Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2011-011
Dokument-ID : RS 2011-011
Saksnummer : 10/3501-4 (16/04728-6)
Sist endret : 06.12.2016
Dokumentdato : 14.02.2011
Mottakere :

Asylavdelingen
Driftsoperatører for statlige mottak
Region- og mottaksavdelingen
Statlige mottak

Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak


1. Målsetting

2. Generelle krav

3. Krav til sikring av omsorg

4. Krav til tiltak for barn under skolepliktig alder

5. Krav til tilrettelegging for skolegang

1. Målsetting

Alle asylmottak skal ha målrettede tiltak for barn og unge under 18 år. Tiltakene skal sikre barn og unge en trygg, forutsigbar og meningsfylt hverdag. Dette rundskrivet fastsetter hvilke krav Utlendingsdirektoratet stiller til asylmottakene i deres arbeid med barn og unge. Rundskrivet gjelder alle typer asylmottak.

2. Generelle krav

 • Alle ansatte skal være kjent med UDIs rutiner og retningslinjer som gjelder barn og unge.
 • Mottaket skal ha skriftlige rutiner for sitt arbeid med barn og unge.
 • Mottaket skal legge til rette for at barn og unge kan ha kontakt med barn og ungdom i lokalmiljøet, og at de kan delta i ulike aktiviteter utenfor mottaket.

3. Krav til sikring av omsorg

 • Mottaket skal tilrettelegge for at foresatte skal kunne ivareta sitt omsorgsansvar. Mottaket skal tilrettelegge for at barna blir hørt og får den informasjonen de har rett på [1]
 • Mottaket skal ha rutiner som ivaretar barn og unges utviklingsbehov. I dette ligger et godt samarbeid med kommunale etater og aktuelle instanser i lokalsamfunnet.
 • Mottaket skal ha skriftlige rutiner for håndtering av:
  • omsorgssvikt
  • overgrep, misbruk, vold, menneskehandel og barneekteskap/tvangsekteskap [2]
  • kontakt med barnevernet generelt, og bekymringsmeldinger spesielt [3]

4. Krav til tiltak for barn under skolepliktig alder

Alle barn fra to år og til grunnskolealder skal ha et tilrettelagt tilbud på minst tre timer per dag, mandag – fredag. Tilbudet kan organiseres på ulike måter blant annet avhengig av barnets alder, tilgang på barnehageplasser og mottakets egen barnebase. Hensikten med tilbudet er:

 • å bidra til en variert og meningsfull hverdag for barn
 • å sikre at barna har et tilbud den tiden foreldre deltar på tiltak, som for eksempel norskundervisning eller informasjonsprogram.

Barn opp til 2 år skal ha et aktivitetstilbud når foreldre er opptatt med obligatoriske tiltak. Hvis kommunen ikke kan tilby plass i barnehage skal mottaket gi barn mellom 2 og 4 år tilbud i mottakets barnebase.

2-og 3-åringer med oppholdstillatelse og som bor i mottak kan få tilbud fra kommunen om gratis kjernetid i barnehage (20 timer pr uke). Mottaket har ansvar for å søke om plass til disse barna. Vertskommunen får tilskudd etter RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner og omsorgssenter.

Fra det året et barn fyller 4 år mottar vertskommunen tilskudd til heldags barnehageplass for barnet. Mottaket har ansvar for å søke om plass.

5. Krav til tilrettelegging for skolegang

Opplæringslovens § 2-1 gir barn i grunnskolealder rett og plikt til opplæring når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Dette gjelder uansett type mottak.

 • Mottaket skal sikre at barn og ungdom blir meldt inn og ut av grunnskolen og får hjelp til å søke plass i videregående skole, i henhold til skoleverkets lover, forskrifter og retningslinjer [4]
 • UDI ønsker at beboerne skal ha kort botid i transittmottakene. Det kan derfor være hensiktsmessig at barn og unge får skoletilbud på mottakets område/i mottakets lokaler. Vi oppfordrer mottakene til å stille lokaler til rådighet, og at mottakene samarbeider med kommunen om å etablere et tilpasset skoletilbud
 • Mottaket skal tilrettelegge for kontakt mellom foresatte og skole.
 • Mottaket skal bistå ungdom i alderen 16-18 år med å få et tilpasset skoletilbud, hvis det er behov for det.
 • Mottaket skal tilrettelegge for leksehjelp.

 

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, operative enheter
Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab

Siste endringer

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo