Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-131
Dokument-ID : RS 2010-131
Saksnummer : 09/4193-28 (15/10316)
Sist endret : 06.03.2015
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere – utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-3


1. Innledning

2. Vilkår for oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere

2.1. Sesongbasert virksomhet eller ordinær ferieavvikling

2.2. Arbeidsmarkedsmessig vurdering: kvote eller individuell vurdering

2.2.1 Kvote for jordbruks- og skogbruksnæringen

2.2.2 Individuell arbeidsmarkedsmessig vurdering

2.3. Adgang til å ha flere arbeidsgivere

2.4. Konkret arbeidstilbud

2.5. Heltidsarbeid

2.6. Lønn

2.7. Bolig

2.8. Alderskrav

2.9. Returforutsetninger

2.10. Krav til vandel mv.

3. Karanteneregel

4. Tillatelsens innhold og varighet

5. Søknads- og saksbehandlingsprosedyrer

5.1. Hvor skal søknaden fremmes

5.1.1. Hovedregel: utlending fremmer søknad fra hjemlandet

5.1.2. Unntak: adgang til å søke om oppholdstillatelse fra Norge

5.1.3. Unntak: arbeidsgiveren kan fremme søknad fra Norge

5.2. Gebyr

5.3. Søknadsskjema og øvrig dokumentasjon

5.3.1 Søknadsskjema jf. utlendingsforskriften § 10-2 første ledd

5.3.2 Øvrig dokumentasjon

5.4 Vedtaksmyndighet

6. Melding til myndighetene og bestilling av oppholdskort

7. Fornyelse

8. Klage på vedtak

9. Tilbakekall av oppholdstillatelse

1. Innledning

Rundskrivet gjelder oppholdstillatelse for utlendinger som skal arbeide innenfor sesongbasert virksomhet eller i forbindelse med ordinær ferieavvikling. Tillatelse kan gis for inntil seks måneders varighet.

Rundskrivet gjelder for borgere som ikke er omfattet av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen. For borgere som er omfattet av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen gjelder egne regler, jf. utlendingsloven kapittel 13, jf. utlendingsforskriften kapittel 19 og RS 2011-037.

Utlendingsforskriften § 6-3 første ledd, første punktum, gir kun anledning til sesongarbeidstillatelse for "arbeidstakere som ikke fyller vilkårene for tillatelse til faglærte etter § 6-1". Søkere som har fullført fagutdanning skal primært vurderes for oppholdstillatelse som faglært etter utlendingsloven § 23, jf. forskriften § 6-1. Vi viser til rundskriv om faglærte, RS 2014-018.

2. Vilkår for oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere

2.1. Sesongbasert virksomhet eller ordinær ferieavvikling

Med sesongbasert virksomhet menes en type virksomhet som er av en slik karakter at den bare kan drives en begrenset del av året.

Arbeid innenfor sesongbasert virksomhet forekommer særlig i jordbruksnæringen (for eksempel utplanting, stell og innhøsting av grønnsaker, frukt og bær, og organisert innhøsting av mose og skogsbær), restaurantbransjen under høysesonger, skogbruksnæringen (med unntak av sluttavvikling av tømmer), fiskeindustrien, gartnerinæringen og turistnæringen. Forefallende arbeid som snekring, maling og annet vedlikeholds- eller restaureringsarbeid faller utenfor.

Arbeid innenfor fiskeindustrien vil være sesongbasert dersom fisket bare kan drives en begrenset del av året. Arbeid innen restaurantbransjen og turistnæringen vil være sesongbasert dersom arbeidet foregår i et tidsrom da det er høysesong for denne næringen (for eksempel arbeid som skiinstruktør ved et vintersportssted).

Det må dokumenteres at søkeren skal jobbe innenfor sesongbasert virksomhet. Er det tvil om en virksomhet er sesongbasert, kan utlendingsmyndighetene eventuelt innhente uttalelse fra relevant bransjeorganisasjon.

Den ordinære ferieavviklingen vil for de fleste virksomheter ligge innenfor hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Oppholdstillatelse kan også gis utenom denne perioden. Det er viktig at søkeren faktisk skal erstatte en ansatt i ferie, og at dette sannsynliggjøres. Eksempel på arbeid i forbindelse med ordinær ferieavvikling kan være arbeid som vikar innen omsorgsyrker der en fast ansatt har ferie.

2.2. Arbeidsmarkedsmessig vurdering: kvote eller individuell vurdering

Ved førstegangssøknad skal det alltid foretas en arbeidsmarkedsmessig vurdering for om en sesongarbeidstillatelse kan gis.

2.2.1 Kvote for jordbruks- og skogbruksnæringen

Arbeids- og velferdsdirektoratet fastsetter en kvote for sesongarbeid innenfor jordbruks- og skogbruksnæringen, jf. forskriften § 6-12 andre ledd. Arbeidstakere innen sesongbasert virksomhet i jordbruks- og skogbruksnæringen må i utgangspunktet være omfattet av denne kvoten, jf. § 6-12, jf. utlendingsforskriften § 6-3 andre ledd.

Dersom kvoten er brukt opp, må det innhentes individuell arbeidsmarkedsmessig vurdering fra NAV.

2.2.2 Individuell arbeidsmarkedsmessig vurdering

Det skal foretas en individuell arbeidsmarkedsmessig vurdering når:

 • kvoten for jordbruks- og skogbruksnæringen er fylt opp,
 • søknaden gjelder arbeid innenfor andre sesongbaserte næringer, eller
 • søknaden gjelder arbeid i forbindelse med ordinær ferieavvikling

En individuell arbeidsmarkedsmessig vurdering innebærer at det kun kan gis tillatelse når stillingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området, jf. forskriften § 6-3 andre ledd.

Det er NAV som foretar den arbeidsmarkedsmessige vurderingen av om tillatelse kan gis etter nærmere retningslinjer gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet, jf. forskriften § 6-12 første ledd. Det er et vilkår for tillatelse at NAV samtykker i at tillatelse kan gis.

Det er en fordel at det ligger vedlagt uttalelse fra NAV ved søknaden, da det kan gjøre saksbehandlingen raskere. Ved alle søknader om sesongarbeid eller ferieavvikling kan søkeren eller arbeidsgiveren alltid innhente uttalelse fra NAV lokalt i forkant av at det fremmes søknad.

2.3. Adgang til å ha flere arbeidsgivere

Perioden som tillatelse gis for kan fordeles på flere tillatelser til arbeid hos samme eller forskjellige arbeidsgivere, slik at det til sammen tilsvarer heltidsarbeid, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav d, jf. forskriften § 6-3 sjette ledd.

Som hovedregel godtas ikke at en bemanningsbedrift står som ansvarlig arbeidsgiver.

2.4. Konkret arbeidstilbud

Det må foreligge et konkret tilbud om arbeid, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav d. Arbeidsgivere som har framsatt arbeidstilbud til arbeidstakere som søker tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-3, er ansvarlige for å framlegge de nødvendige opplysningene om arbeidsforholdet på Utlendingsdirektoratets fastsatte skjema: Arbeidstilbud (Offer of Employment). Vi viser til rundskriv om arbeidstilbudsskjema, RS 2013-006. Skjemaet skal undertegnes av arbeidsgiveren og søkeren, jf. utlendingsforskriften § 6-9 første ledd. Skjemaet er tilgjengelig på Utlendingsdirektoratets nettsider (http://www.udi.no/), hos politiet og ved utenriksstasjonene.

Dersom søkeren har flere arbeidsgivere, må alle arbeidsgiverne fremlegge arbeidstilbud. Ønsker utlendingen å bytte arbeidsgiver etter at oppholdstillatelse er gitt, må han/hun levere ny søknad.

2.5. Heltidsarbeid

Arbeidet må som hovedregel dreie seg om heltidsarbeid, jf utlendingsloven § 23 første ledd bokstav d. Med heltidsarbeid menes i utgangspunktet arbeidstid på 37,5 timer per uke. Disponering av arbeidstiden må for øvrig være i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Selv om søkeren arbeider hos flere arbeidsgivere, skal samlet arbeidstid ikke overstige heltidsarbeid, jf. utlendingsforskriften § 6-3 fjerde ledd.

2.6. Lønn

Lønns- og arbeidsvilkår må ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen. Dersom slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke, jf utlendingsloven § 23 første ledd bokstav b.

Som hovedregel er det bare vederlag i penger som skal tas med i betraktning i vurderingen av om lønnen er på det nivået utlendingsloven krever.

Dersom arbeidsgiveren likevel benytter andre lønnsutregninger, for eksempel akkord, må dette fremgå av arbeidstilbudet. Akkordlønn godtas bare dersom søkeren er sikret en minstelønn som tilsvarer tarifflønn for heltidsarbeid. Det skal fremgå av arbeidstilbudet at minstelønn er sikret, samt presiseres i vedtaket. Vi viser her til rundskriv om hva som regnes som tilstrekkelig lønn, RS 2010-129.

Lønnen skal i utgangspunktet oppgis i brutto timelønn i norske kroner.

2.7. Bolig

Bolig må være sikret, jf. utlendingsloven § 58. Bolig anses å være sikret når søkeren disponerer hus, leilighet, hybel og lignende som tilfredsstiller offentlige krav. Dreier det seg om leieforhold må skriftlig leiekontrakt fremlegges, godkjent av huseier, borettslag eller annen som disponerer over boligen, jf. utlendingsforskriften § 10-12 første og andre ledd.

2.8. Alderskrav

Det er et vilkår at søkeren må være fylt 18 år, jf utlendingsloven § 23 første ledd bokstav a.

2.9. Returforutsetninger

Oppholdstillatelse som sesongarbeider i medhold av utlendingsforskriften § 6-3 er en tillatelse som er tidsbegrenset og ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I dette ligger det en klar forutsetning om at søkeren skal forlate Norge ved tillatelsens utløp. I vurderingen av om oppholdstillatelse kan gis, er det derfor et sentralt vurderingstema om det er sannsynlig at søkeren vil forlate Norge ved tillatelsens utløp, dersom vedkommende ikke har annet grunnlag for opphold i Norge. I denne vurderingen vil både individuelle forhold ved søkeren og generelle forhold i søkerens hjemland være av betydning. Videre må søkerens formål med oppholdet være i overensstemmelse med den tillatelse det søkes om.

Dersom utlendingsmyndighetene, på bakgrunn av opplysninger om søkeren og generell erfaring med visse landområder og søkergrupper, finner det sannsynlig at søkeren ikke vil returnere til sitt hjemland etter endt opphold og/eller har et annet formål med å søke tillatelse enn å være sesongarbeider, skal søknaden avslås.

Vurderingen baserer seg på forholdene på vedtakstidspunktet. Det legges blant annet vekt på:

 • om søkeren tidligere har søkt asyl eller oppholdstillatelse på annet grunnlag
 • tidligere erfaringer med sesongarbeidere i samme situasjon fra søkerens hjemland
 • tidligere erfaringer med eventuelle referanser i Norge
 • om det rettslig og praktisk vil la seg gjøre å føre søkeren ut av Norge

Vi viser for øvrig til PN 2013-004.

2.10. Krav til vandel mv.

Videre kan en søker som ellers oppfyller vilkårene for oppholdstillatelse, nektes tillatelse dersom det foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte søkeren adgang til eller opphold i Norge i medhold av andre regler i loven, jf. utlendingsloven § 59.

Schengen informasjonssystem (SIS) skal konsulteres for å avklare om søkeren er innmeldt i SIS med henblikk på ikke å tillate innreise. Oppholdstillatelse skal ikke innvilges dersom søkeren er innmeldt i SIS.

3. Karanteneregel

Arbeidstakere som har hatt tillatelse i seks måneder etter utlendingsforskriften § 6-3, kan få ny tillatelse etter denne bestemmelsen etter seks måneders opphold utenfor Norge.

Denne karanteneregelen gjelder også dersom utlendingen etter endt tillatelse, fortsetter å oppholde seg i Norge med en annen type tillatelse i en periode på seks måneder eller mer. Han/hun kan da ikke få en ny tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-3 før han/hun har oppholdt seg seks måneder utenfor Norge.

Når tillatelse gis gjentatte ganger for kortere tid enn seks måneder, kan den samlede oppholdstiden ikke overstige seks måneder i løpet av en tolv måneders periode, jf. forskriften § 6-3 femte ledd.

Ved søknad om ny tillatelse eller eventuell fornyelse vil det i hvert enkelt tilfelle være nødvendig å foreta en konkret beregning av om ny tillatelse kan gis. Forlater sesongarbeideren/ferieavvikleren Norge før tillatelsen utløper, kan han eller hun som hovedregel ikke benytte den resterende delen av tillatelsen på et senere tidspunkt. I praksis godtar vi likevel at sesongarbeideren/ferieavvikleren benytter den resterende perioden på et senere tidspunkt, forutsatt at søkeren ber om det og at utreisen dokumenteres, for eksempel ved stempel i passet.

4. Tillatelsens innhold og varighet

Tillatelsen gis med adgang til å arbeide som sesongarbeider/ferieavvikler jf. utlendingsforskriften § 6-3 sjette ledd. Stillingsbetegnelsen, navnet og adressen til arbeidsgiveren/ne skal angis i vedtaket. Det må fremgå av tillatelsen hvilken/hvilke arbeidsgiver/e søkeren skal arbeide for.

Det skal presiseres i alle vedtak at tillatelsen ikke gir adgang til å ta annet arbeid enn det som er angitt i vedtaket, og at tillatelsen ikke gir adgang til å arbeide utover heltidsarbeid. Det må også stå i vedtaket at søkeren skal lønnes i henhold til gjeldende tariff.

Søkeren kan få tillatelse for inntil seks måneder, jf. utlendingsforskriften 6-3 første ledd. Tillatelse gis likevel ikke utover det tidsrom det er søkt for eller arbeidsforholdets lengde, jf. utlendingsloven § 60 første ledd, jf. forskriften 10-16 femte ledd.

Sesongmessige svingninger i næringen gjør det ofte vanskelig for arbeidsgivere å gi et arbeidstilbud for en eksakt periode med henvisning til start og sluttdato for arbeidsforhold. Når søkeren befinner seg i utlandet bør tillatelsen derfor gis for det antall dager, uker eller måneder det er søkt om, ikke for et eksakt tidsrom. Det vil si at om søkeren søker sesongarbeidstillatelse fra 1. mai til 1. juli, bør tillatelse gis for to måneder uten at datoene spesifiseres ytterligere.

Dato for melding til politiet gir utgangspunkt for beregning av varigheten av tillatelsen. For personer som har søkt fra Norge, gir vedtaksdato utgangspunkt for beregningen av tillatelsen, utlendingsforskriften § 10-17 andre ledd.

Dato for siste innreisedag fastsettes i forhold til grunnlaget for tillatelsen. I sesongarbeidssaker fastsettes tidligste innreisedag som hovedregel til to uker før arbeidsstart og siste innreisedag fastsettes til ikke senere enn fire uker etter arbeidsstart. Ved ferieavvikling settes som hovedregel siste innreisedag til to uker etter arbeidsstart. For øvrig skal siste innreisedato ikke fastsettes senere enn seks måneder fra vedtaksdato, med mindre særlige grunner tilsier unntak, jf. forskriften § 10-17 første ledd.

Det skal fremgå av vedtaket om tillatelsen kan fornyes eller ikke. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. forskriften § 6-3 sjette ledd, eller for familieinnvandring, jf. utlendingsloven § 49, jf. forskriften § 9-6.

5. Søknads- og saksbehandlingsprosedyrer

5.1. Hvor skal søknaden fremmes

5.1.1. Hovedregel: utlending fremmer søknad fra hjemlandet

Førstegangs søknad om oppholdstillatelse må som hovedregel være gitt før innreise til Norge, jf. utlendingsloven § 56 første ledd. Dette innebærer at søkeren må levere søknaden til norsk utenriksstasjon (ambassade/konsulat) i det landet søkeren er borger av, eller til norsk utenriksstasjon i det landet der søkeren har hatt oppholdstillatelse de siste seks månedene, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd. Dersom søknaden fremmes fra et annet land enn hjemlandet, må søkeren dokumentere at han/hun har hatt gyldig tillatelse i dette landet de siste seks månedene. Utenriksstasjonen skal innhente opplysninger om søkerens grunnlag for oppholdet i vedkommende land, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd.

Vi viser til RS 2013-018 for nærmere retningslinjer for fremsettelse av søknad om oppholdstillatelse og virkning av at riktig fremgangsmåte ikke er fulgt.

5.1.2. Unntak: adgang til å søke om oppholdstillatelse fra Norge

Sesongarbeidstakere kan fremme søknad fra Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav c.

Det er et vilkår for å kunne søke fra Norge, at søkeren har lovlig opphold, og at vedkommende ikke oppholder seg i Norge i forbindelse med søknad om asyl eller i påvente av utreise etter avslag på asylsøknad, jf. utlendingsforskriften § 10-1 tredje ledd.

Søknader fremmet fra Norge leveres ved personlig fremmøte hos politiet i det distrikt der søkeren bor, jf. utlendingsforskriften § 10-2 femte ledd.

For øvrig viser vi til RS 2013-007 om Utlendingsdirektoratets praktisering av bestemmelsene i utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften § 10-1.

5.1.3. Unntak: arbeidsgiveren kan fremme søknad fra Norge

Arbeidsgiveren kan fremme søknad om oppholdstillatelse på vegne av sesongarbeidstakeren, forutsatt at arbeidsgiver har skriftlig fullmakt, jf. utlendingsforskriften 10-3 første ledd og forvaltningslovens § 12.

Arbeidsgiveren kan fremme søknaden fra Norge for politiet i det distrikt der arbeidsgiveren har sitt forretningssted eller via et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere, jf. forskriften § 10-3 tredje ledd. Det må fremgå av søknaden hvor søkeren oppholder seg.

5.2. Gebyr

For å få behandlet en søknad om oppholdstillatelse, må søkeren betale et behandlingsgebyr når søknaden leveres, jf. utlendingsloven § 89, jf. forskriften § 17-10 første ledd.

5.3. Søknadsskjema og øvrig dokumentasjon

5.3.1 Søknadsskjema jf. utlendingsforskriften § 10-2 første ledd

Søknad om oppholdstillatelse skal som hovedregel fremmes elektronisk (Søknad på nett). Unntaksvis brukes Utlendingsdirektoratets eget skjema: «Søknad om tillatelse til arbeid og opphold». Skjemaet er tilgjengelig på Utlendingsdirektoratets nettsider www.udi.no, hos politiet og ved utenriksstasjonene.

5.3.2 Øvrig dokumentasjon

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

 • Sesongarbeider – Dokumenter du må levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse (PDF)

Offisielle dokumenter (vitnemål, attester osv.) skal fremlegges i originalversjon for utenriksstasjon/politi, men disse skal ikke legges ved søknaden. Det er viktig at det kommer tydelig frem at utenriksstasjon/politi har sett originaldokumentet. Sammen med søknaden skal det også legges ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk av autorisert translatør.

5.4 Vedtaksmyndighet

Dersom det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet fatte vedtak, jf. utlendingsforskriften § 13-1 første ledd bokstav c, jf. utlendingsloven § 65.

Politiet skal alltid anse seg i tvil om vilkårene er oppfylt når arbeidsgiver fremmer søknad på vegne av visumpliktig søker som befinner seg i utlandet. Politiet oversender da saken til Utlendingsdirektoratet, merket: "Sesongoppholdstillatelse - UDI til BEHANDLING".

For øvrig avgjør Utlendingsdirektoratet søknaden, jf. utlendingsloven § 65 første ledd.

6. Melding til myndighetene og bestilling av oppholdskort

Visumpliktig søker som oppholder seg i utlandet, kan reise inn i landet når oppholdstillatelse er gitt. Søkeren må henvende seg til norsk utenriksstasjon og får visum for innreise, jf utlendingsforskriften § 3-13 første ledd.

Søkeren skal innen syv dager etter innreise melde seg for politiet i det distriktet han/hun skal arbeide, jf utlendingsloven § 19 første ledd, jf forskriften § 4-22. Skal utlendingen arbeide i flere politidistrikt, gjelder meldeplikten det politidistriktet hvor han/hun først skal arbeide. Politiet bestiller oppholdskort for hele tidsrommet det er gitt oppholdstillatelse(r) for, både for eget og andre distrikt. Vi viser her til rundskriv om oppholdskort, RS 2012-011.

Har søkeren fått flere tillatelser som forutsetter at han/hun må forlate Norge i tidsrommet mellom tillatelsene, må søkeren melde seg for politiet som nevnt ovenfor etter ny innreise.

7. Fornyelse

Tillatelsen blir fornyet når vilkårene for oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-3 fortsatt er oppfylt, jf. utlendingsloven § 61 første ledd. Se kapittel 2 og 3 i dette RSet.

Ved fornyelse må det imidlertid ikke foretas en ny arbeidsmarkedsvurdering jf utlendingslovens § 61 fjerde ledd.

Søknad om fornyelse skal som hovedregel fremmes elektronisk (Søknad på nett). Unntaksvis brukes Utlendingsdirektoratets eget skjema: Søknad om tillatelse til arbeid og opphold, jf. utlendingsforskriften § 10-27. Skjemaet er tilgjengelig på Utlendingsdirektoratets nettsider www.udi.no, hos politiet og ved utenriksstasjonene.

Søknaden om fornyelse leveres til det politidistriktet der søkeren bor. Det stilles som hovedregel krav til personlig oppmøte, jf. utlendingsforskriften § 10-27 andre ledd.

Også ved søknad om fornyelse skal det betales gebyr, jf. utlendingsloven § 89, jf. utlendingsforskriften § 17-10 første ledd.

Politiet fatter vedtak dersom det ikke er tvil om at vilkårene for tillatelse er oppfylt, jf. utlendingsforskriften § 13-2, og bestiller nytt oppholdskort. Dersom politiet er i tvil eller vilkårene ikke er oppfylt, oversendes saken Utlendingsdirektoratet for avgjørelse.

8. Klage på vedtak

Avslag på søknad om oppholdstillatelse som sesongarbeider kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel 6. Søkeren må selv levere klagen. Eventuelt kan en person som er gitt skriftlig fullmakt levere klagen, jf. forvaltningslovens § 12.

Klagen skal leveres til den instans som mottok søknaden. Det vil være norsk utenriksstasjon i saker hvor det er søkt fra utlandet, og politiet i saker hvor det er søkt fra Norge.

9. Tilbakekall av oppholdstillatelse

Oppholdstillatelse som sesongarbeider kan kalles tilbake dersom utlendingen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler, jf. utlendingsloven § 63 første ledd.

Vedtak om å trekke tilbake tillatelsen treffes av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65 første ledd. Utlendingsmyndigheten skal forhåndsvarsle om at tillatelsen vurderes trukket tilbake. Utlendingen skal gis mulighet til å uttale seg om dette, normalt innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 16.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

 

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-131 Oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere – utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-3 (04.02.2016)

  Den engelske versjonen av rundskrivet er nå oppdatert i samsvar med den norske.

 • Endret: RS 2010-131 Oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere – utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-3 (06.03.2015)

  Rundskrivet er oppdatert. Ordningen med forenklet skjema innen jordbruket er opphevet da dette ikke fungerte etter hensikten. Punkt 2.6 om lønn er endret i samsvar med RS 2010-129 om lønn ved at henvisningen til at verdien av kost og losji kan regnes med i lønnen, er fjernet. Punktene om karanteneregelen og innreisedatoer er oppdatert. Utover dette er det rettet en del feil og presisert henvisninger til andre rundskriv.

 • Endret: RS 2010-131 Oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere – utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-3 (05.07.2013)

  Rundskrivet er endret på grunn av LEAN-prosessen. Dokumentlisten er erstattet med en ny liste som ligger på udi.no.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo