Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2011-025
Dokument-ID : RS 2011-025
Saksnummer : 15/08669-20
Sist endret : 27.08.2019
Dokumentdato : 09.05.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Region- og mottaksavdelingen
Asylmottakene
Driftsoperatører for asylmottak
Vertskommunene

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter


1. Innledning

2. Tilskuddsordning for kommuner med asylmottak og omsorgssenter

2.1 Kommuner med asylmottak

2.2 Kommuner med omsorgssenter

3. Hva skal vertskommunetilskuddet dekke?

3.1 Helsetjenester til beboerne

3.1.1 Asylsøkere i mottak

3.1.2 Barn i mottak og omsorgssenter

3.1.3 Personer i mottak med utreiseplikt

3.2 Barneverntjenester

3.2.1 Når kan kommuner søke om særtilskudd

3.2.2 Søknadsprosess og formkrav

3.2.3 Tilskuddsbeløp

3.3 Tolketjenester

3.4 Skoletilbud og tilskuddsordning

3.5 Tilskudd til barnehage og Skolefritidsordning (SFO)

3.5.1 Barnehagetilskudd til 1-, 2- og 3-åringer i mottak

3.5.2 Barnehagetilskudd til 4- og 5 åringer

3.5.3 Tilskudd til barnehage til barn i integreringsmottak

3.5.4 Tilskudd til skolefritidsordning (SFO) til barn i integreringsmottak

4. Klageadgang

1. Innledning

Asylsøkere i Norge har rett til et innkvarteringstilbud og utlendinger som har fått avslag på søknad om beskyttelse kan gis tilbud om innkvartering i påvente av utreise, jf. utlendingsloven § 95.

Kommunene har ansvar for å gi lovpålagte tjenester til beboerne i asylmottak og omsorgssenter. For å sikre at beboerne får de tjenestene de har krav på gis vertskommunene et tilskudd fra staten som skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter til de tjenester som de skal yte. Satsene for tilskuddsordningen fastsettes årlig i forbindelse med vedtak av statsbudsjettet.

UDI forvalter tilskuddsordningen og foretar utbetaling av tilskuddet i samsvar med bevilgningsreglementet, reglementet for økonomistyring i staten og bestemmelsene om økonomistyring i staten.

2. Tilskuddsordning for kommuner med  asylmottak og omsorgssenter

Vertskommunetilskuddet skal sette kommunene i stand til å dimensjonere sitt tjenesteapparat i tråd med de oppgavene som skal løses.

2.1 Kommuner med asylmottak

Det ordinære vertskommunetilskuddet består av en grunnsats per kommune og en sats per mottaksplass. Det utbetales en grunnsats per kommune uavhengig av antall mottak som etableres i kommunen. Det er ulike satser for ulike typer mottaksplasser.

Tilskudd til kommuner med særskilte bo- og omsorgsløsninger (SÆRBOL) utbetales kun til kommuner med egne mottak med særskilt bo- og omsorgsløsning.

De til enhver gjeldende satser fremkommer av vedlegg 1.

Tilskuddet utbetales kvartalsvis av UDI når det foreligger kontrakt med driftsoperatør i den respektive kommunen. Kommunene trenger ikke å søke på tilskuddet. Tilskuddet beregnes etter asylmottakets kapasitet og utbetales først når mottaket har startet opp. I en eventuell oppstartsfase beregnes tilskuddet etter antall tilgjengelige plasser.

2.2 Kommuner med omsorgssenter

Tilskuddet til vertskommuner med omsorgssenter beregnes etter sats per plass i omsorgssenter. Vertskommuner for omsorgssentre mottar ikke grunntilskudd. De til enhver tid gjeldende satser for omsorgsplasser framgår av vedlegg 1.

Bufdir sender melding om tidspunkt for oppstart og omsorgssenterets størrelse til UDI som utbetaler tilskuddet kvartalsvis. I en oppstartsfase beregnes tilskuddet etter antall tilgjengelige plasser inntil senteret er i full drift. For enkeltplassering utenfor omsorgssenter, vil UDI utbetale tilskudd basert på kvartalsvise oversiktlister fra Bufdir. Tilskuddet beregnes per person per nærmeste hele måned.

3. Hva skal vertskommunetilskuddet dekke?

Det ordinære vertskommunetilskuddet skal dekke gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med drift av mottak i kommunen. I tillegg til det ordinære vertskommunetilskuddet omfatter ordningen et særtilskudd ved omsorgsplassering og tilskudd til kommuner som har inngått avtale med UDI om alternativ mottaksplassering av asylsøkere, se RS 2013-013 Rundskriv om alternativ mottaksplassering. Det gis også tilskudd til kommunene som tilbyr plass i barnehage og plass i skolefritidsordning, jfr. kap 3.5

3.1 Helsetjenester til beboerne

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helsetjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Asylsøkere har samme rett til helsehjelp som øvrig befolkning. Rettighetene omfatter både somatisk og psykisk helsehjelp.

3.1.1 Asylsøkere i mottak

Asylsøkere er medlemmer i folketrygden og har rett til helse- og omsorgstjenester og transport etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2, jf. forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket § 2 første ledd bokstav b og forskrift om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer § 2. Voksne asylsøkere har imidlertid ikke rett til omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a andre ledd, se forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket § 6 tredje ledd.

Nærmere informasjon og retningslinjer for helsetjenestetilbudet til asylsøkere er beskrevet i Helsedirektoratets veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2003/2010).  Informasjon om asylsøkeres rett til tannhelsetjenester fremgår av kapittel 2.7 i Helsedirektoratets veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2003-2010).

3.1.2 Barn i mottak og omsorgssenter

Barn i mottak og omsorgssenter har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester uavhengig av oppholdstatus, se forskrift om rett til helseog omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket § 4.

3.1.3 Personer i mottak med utreiseplikt

Personer med plikt til å forlate Norge (personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse eller personer som ikke er gitt utsatt iverksettelse i forbindelse med klage over avslag på asylsøknad) er ikke lenger medlem av folketrygden og har kun rett til helsehjelp som ikke kan vente, jf. forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket § 5 og forskrift om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer § 2.

3.2 Barneverntjenester

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn i Norge uavhengig av asylsøkerstatus og statsborgerskap. Asylsøkende barn har, som alle andre barn i Norge, rett til å motta tjenester og tiltak etter lov om barneverntjenester, dersom barnet har et særlig behov for hjelp. Nærmere informasjon og retningslinjer framgår av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv Q-06/2010 Barnevernstjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner.

Refusjonsordningen for utgifter til kommunale barneverntiltak til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger m.fl. ble lagt om til en ordning med fast tilskudd fra 2017. Tilskuddet forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). For informasjon om tilskuddet vises det til IMDis rundskriv 02/2018.

Ekstraordinære utgifter i forbindelse med plasseringer utenfor hjemmet etter barnevernloven kan utløse særtilskudd til vertskommuner.

3.2.1 Når kan kommuner søke om særtilskudd

Vertskommuner som blir påført særlig høye kostnader til barnevern i forbindelse med omsorgsovertakelse etter barnevernloven kapittel 4 kan søke om særtilskudd. Dette tilskuddet erstatter tidligere ordning for etterskuddsvis og delvis dekning av vertskommuners ekstraordinære utgifter knyttet til barnevern. Kostnadene må være av en viss størrelse for at kommunen skal kunne søke om tilskudd. Plassering under tre måneder skal ikke utløse tilskudd, med unntak for de tilfeller hvor det er snakk om søskengrupper eller dersom tiltaket gjelder grupper av barn i transittmottak. Særtilskuddet skal ikke være en utjevningsordning for et eventuelt avvik mellom vertskommunetilskuddet og kommunens faktiske kostnader.

Kommunene kan ikke søke om dette særtilskuddet fra UDI dersom kostnadene kan dekkes av andre offentlige refusjonsordninger, jf. punkt 3.2.

Tidsperioden for tilskuddet løper fra vedtaksdato for omsorgsovertakelse.

3.2.2 Søknadsprosess og formkrav

Kommunen skal sende søknad om særtilskudd til UDI på fastsatt skjema, se vedlegg 2. Dokumentasjon på omsorgsovertakelse i form av kopi av vedtak skal vedlegges søknaden. Søknader uten vedlegg vil bli avslått. Søknadsskjemaet i vedlegg 2 inneholder nærmere veiledning.

Vertskommuner for asylmottak skal sende søknad til UDIs Region og mottaksavdeling, Administrativ Stab. Vertskommuner for barnevernets omsorgssentre skal sende søknad til UDIs Region og mottaksavdeling, Administrativ Stab. Tilskuddsbeløpet utbetales etterskuddsvis etter søknad. Søknad skal være UDI i hende innen 1. mars det påfølgende år. Søknader mottatt etter søknadsfristens utløp vil bli avslått med mindre søknaden omhandler et avsluttet tiltak. Dersom kommunen søker på feil grunnlag vil kommunen få en to måneders frist til å utforme søknaden på nytt. Det vil også være mulig for vertskommuner å søke om dekning av kostnader for første halvår av inneværende år innen 1. september.

3.2.3 Tilskuddsbeløp

Satsene er per barn per måned. De til enhver tid gjeldende satsene framgår av vedlegg 1.

3.3 Tolketjenester

Bruk av tolk er en nødvendig forutsetning for å sikre at beboere i mottak og omsorgssentre får god tilgang til de kommunale tjenestene. Kommunene er ansvarlig for å gi veiledning innenfor sine områder etter forvaltningsloven, og kvalifisert tolk skal benyttes når det er nødvendig. Den instansen som trenger tolk, bestiller og betaler for tjenesten.

Ansvarsforhold vedrørende tolkeutgifter i forbindelse med helsetjenester omtales i Helsedirektoratets veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022.

3.4 Skoletilbud og tilskuddsordning

Opplæringsloven § 2-1 gir alle barn og unge rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Opplæringsloven § 4A-1 fjerde ledd gir rett grunnskoleopplæring for ungdom som er over opplæringspliktig alder, men under 18 år.

Opplæringsloven § 3-1 tolvte ledd gir ungdom under 18 år som har lovlig opphold, rett til videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet har fastsatt retningslinjer om tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge. Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring til barn og unge som søker opphold i Norge.

Tilskuddsordningen begrenses til de som bor på mottak/omsorgssenter eller oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse, inntil de fyller 18 år eller har fullført det skoleåret de fyller 18 år i løpet av, se Utdanningsdirektoratets retningslinje Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge. Vertskommuner for asylmottak som tilbyr opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier, får tilskudd fra IMDi. For å få tilskuddet må kommunen hvert år bekrefte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) at asylsøkere får tilbud om denne opplæringen.

Dersom kommunen mottar tilskuddet, må kommunen sørge for at alle i målgruppen får dette tilbudet.

Les mer om ordningen i IMDis rundskriv 15/2017 Tilskotsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdiar for asylsøkarar i mottak.

3.5 Tilskudd til barnehage og Skolefritidsordning (SFO)

3.5.1 Barnehagetilskudd til 1-, 2- og 3-åringer i mottak

Det gis tilskudd til de vertskommunene som tilbyr gratis kjernetid til 1-, 2- og 3- åringer i mottak. Tilskuddet blir administrert av UDI.

Utbetaling av tilskudd

Utbetaling av tilskuddet baseres på rapportering fra asylmottakene til UDIs regionkontor. Rapporteringen skal inneholde opplysninger om antall barn på mottak i alderen 1, 2 og 3 år som er tilbudt 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke (kjernetid). Se vedlegg 4 med rapporteringsskjema for rapporteringsfrister og utbetalingsdatoer.

Barnehagetilskuddet utbetales for 11 måneder (et barnehageår). Barnehagetilskuddet utbetales hvert kvartal.

3.5.2 Barnehagetilskudd til 4- og 5 åringer

Det gis tilskudd til kommunene for plass i barnehage for barn i mottak i alderen fire og fem år (til skolestart). Tilskuddet inkluderer foreldrebetaling og kostpenger. Tilskuddet blir administrert av UDI, og gjelder for alle godkjente barnehager.

Alle barn i mottak mellom 4-5 år skal, så langt det er mulig, gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra asylmottakene. Asylmottakene skal i søknad om barnehageplass spesifisere at søknaden gjelder et asylsøkende barn.

Barn som fyller 4 år i løpet av første del av barnehageåret (august – desember) kan tilbys barnehageplass fra august måned og inntil skolestart. Barn som fyller 4 år i andre del av barnehageåret (januar – juli) kan tilbys barnehageplass fra den dagen barnet fyller 4 år og inntil skolestart.

Utbetaling av barnehagetilskudd til 4- og 5 åringer

Utbetaling av barnehagetilskuddet baseres på rapportering fra asylmottakene til UDIs regionkontor. Rapporteringen skal inneholde opplysninger om antall barn i alderen 4-5 år som er tildelt barnehageplass, og om det er heltids- eller deltidsplass. Se vedlegg 3 med rapporteringsskjema for rapporteringsfrister og utbetalingsdatoer.

Barnehagetilskuddet utbetales for 11 måneder (et barnehageår). Barnehagetilskuddet for barn i alderen 4-5 år utbetales hvert kvartal. Kommuner som tilbyr mindre enn heltidsplass, vil få redusert tilskuddet forholdsmessig.

3.5.3 Tilskudd til barnehage til barn i integreringsmottak

I forbindelse med prøveordningen med integreringsmottak gis det tilskudd til kommunene for plass i barnehage. Tilskuddet inkluderer foreldrebetaling og kostpenger. Tilskuddet blir administrert av UDI, og gjelder for alle godkjente barnehager.

Barn i integreringsmottak skal gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra integreringsmottakene. Asylmottakene skal i søknad om barnehageplass spesifisere at søknaden gjelder et barn i integreringsmottak.

Utbetaling av barnehagetilskudd til barn i integreringsmottak

Utbetaling av barnehagetilskuddet baseres på rapportering fra integreringsmottakene til UDIs regionkontor. Rapporteringen skal inneholde opplysninger om antall barn i integreringsmottak som er tildelt barnehageplass. Se vedlegg 5 med rapporteringsskjema for rapporteringsfrister og utbetalingsdatoer.

Barnehagetilskuddet utbetales for 11 måneder (et barnehageår). Barnehagetilskuddet for barn i integreringsmottak utbetales hvert kvartal.

3.5.4 Tilskudd til skolefritidsordning (SFO) til barn i integreringsmottak

I forbindelse med prøveordningen med integreringsmottak gis det tilskudd til kommunene for plass i SFO før og etter skoletid for barn på 1.-4. årstrinn. Tilskuddet inkluderer foreldrebetaling og kostpenger. Tilskuddet blir administrert av UDI.

Asylmottakene skal i søknad om plass i SFO spesifisere at søknaden gjelder et barn i integreringsmottak.

Utbetaling av SFO-tilskudd til barn i integreringsmottak

Utbetaling av SFO-tilskuddet baseres på rapportering fra integreringsmottakene til UDIs regionkontor. Rapporteringen skal inneholde opplysninger om antall barn i integreringsmottak som er tildelt SFO-plass. Se vedlegg 6 med rapporteringsskjema for rapporteringsfrister og utbetalingsdatoer.

SFO-tilskuddet utbetales for 11 måneder. SFO-tilskuddet for barn i integreringsmottak utbetales hvert kvartal.

4. Klageadgang

UDIs tildeling av tilskudd til vertskommuner er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl.) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på UDIs vedtak om tildeling av tilskudd jf. fvl. §§ 3, første ledd og 28.

 

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab

Siste endringer
 • Endret: RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter (27.08.2019)

  Retningslinjen og vedleggene 1 og 4 er endret som følge av revidert nasjonalbudsjett for 2019. Ordningen med tilskudd til kommuner som tilbyr gratis kjernetid i barnehage for barn i asylmottak omfatter nå også ettåringer. Ordningen omtales under punkt 3.5.1.

 • Endret: RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter (29.01.2019)

  Rundskrivet er revidert med noen mindre språklige endringer og oppdaterte lenker.

 • Endret: RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter (19.10.2018)

  Rundskrivet er endret som følge av revidert nasjonalbudsjett for 2018 der det ble bevilget midler under kap. 490 post 60 for å gi kommuner med mottak med særskilt bo- og omsorgsløsninger (SÆRBOL) vertskommunetilskudd. Endringene er omtalt i punkt 2.1. Det er også lagt til et nytt avsnitt i pkt. 3.2.1 og 3.2.2 i forbindelse med saksbehandling av særtilskudd.

 • Endret: RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter (16.02.2018)

  Rundskrivet er endret som følge av at det nå er lagt til rette for at alle 2- og 3-åringer i asylmottak kan få innvilget 20 timers gratis kjernetid i barnehage, forutsatt at vertskommunen tilbyr dette. Som følge av at det ble bevilget midler til SFO-plasser for barn i integreringsmottak, er rundskrivet også oppdatert med nytt punkt 3.5.4 og nytt vedlegg 6 for rapportering til UDI.

 • Endret: RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter (16.01.2017)

  Punkt 3.2 om barneverntjenester er oppdatert da det i behandlingen av statsbudsjettet for 2017 ble vedtatt at refusjonsordningen for kommunale barnevernstiltak nå omgjøres til en ordning med fast tilskudd. Enkelte lenker er oppdatert. Vedlegg 1 om satsene i vertskommunetilskuddet er oppdatert i tråd med tildelingsbrev for Utlendingsdirektoratet 2017.

 • Endret: RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter (22.11.2016)

  Det er lagt til nytt avsnitt 3.5.3 som følge av revidert nasjonalbudsjett for 2016, hvor det ble bevilget midler til barnehageplasser for barn i integreringsmottak.

 • Endret: RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter (05.09.2016)

  Rundskrivet er endret som en oppfølging av revidert nasjonalbudsjett for 2016, der det ble bevilget 3,6 millioner kroner for at 2- og 3-åringer i asylmottak med innvilget oppholdstillatelse kan få innvilget 20 timers gratis oppholdstid (gratis kjernetid) i barnehage dersom vertskommunen tilbyr dette. Endringen gjelder fra august 2016. Vedlegg 1 er oppdatert med gjeldende satser per måned, og det er lagt til et nytt vedlegg 4 til rundskrivet om rapportering på bruk av kjernetid i barnehage for barn i asylmottak med oppholdstillatelse i alderen 2-3 år.

 • Endret: RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter (23.02.2016)

  Satsene i vertskommunetilskuddet er oppdatert i tråd med tildelingsbrevet for 2016. Punkt om oppnevning av representant til enslige mindreårige asylsøkere er fjernet fra rundskrivet da overformynderiet i kommunene ikke lenger er ansvarlig for rekruttering, oppnevning og oppfølging av representanter til enslige mindreårige asylsøkere. For øvrig er det gjort noen språklige endringer og aktuelle lenker er oppdatert.

 • Endret: RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter (25.02.2015)

  Region- og mottaksavdelingens rundskriv er oppdatert med redigerte henvisninger og enkelte språklige endringer. Vedlegg 1 og 3 er også oppdatert med satser for 2015.

 • Endret: RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter (04.03.2013)

  Rundskrivet er oppdatert, blant annet med et nytt punkt 6.1 om helse- og omsorgstjenester til personer under 18 år.

 • Endret: RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter (18.09.2012)

  Endringen gjelder rapportering og utbetaling av barnehagetilskudd for asylbarn.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo