskyldninger. Inkludert er også høyrøstet kjefting, knusing av ting i sinne osv.

 • Seksuell vold - alle handlinger rettet mot en annen persons seksualitet, som gjennom at de smerter, skader, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. Alt fra seksuell trakassering og krenkelser opp til å bli presset til å utføre uønskede seksuelle handlinger inkludert å bli utsatt for voldtekt og seksuell tortur.

Rutinene omfatter følgende overgrepsrelasjoner:

 • ansatte som begår overgrep mot mindreårig beboer

 • beboer som begår overgrep mot annen mindreårig beboer

 • personer utenfra som begår overgrep mot mindreårig beboer

 • familiemedlemmer som begår overgrep mot mindreårig beboer

3.2. Administrative rutiner og systemer

Driftoperatør v/mottaket skal:

 1. Foreta en risikovurdering av situasjoner hvor barn kan bli utsatt for overgrep. Se vedlegg 3

 2. Vektlegge stillingsprosessen i ansettelser, og sikre at politiattest fremskaffes ved alle ansettelser, jf. utlendingsloven § 97.

 3. Fylle inn kontaktinformasjon over aktuelle rådgivningstjenester og ressurspersoner i vedlagt mal og holde kontaktinformasjonen oppdatert, samt sikre at de ansatte har kjennskap til dette. Se vedlegg 2 

 4. Tilrettelegge for en arbeidstidsordning (der dette er mulig) som sikrer barn og ungdom så vel som ansatte, og at personalgruppa er så stabil som mulig. 

 5. Sikre at alle ansatte har tilgang til et loggføringsskjema hvor mistenkelige enkelthendelser kan nedtegnes. Se vedlegg 4

 6. I samarbeid med de ansatte utarbeide samhandlingsregler mellom de ansatte og barna/ungdommene i mottaket. 

 7. Ha egnet lokale tilgjengelig for konfidensielle samtaler mellom ansatte og beboere.

3.3. Direkte oppfølging av rutinene

Mottaksleder skal:

 1. Gjennomgå de etiske retningslinjene med alle ansatte.

 2. Ta opp seksuelle og fysiske overgrep jevnlig som tema for fokus på møter for de ansatte. Grenseoverskridende atferd og gråsoneproblematikk skal drøftes i møter med ansatte. 

 3. Sikre at alle ansatte har grunnleggende kunnskap om barnevernloven og barnvernets rutiner.

 4. Sikre at alle ansatte kjenner til rutinene og at de tas på alvor av hele personalet. 

 5. Sørge for at alle ansatte kjenner til egen meldeplikt og opplysningsplikt ved mistanke om seksuelle og fysiske overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og ungdom. Minn om at det er straffbart å ikke melde fra.

3.4. Forebyggende arbeid rettet mot beboere

Mottaket skal:

 1. Snakke med beboerne, ikke til dem.

 2. Ta opp seksuelle og fysiske overgrep som eget tema i informasjonsprogrammet og temaet skal bli tatt opp i gruppesamlinger og i individuelle samtaler med voksne beboere jevnlig. 

 3. Være klar og tydelig på lovverket i samtale med beboere. Informere om krisesentre, politi, fri rettshjelp, helsetjenester og eventuelt andre i hjelpeapparatet. Gjøre vedlegg 2 tilgjengelig for beboerne. 

 4. Gi råd og veiledning til barn og unge vedrørende seksuelle aktiviteter og uttrykksformer i det daglige livet på mottaket. 

 5. Sikre at holdninger til barns/ungdoms seksuelle aktiviteter og uttrykksformer, herunder seksuell orientering, blir diskutert og gjennomgått i informasjonsprogrammet, barnegrupper, m/mer. 

 6. Sikre at alle beboere inkludert barn og unge er kjent med hvilke former for samhandling mellom beboere som er akseptable/uakseptable (hvordan være en god venn eller kamerat).

 7. Sikre at alle beboere inkludert barn og unge er kjent med hva slags atferd som ikke er akseptabel, som for eksempel vold, seksuelt overskridende atferd, seksuell trakassering (verbal eller fysisk) og annen atferd som krenker andre beboeres personlige integritet.

 8. Sikre at alle beboere gjøres trygge på at opplysninger beboeren kommer med blir tatt på alvor.

 9. Veilede barn og unge om risikosituasjoner (vedlegg 3).

 10. Bruke nærmiljøets ressurser som barnevern, helsesøster eller andre samarbeidspartnere til å gjennomføre informasjonsarbeid til beboerne.

4. Krav til håndtering av fysiske og seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn og unge i asylmottak

4.1. Rutiner for håndtering av mistanke om fysiske og seksuelle overgrep

 1. Etabler tillit til barnet/ungdommen. Ansvarlig: Den ansatte som har en mistanke

 2. Begynn bruk av loggføringsskjema. Noter ned alle hendelser som kan være relevant. Ansvarlig: Den ansatte som har en mistanke

 3. Snakk med barnet/ungdommen og lytt til barnets/ungdommens fortelling. Unngå ledende spørsmål. Unngå ”hvorfor”-spørsmål. Ikke lov hemmeligholdelse. Noter ned opplysningene ved første anledning. Hvis du ikke får bekreftet at noe er galt, informer barnet/ungdommen likevel. Inkluder informasjon om andre ressurspersoner barnet/ungdommen kan snakke med. Ansvarlig: Den ansatte som har en mistanke

 4. Drøft saken anonymt med rådgivningstjeneste eller andre ressurspersoner (helsesøster, RVTS, Barnehuset eller lignende). Ansvarlig: Den ansatte som har en mistanke 

 5. Kontakt lederen av mottaket (eventuelt lederens stedfortreder). Drøft saken inngående. Ansvarlig: Den ansatte som har en mistanke

 6. Lederen av mottaket (eventuelt lederens stedfortreder) kontakter driftsoperatør eller UDI etter vurdering. Ansvarlig: Leder av mottaket

4.2. Rutiner for håndtering av fysiske og seksuelle overgrep

Rutinene beskriver hva som må skje raskt når situasjonen oppstår. Rekkefølgen kan variere i ulike situasjoner.

Hvis det er grunn til mistanke eller barnet/ungdommen selv forteller at barnet/ungdommen er blitt utsatt for et overgrep, skal følgende gjennomføres:

a) Snakk med barnet/ungdommen og lytt til barnets/ungdommens fortelling. Unngå ledende spørsmål. Unngå ”hvorfor”-spørsmål. Ikke lov hemmeligholdelse. Noter ned opplysningene ved første anledning. Ansvarlig: Den ansatte som er til stede/på (bak)vakt når situasjonen oppstår

b) Kontakt lederen av mottaket (eventuelt lederens stedfortreder) så raskt som mulig. Ansvarlig: Den ansatte som er til stede/på(bak)vakt når situasjonen oppstår

c) Lederen på mottaket informerer fortløpende oppover i linjen. Ansvarlig: Lederen på mottaket

d) Orienter foreldre og barneverntjeneste. Enhver ansatt i mottak har opplysningsplikt til barnevernet når

 • det er grunn til å tro at et barn er eller vil bli utsatt for mishandling, alvorlig omsorgssvikt eller menneskehandel.

 • det er grunn til å tro at barnet har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring,

 • et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd.

Opplysningsplikten gjelder uten hinder av taushetsplikt og uten ugrunnet opphold og følger av utlendingsforskriften § 17-6, jf. barnevernloven § 6-4 første ledd. Se også RS 2014-015 Opplysningsplikt til barnevernet og RS 2014-015V Bekymringsmelding til barneverntjenesten. Avhengig av barnets/ ungdommens alder og modenhet skal barnet/ungdommen informeres om videreformidlingen av opplysningene. Informasjon om den strafferettslige siden av saken skal overlates til politiet. MERK: Hvis den mistenkte overgriper er en forelder skal foreldrene ikke orienteres om overgrepet, men barnevernet kontaktes direkte. Ansvarlig: Leder på mottaket/barne- og ungdomsansvarlig

e) Vurder behovet for medisinsk undersøkelse og behandling av barnet/ungdommen og mulighetene for bevissikring. Ansvarlig: Leder på mottaket i samarbeid med/fastlege/helsesøster

f) Bring barnet/ungdommen til legevakt, voldtektsmottak, sykehus eller Barnehuset for medisinsk behandling og bevissikring i samarbeid med barnevernet hvis det er grunn til å tro at barnet/ungdommen nylig er blitt utsatt for overgrep. Ansvarlig: Leder på mottaket i samarbeid med barnevernstjenesten

g) Dersom mistanken gjelder lederen ved mottaket, skal den ansatte henvende seg direkte til driftsoperatør. Driftsoperatør skal uten opphold melde videre til regiondirektør. Ansvarlig: Den som mottar informasjonen som gir mistanke

h) Lag en skriftlig plan for den videre prosessen (hvem gjør hva når). Klargjør hvordan barnet/ungdommen, den mistenkte og andre parter i saken skal informeres og ivaretas i den akutte fasen og i tiden fremover. Ansvarlig: Ledere på mottaket/barne- og ungdomsansvarlig

I tillegg skal følgende finne sted:

i) Vurdere om saken skal anmeldes til politiet. Drøft saken anonymt med rådgivningstjeneste eller andre ressurspersoner. Politiet kan kontaktes for generelle råd og veiledning. Avgjør i samråd med driftsoperatør og eventuelt regiondirektør om mistanken krever videre oppfølging og av hvem (politisak og/eller personalsak). Ansvarlig: Lederen på mottaket/barne- og ungdomsansvarlig

j) Dersom barnet/ungdommen selv ønsker å anmelde forholdet, skal en ansatt på mottaket bistå. Ansvarlig: Lederen på mottaket/barne- og ungdomsansvarlig

k) Vurder hvordan barnet/ungdommen skal beskyttes og ivaretas. Dersom flytting av barnet/ungdommen vurderes, skal dette skje i samarbeid med barnevernstjenesten og regionkontor. Dette gjelder også barn/ungdom som har begått overgrep. Ansvarlig: Lederen på mottaket/barne- og ungdomsansvarlig

l) Hvis en ansatt eller leder ved mottaket er mistenkt skal driftsoperatør og regiondirektør kontaktes for videre oppfølging og drøfting av reaksjonsformer mot den mistenkte. Ved mistanke om overgrep mot barn/ungdom må den mistenkte fjernes fra mottaket. Informer tillitsvalgt dersom den mistenkte ønsker dette. Ansvarlig: Lederen på mottaket/driftsoperatør

m) Vurder om barnet/ungdommen trenger ytterligere behandling i samarbeid med kommunale barnevernet eller andre ressurspersoner. Dette gjelder også barn/ungdom som har begått overgrep. Ansvarlig: Lederen på mottaket/barne- og ungdomsansvarlig

4.3. Oppfølging

Rutinene over beskriver hva som må skje raskt når situasjonen oppstår. Punktene under tar for seg videre oppfølging.

4.3.1. Oppfølging av barnet/ungdommen

Lederen/ansatte/driftsoperatør har ansvar for:

 • Å sørge for en mest mulig vanlig hverdag for barnet/ungdommen.

 • Å sørge for at barnet/ungdommen får tilbud om hjelp og støtte fra andre voksne som barnet har tillit til (samvær med viktige omsorgspersoner, psykologisk bistand, medisinsk hjelp). 

 • Å vurdere om barnet/ungdommen bør flyttes. Dersom flytting av barnet/ungdommen vurderes, skal dette skje i samarbeid med regionkontoret og kommunal barneverntjeneste.

4.3.2. Oppfølging av den mistenkte

Driftsoperatør ved daglig leder eller leder på mottaket har ansvar for:

 • Hvis den mistenkte er barn/ungdom som bor på mottaket, skal mottaket sørge for at barnet/ungdommen får tilbud om hjelp og støtte fra andre voksne som barnet har tillit til (samvær med viktige omsorgspersoner, psykologisk bistand, medisinsk hjelp) samt at særskilt tiltak må vurderes i samarbeid med kvalifiserte fagpersoner.

 • Hvis den mistenkte er barn/ungdom som bor på mottaket, skal mottaket vurdere om barnet/ungdommen bør flyttes. Dersom flytting av barnet vurderes, skal dette skje i samarbeid med regionkontoret og kommunal barneverntjeneste.

4.3.3. Oppfølging av familien

Lederen/barne- og ungdomsansvarlig har ansvar for:

 • At familien får tilstrekkelig informasjon om videre oppfølging av saken.

 • At familien får tilbud om krisebearbeiding og eventuelt påfølgende familieterapi.

 • Å tilby spesielt tett kontakt med familien i en periode for å gjenopprette tillit til mottaket, driftsoperatør og UDI.

4.3.4. Oppfølging av de andre barna/ungdommene ved mottaket

Lederen/barne- og ungdomsansvarlig/driftsoperatør har ansvar for:

 • Dersom overgrepet eller mistanken om overgrepet er blitt kjent skal mottaket tilrettelegge forholdene slik at barna/ungdommene fortsatt kan føle seg trygge, for eksempel ved å snakke med barna/ungdommene i grupper, dersom. (Kall gjerne inn fagpersoner om det anses nødvendig.) Barna/ungdommene må gis anledning til å uttrykke sine følelser.

 • Vurdere spesiell oppfølging av barn/ungdom som tidligere har vært utsatt for fysiske eller seksuelle overgrep eller som av andre grunner har behov for ekstra oppfølging. Kontakt en faginstans/rådgivningstjeneste/ressurspersoner for råd om nødvendig.

 • Diskuter oppfølging av barna/ungdommene med kvalifiserte fagpersoner.

 • Det vil være hensiktsmessig å inkludere temaer slik som for eksempel risikosituasjoner og plassering av skyld i samtalegrupper. Bruk gjerne kvalifiserte fagpersoner.

4.3.5. Oppfølging av personalgruppen

Lederen av mottaket har ansvar for å:

 • Sikre et tilbud om gjentatt debrifing ved behov.

 • Vurdere videre opplærings- og kompetansebehov på området seksuelle og fysiske overgrep.

 • Legge til rette for drøftelser rundt temaet seksualitet og vold og hva som er grenseoverskridende atferd på et asylmottak.

 • Lederen av mottaket har ansvar for gjennomgang av rutinene og for at eventuelle endringer blir gjort for å forebygge overgrep begått av personer uten fast tilknytning til mottaket.

4.3.6. Rapportering/etterarbeid

 • I saker som omhandler seksuelle og fysiske overgrep mot barn/ungdom, stilles det store krav til skriftlighet gjennom hele saksgangen. Dokumenter skal oppbevares og arkiveres på en betryggende måte og i henhold til regelverk på området.

 • Når saken er sluttført, bør håndteringen av saken oppsummeres både med tanke på eventuelle forbedringer av utarbeidede rutiner og for å bearbeide de følelsesmessige reaksjonene saken har medført.

4.3.7. Henvendelser fra media

 • Det er UDI som har ansvar å kommunisere med media. Mottaket/driftsoperator må sørge for å ha en plan for å svare på spørsmål da de kan uttale seg ved behov/ønske.

 • Dersom saken er under etterforskning, skal kommunikasjonen koordineres med politiet.

 • All informasjon som gis må være innenfor rammen av taushetsplikten.

 • Det kan som regel gis informasjon om håndtering av seksuelle og fysiske overgrep på generelt grunnlag dersom opplysninger knyttet til den enkelte saken er pålagt taushetsplikt.


Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab
Region- og mottaksavdelingen, Regionkontorene

Siste endringer

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo