Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2014-018
Dokument-ID : RS 2014-018
Saksnummer : 17/04555-3
Sist endret : 13.03.2018
Dokumentdato : 30.07.2014
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Utlendingsdirektoratet

Oppholdstillatelse til faglærte mv. – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd


1. Innledning

2. Allmenne regler om oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven §§ 55, 58 og 59

2.1. Krav om oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 55

2.2. Krav til underhold og bolig, jf. utlendingsloven § 58

2.3. Krav til utlendingens vandel mv, jf. utlendingsloven § 59

3. Vilkår for oppholdstillatelse som faglært

3.1. De alminnelige vilkårene for oppholdstillatelse til arbeidstakere, jf. utlendingsloven § 23 første ledd

3.1.1. Vilkår om arbeidsgiver i Norge

3.1.2. Krav til lønns- og arbeidsvilkår

3.1.3. Vilkår om konkret tilbud om arbeid

3.1.4. Vilkår om heltidsarbeid for én arbeidsgiver

3.1.5. Ikke sammenhengende arbeidstilbud

3.2. De spesielle vilkårene for oppholdstillatelse som faglært mv., jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd

3.2.1. Vilkåret om kompetanse

3.2.2. Vilkår om relevans

3.2.3. Vilkår om andre myndigheters godkjenning

3.2.4. Vilkår om kvote eller arbeidsmarkedsvurdering

3.2.5. Faglærte som skal arbeide via bemanningsbedrifter

3.3. Valg av hjemmel når søkeren også fyller vilkårene for andre typer oppholdstillatelse

4. Søknadsprosedyrer

4.1. Hvem kan fremsette søknaden om oppholdstillatelse?

4.2. Hvor skal søknaden fremsettes?

4.3. Søknadsskjema og øvrig dokumentasjon

4.3.1. Søknadsskjema, jf. utlendingsforskriften § 10-2 første ledd

4.3.2. Øvrig dokumentasjon

4.3.3 Øvrig dokumentasjon ved søknad med fullmakt

4.4. Gebyr, jf. utlendingsforskriften § 17-10

4.5. Ordning med tidlig arbeidsstart, jf. utlendingsforskriften §§ 6-8 og 10-4

4.6. Tillatelse under søknadsbehandlingen, jf. utlendingsloven § 57

4.7. Vedtaksmyndighet, jf. utlendingsloven § 65 første ledd og utlendingsforskriften § 13-4

5. Innhold og varighet av tillatelsen

5.1. Innhold

5.2. Varighet

6. Fornyelse av oppholdstillatelse som faglært

6.1. Vilkår, jf. utlendingsloven § 61 første ledd

6.2 Søknadsprosedyrer, jf. utlendingsforskriften § 10-27

6.3 Vedtaksmyndighet ved fornyelse, jf. utlendingsloven § 65 første ledd og utlendingsforskriften § 13-2

6.4. Varighet av fornyet tillatelse

7. Vilkår for oppholdstillatelse som faglært når søkeren er idrettsutøver og/eller trener

7.1. De spesielle vilkårene for tillatelse som idrettsutøver og/eller trener

7.1.1. Vilkåret om kompetanse – idrettsutøver og/eller trener på høyt nivå

7.1.2. Vilkåret om relevans – evnen til å delta i idrett på høyt nivå

7.1.3. Uttalelse om idrettens nivå og søkerens kompetanse

7.1.4. Jockey

7.2. De alminnelige vilkår for tillatelse som idrettsutøver og/eller trener

7.2.1. Heltidsarbeid

7.2.2. Én arbeidsgiver

7.2.3. Lønns- og arbeidsvilkår

7.3. Dokumentasjonskrav

7.4. Midlertidig oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen

7.5. Varighet

7.6. Vurderinger i forbindelse med søknad om fornyet tillatelse

7.6.1. Dokumentasjon

7.6.2. Når klubben har rykket ned eller det ikke lenger kan trenes idrettsutøvere på høyt nivå

7.6.3. Vurdering av vilkåret ”idrett på høyt nivå” når idrettsutøveren har vært lite aktiv i kontraktsperioden

7.7. Grensedragning mot andre bestemmelser

8. Klage

9. Tilbakekall av oppholdstillatelse og opphold under arbeidsledighet, jf. utlendingsloven § 63 og utlendingsforskriften § 6-11

9.1. Tilbakekall

9.2. Arbeidsledighet

1. Innledning

Dette rundskrivet erstatter rundskrivene RS 2010-113 og RS 2010-111 som oppheves samtidig. Rundskrivet omhandler nå kun vilkårene for å få oppholdstillatelse som faglært mv. i henhold til utlendingsloven § 23 og utlendingsforskriften § 6-1 første ledd. For vilkårene for oppholdstillatelse etter bestemmelsens annet ledd (”skjerpet kompetansekrav”) vises til rundskriv RS 2011-046 (religiøse ledere og lærere).

Dette rundskrivet inneholder også retningslinjer for oppholdstillatelse til idrettsutøver og trener, samt for ansatte i bemanningsbedrifter.

2. Allmenne regler om oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven §§ 55, 58 og 59

2.1. Krav om oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 55

En utlending som skal ta arbeid mot eller uten vederlag, må ha oppholdstillatelse som gir rett til å ta arbeid, med mindre annet fremgår i eller i medhold av loven, jf. utlendingsloven § 55 første ledd. Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold er regulert i utlendingsforskriften kapittel 1. For nærmere retningslinjer vises til rundskriv RS 2011-032.

2.2. Krav til underhold og bolig, jf. utlendingsloven § 58

Underhold anses å være sikret når utlendingen vil få arbeidsinntekt av tilstrekkelig omfang. Inntekt fra heltidsarbeid anses som hovedregel som tilstrekkelig, jf. utlendingsforskriften § 10-7 første ledd bokstav a. I henhold til fast praksis anses underhold sikret når søkeren har midler tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ.

Bolig anses å være sikret når utlendingen disponerer hus, leilighet, hybel og lignende som tilfredsstiller offentlige krav. Dreier det seg om leieforhold, må det fremlegges skriftlig leiekontrakt som er godkjent av huseier, borettslag eller annen som disponerer over boligen, jf. utlendingsforskriften § 10-12 første og annet ledd.

2.3. Krav til utlendingens vandel mv, jf. utlendingsloven § 59

Tillatelse kan nektes dersom det foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte utlendingen adgang til eller opphold i riket i medhold av andre bestemmelser i loven, selv om vilkårene for tillatelse ellers er oppfylt, jf. utlendingsloven § 59 første ledd.

3. Vilkår for oppholdstillatelse som faglært

Både de alminnelige vilkårene for oppholdstillatelse til arbeidstakere i henhold til utlendingsloven § 23 første ledd (punkt 3.1.), og de spesielle vilkårene for oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker i henhold til utlendingsforskriften § 6-1 (punkt 3.2.), med unntak for bestemmelsens annet ledd, må være oppfylt.

3.1. De alminnelige vilkårene for oppholdstillatelse til arbeidstakere, jf. utlendingsloven § 23 første ledd

3.1.1. Vilkår om arbeidsgiver i Norge

En søker må ha en arbeidsgiver i Norge, jf. utlendingsloven § 23 første ledd. Hvem som anses som arbeidsgiver i utlendingslovens forstand, er nærmere regulert i rundskriv RS 2010-048.

Definisjon og avgrensning mot en arbeidsgiver i utlandet

En arbeidsgiver må

 • være registrert i Enhetsregisteret
 • ha reell drift av en virksomhet i Norge
 • ha forretningssted (adresse) i Norge

Ved oppstart av virksomheten må det sannsynliggjøres at det finnes et økonomisk grunnlag for reell drift.

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre om søkeren har en arbeidsgiver i Norge, da han eller hun også har tilknytning til en arbeidsgiver i utlandet. For å kunne konstatere at søkeren har en arbeidsgiver i Norge, må

 • lønnen i henhold til tariff/ regulativ eller normallønn utbetales av virksomheten i Norge
 • virksomheten i Norge ha styringsretten overfor søkeren

Når dette ikke er tilfelle, og søkeren således ikke har en arbeidsgiver i Norge, faller han eller hun utenfor persongruppen dette rundskrivet gjelder for, og søknaden skal ikke vurderes etter utlendingsloven § 23. Søknaden skal da vurderes etter utlendingsloven § 24, jf. utlendingsforskriften § 6-13.

Avgrensning mot selvstendig næringsvirksomhet

Det kan være utfordrende å avgjøre om søkeren har en arbeidsgiver og er arbeidstaker, eller om søkeren er en selvstendig næringsdrivende. Det avgjørende vil være de reelle (faktiske) forholdene, ikke bare de formelle rammene. Et arbeidsgiver-arbeidstaker-forhold kjennetegnes ved at arbeidsgiveren har den administrative og faglige instruksjonsmyndigheten. For mer informasjon om grensedragning mellom et ansettelsesforhold og selvstendig næringsvirksomhet vises til rundskriv RS 2014-009. Dersom det ikke kan konstateres at søkeren er arbeidstaker, skal søknaden vurderes etter utlendingsloven § 25, jf. utlendingsforskriften § 6-18.

I noen tilfeller vil søkeren være både arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende. Dette kan gjelde for eksempel leger, tannleger, musikere, kunstnere og forskere. I henhold til fast praksis gis det ikke to tillatelser med sammenfallende eller overlappende gyldighetsperiode. Det skal derfor gis den tillatelsen som er mest til gunst for søkeren, forutsatt alle vilkår er oppfylt.

3.1.2. Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Det er et krav at lønns- og arbeidsvilkår ikke er dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen. Ny avtale/nytt regulativ, eller eventuelle justeringer, må gjenspeiles i søkerens lønns- og arbeidsvilkår med samme virkningsdato, slik at han eller hun til enhver tid lønnes i henhold til den gjeldende tariffavtalen/det gjeldende regulativet.

Dersom slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav b.

Hva som regnes som tilstrekkelig lønn er for øvrig nærmere omtalt i rundskriv RS 2010-129.

3.1.3. Vilkår om konkret tilbud om arbeid

Det må foreligge et konkret og aktuelt tilbud om arbeid, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav d. Med dette menes blant annet at det må være realitet i arbeidstilbudet som gis. De nødvendige opplysningene om arbeidstilbudet skal arbeidsgiveren fremlegge på arbeidstilbudsskjemaet. Skjemaet skal undertegnes av arbeidsgiveren og søkeren selv, jf. utlendingsforskriften § 6-9 første ledd. Skjemaet er tilgjengelig på www.udi.no, hos politiet og ved utenriksstasjonene. For nærmere informasjon om arbeidstilbudsskjemaet, herunder om underskrifter og fullmakter, vises til rundskriv RS 2013-006.

3.1.4. Vilkår om heltidsarbeid for én arbeidsgiver

Det skal som hovedregel dreie seg om heltidsarbeid for én arbeidsgiver, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav d.

Etter en konkret vurdering av stillingens art kan det gjøres unntak fra kravet om heltidsarbeid. På bakgrunn av den generelle utviklingen av arbeidsmarkedet gjøres for tiden unntak for alle yrker når arbeidstakeren er tilbudt minimum 80 % stilling. Tilkallingsvakter, tilfeldig arbeid og lignende kan ikke inngå i beregningen av stillingsprosenten. Dersom søkerens arbeidstid skal være mindre enn 80 % av en heltidsstilling, skal det i vurderingen av unntak legges vekt på om redusert arbeidstid er vanlig i vedkommende yrke/bransje, om det dreier seg om en spesiell type kompetanse som det er et særlig behov for, om det dreier seg om et kortvarig arbeidsforhold, samt hvor stort avvik fra heltidsstilling det er spørsmål om. Det er alltid et minstekrav at stillingsprosenten er tilstrekkelig stor til å dekke underholdskravet, jf. punkt 2.2.

Etter en konkret vurdering av stillingens art kan det også gjøres unntak fra kravet om at arbeidsforholdet skal være hos én arbeidsgiver. Det skal være søkerens spesielle kompetanse eller forhold som knytter seg til yrkesutøvelsen, som taler for at det gjøres unntak, og ikke søkerens forsøk å oppfylle kravet om heltidsarbeid ved å legge frem arbeidstilbud fra flere arbeidsgivere. Eksempler på unntak fra kravet om arbeidsforhold for én arbeidsgiver kan være:

 • organist som skal jobbe ved den lokale musikk- eller kulturskolen, da dette anses vanlig for denne yrkesgruppen.
 • jordmor med spesiell kompetanse som ansettes ved to sykehus for å kunne tilby alternative metoder;
 • ingeniør med jobb i oljefirma i 100% og som gjesteprofessor i 1% stilling
 • forskere eller leger som jobber ved flere forskningsinstitusjoner eller forskningsinstitusjon og et forlag eller et sykehus.

Når en sykepleier har arbeidstilbud fra flere helseinstitusjoner skal det derimot som hovedregel ikke gjøres unntak, da det ikke er typisk for denne yrkesgruppen å jobbe for flere arbeidsgivere.

3.1.5. Ikke sammenhengende arbeidstilbud

Det kan unntaksvis gis tillatelse til en faglært som nevnt i utlendingsforskriften § 6-1 første ledd selv om det konkrete tilbudet om heltidsarbeid ikke er sammenhengende, jf. bestemmelsens tredje ledd og utlendingsloven § 23 første ledd bokstav d.

Det avhenger av en konkret vurdering om tillatelse i et slikt tilfelle kan gis.

Momenter som kan inngå i vurderingen er (ikke uttømmende):

 • Søkeren har også et arbeidsforhold i et annet land.
 • Søkeren har en særlig høy kompetanse som arbeidsgiveren i Norge har et spesielt behov for.
 • Det er vanlig i vedkommende yrke/bransje at arbeidstilbud ikke er sammenhengende.

Det taler med tyngde mot å gi tillatelse dersom søkeren skal arbeide i Norge i mindre enn halvparten av tiden det søkes om tillatelse for.

3.2. De spesielle vilkårene for oppholdstillatelse som faglært mv., jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd

3.2.1. Vilkåret om kompetanse

Arbeidstakere som minst er fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå, har fagbrev eller utdanning fra høyskole eller universitet eller har spesielle kvalifikasjoner har rett til oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd. En person som har slik kompetanse, betegnes som faglært.

Fagutdanning på videregående skoles nivå og/eller fagbrev

Det kreves en fullført utdanning som minimum tilsvarer treårig yrkesrettet utdanning på videregående skoles nivå. En allmennfaglig utdanning på videregående skole faller utenfor begrepet «fagutdannet».

Søkeren må dokumentere eller sannsynliggjøre at utdanningen, som han eller hun har tatt i utlandet, har gitt tilsvarende kompetanse som en utdanning i Norge i samme yrke ville gitt. Dersom fagutdanningen i Norge har en varighet av mer enn fire år, må det vurderes konkret om en treårig utdannelse fra utlandet har gitt tilstrekkelig kompetanse.

Eksempler på yrkesrettet utdanning er fagutdanning som snekker, rørlegger eller helsefagarbeider.

Fagbrev

Dersom søkeren dokumenterer å ha tatt fagbrev i utlandet, kan det være vanskelig å slå fast om han eller hun har oppnådd samme kompetanse som den ville gjort, dersom den hadde tatt fagbrevet i Norge. Da et fagbrev i Norge bygger på en fagutdanning, skal en søker med fagbrev fra utlandet dokumentere utdanningen som ligger til grunn for dette fagbrevet. Det er med andre ord tilstrekkelig å vurdere om søkeren har utdanning på videregående skoles nivå som nevnt ovenfor.

Fagskole

En fagskoleutdanning i Norge er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et ½ studieår og maksimum 2 studieår. Med yrkesrettet utdanning menes her utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak, jf. lov om fagskoleutdanning § 1.

Når søkeren har tatt utdanning ved en fagskole i Norge er det som hovedregel et krav at utdannelsen har hatt en varighet på 2 år. Ved utdannelse med varighet på 1 ½ år må det foretas en individuell vurdering av om søkeren kan anses å være faglært. Det skal ses hen til innholdet i utdanningen, samt søkerens øvrige formelle bakgrunn og eventuelle arbeidserfaring. Fagskoleutdanning med kortere varighet enn 1 ½ år anses i seg selv ikke å gi kompetanse som faglært i utlendingsforskriftens forstand. En person med så kort utdanning fra fagskole kan ved dokumentert annen utdanning og/eller arbeidserfaring vurderes i forhold til å ha spesielle kvalifikasjoner, se punktet nedenfor.

Har søkeren tatt utdanning ved en fagskole i utlandet, vil vurderingen være noe strengere.

Utdanning fra høyskole eller universitet

Kravet om utdanning fra høyskole eller universitet innebærer at det skal dreie seg om en fullført utdanning/grad. Eksempler på dette er en avsluttet utdanning som sykepleier eller ingeniør, en oppnådd grad som bachelor eller master og lignende.

Spesielle kvalifikasjoner

En søker kan ha spesielle kvalifikasjoner som et alternativ til/i kombinasjon med en formell utdanning. Det vil normalt ta flere år med målrettet kompetanseheving gjennom opplæring og praktisk arbeid, før det kan fastslås at en søker er faglært på grunn av spesielle kvalifikasjoner. Søkeren må dokumentere hvordan kompetansen har blitt tilegnet. Det skal foretas en konkret og individuell vurdering av søkerens kompetanse.

Søkeren kan ha spesielle kvalifikasjoner innenfor et yrke der det i Norge finnes utdanning på minst videregående skoles nivå. Søkeren kan da anses å ha spesielle kvalifikasjoner dersom han eller hun har ervervet seg kompetanse på nivået med slik utdanning i Norge gjennom praktisk erfaring og opplæring på det aktuelle fagområdet, eventuelt i kombinasjon med formell utdanning. Søkeren kan likeså ha spesielle kvalifikasjoner innenfor et yrke som det i Norge ikke tilbys utdanning i. I så fall må kompetansen ligge på et nivå som er på høyde med kvalifikasjonene innenfor et yrke en utdanning fra videregående skole i Norge gir.

Krav til varighet av praktisk erfaring og opplæring

Som hovedregel kreves at praktisk erfaring og opplæring har minst dobbelt så lang varighet som den manglende formelle utdanningen. Har søkeren ingen formell utdanning, stilles derfor som hovedregel krav om minimum 6 år med praktisk erfaring og opplæring. Ved kombinasjon med formell utdanning kreves tilsvarende kortere tid av praktisk erfaring og opplæring, eksempelvis:

 • 1 år fagutdanning kan kombineres med 4 år praktisk erfaring og opplæring
 • 2 år fagutdanning kan kombineres med 2 år praktisk erfaring og opplæring

Det skal i utgangspunktet mye til for at tillatelse som faglært gis på bakgrunn av spesielle kvalifikasjoner. Det stilles krav til grundig dokumentasjon.

3.2.2. Vilkår om relevans

Det er et vilkår at søkerens kompetanse anses som relevant for stillingen, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd bokstav a. Det vil si at den tilbudte stillingen må være av en slik art at den krever kompetanse som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, og at søkeren nettopp har denne kompetansen. Ved vurderingen av om søkerens kompetanse er å anse som relevant for stillingen skal det ses hen til stillingsbeskrivelsen i arbeidstilbudet, arbeidsgiverens egen uttalelse om hvilken kompetanse stillingen krever og hvorfor søkerens kompetanse er relevant for stillingen, samt lønnsnivået. Dersom den tilbudte lønnen ligger på nivå for ufaglærte, kan dette indikere at stillingen ikke krever kompetanse som faglært.

Dersom stillingen er av en slik art at ikke alle arbeidsoppgavene krever at søkeren har kompetanse som faglært etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, kan oppholdstillatelse likevel innvilges, når det er en mindre andel av stillingen som ikke krever slik kompetanse.

3.2.3. Vilkår om andre myndigheters godkjenning

Det er et vilkår for oppholdstillatelse som faglært at det foreligger godkjenning eller autorisasjon fra relevant fagmyndighet i yrker hvor det er kvalifikasjonskrav i lov eller forskrift, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd bokstav b. Vi viser til at regulering av yrker betyr at myndighetene i lov eller forskrift krever minimumskvalifikasjoner for retten til å benytte yrkestittelen og/eller utøve yrket selvstendig.

I Norge er noen yrker regulert. Dette gjelder blant annet yrkene lege, sykepleier, elektriker (elektrofagarbeider), lærer og arkitekt.

Godkjenningen/autorisasjonen foretas av de direktoratene/tilsynene som har ansvar for de ulike yrkene. For eksempel er Helsedirektoratet ansvarlig for å gi autorisasjon eller lisens til de regulerte yrkene i helsesektoren, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) godkjenner elektrofagarbeidere.

Informasjon om hvem som trenger godkjenning av utenlandsk utdanning for å kunne utøve yrket sitt, og om hvem som kan gi slik godkjenning, finnes på www.nokut.no.

3.2.4. Vilkår om kvote eller arbeidsmarkedsvurdering

Det er et vilkår at søkeren enten er omfattet av kvote fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet, eller at stillingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS-området, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav c, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd bokstav c og § 6-12.

Arbeidsdepartementet fastsetter hvert år en kvote som angir hvor mange oppholdstillatelser som faglærte, jf. utlendingsforskriften § 6-1, det kan innvilges, uten at det foretas en individuell arbeidsmarkedsvurdering. Kvoten offentliggjøres i rundskriv fra departementet og er tilgjengelig på departementets hjemmesider.

Vilkåret om kvote eller arbeidsmarkedsvurdering gjelder ikke for tillatelse som faglært til en søker som er borger av et land som er medlem i Verdens handelsorganisasjon (World Trade Organisation, WTO), og som er ansatt i et internasjonalt selskap. For nærmere informasjon om hva som regnes som et internasjonalt selskap, se rundskriv RS 2016-003.

Først når kvoten blir oppflyt, skal det foretas en individuell arbeidsmarkedsvurdering før flere slike tillatelser kan gis i løpet av dette kalenderåret. Det skal i så fall innhentes uttalelse fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Oppholdstillatelse kan ikke innvilges uten samtykke fra NAV.

3.2.5. Faglærte som skal arbeide via bemanningsbedrifter

Når søkeren skal arbeide via en bemanningsbedrift i Norge, gjelder visse tilleggsvilkår:

 • Bemanningsbedriften må være registrert i Enhetsregisteret som et firma som har til formål å drive utleie av arbeidskraft. Enhetsregisteret er tilgjengelig på www.brreg.no.
 • Dersom bedriften er melde- og registreringspliktig etter forskrift om bemanningsforetak, må den være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak, se www.arbeidstilsynet.no.
 • Det skal settes opp en liste over det/de oppdrag søkeren skal utføre. Oppdragsgiveren/oppdragsgiverne skal bekrefte det/de konkrete oppdrag, inkludert oppdragets varighet.
 • Det kreves at søkeren har oppdrag som er i samsvar med vedkommendes kompetanse.

Tillatelse kan kun gis for det/de oppdrag som er dokumentert, jf. det ovennevnte. Dersom søkeren skal utføre flere oppdrag som ikke direkte etterfølger hverandre i tid, må det vurderes om det skal gis tillatelse, selv om det konkrete tilbudet om heltidsarbeid ikke er sammenhengende, jf. utlendingsforskriften § 6-1 tredje ledd, jf. punkt 3.1.5.

3.3. Valg av hjemmel når søkeren også fyller vilkårene for andre typer oppholdstillatelse

Når det er fremmet søknad om oppholdstillatelse som faglært etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, kan søkeren i noen tilfeller fylle vilkårene både for slik tillatelse og for andre typer oppholdstillatelse etter utlendingsloven §§ 23 til 26, jf. utlendingsforskriften §§ 6-1 til 6-31. I disse tilfellene skal det som hovedregel gis tillatelse som faglært i henhold til utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, da denne tillatelsen anses å være til utlendingens gunst.

4. Søknadsprosedyrer

Søkeren kan ikke begynne å arbeide før oppholdstillatelse er gitt. Under ordningen med tidlig arbeidsstart kan arbeidsgiveren imidlertid la arbeidstakeren starte i arbeidet før tillatelse foreligger. For nærmere informasjon vises til punkt 4.5. Det kan for øvrig gis tillatelse under søknadsbehandlingen når visse vilkår er oppfylt. Dette er mer detaljert omtalt i punkt 4.6.

4.1. Hvem kan fremsette søknaden om oppholdstillatelse?

Som hovedregel kreves det at søkeren (arbeidstakeren) fremsetter søknaden om oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje og fjerde ledd.

En arbeidsgiver kan imidlertid også søke om oppholdstillatelse på vegne av søkeren, jf. utlendingsforskriften § 10-3. Det er et vilkår at arbeidsgiveren har skriftlig fullmakt fra søkeren. Fullmakten må ligge ved søknaden.

En arbeidsgiver som er omfattet av ordningen med tidlig arbeidsstart, jf. utlendingsforskriften § 6-8, kan søke om oppholdstillatelse uten at søkeren må ha gitt fullmakt, se også punkt 4.5.

En arbeidsgiver som nevnt i annet og tredje avsnitt, skal fremme søknaden på vegne av arbeidstakeren via politiet i det distriktet der arbeidsgiveren har sitt forretningssted eller via et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere, jf. utlendingsforskriften § 10-3 tredje ledd.

Når søknaden fremmes av annen person enn søkeren eller arbeidsgiveren, skal søknaden avslås på formelt grunnlag, jf. utlendingsforskriften § 10- 2 åttende ledd. Feil i søknadsprosedyren kan ikke rettes ved at arbeidsgiveren eller søkeren påklager vedtaket. I slike tilfeller må det leveres en ny søknad på riktig måte.

4.2. Hvor skal søknaden fremsettes?

Som hovedregel må førstegangs oppholdstillatelse være gitt før innreise, jf. utlendingsloven § 56 første ledd. Det innebærer at søknaden må fremsettes gjennom norsk utenriksstasjon i det landet søkeren er borger av, eller i det landet søkeren har hatt oppholdstillatelse i de siste seks månedene, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd. Det kan kreves personlig fremmøte.

Det kan imidlertid gjøres unntak fra ovennevnte hovedregel. Unntaksregelen kommer til anvendelse når en søker har kompetanse som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, jf. § 10-1 første ledd bokstav a. Det er en forutsetning at søkeren har lovlig opphold i Norge. Adgangen til å søke om oppholdstillatelse fra Norge gjelder likevel ikke for faglærte som oppholder seg i Norge i forbindelse med søknad om asyl eller i påvente av utreise etter avslag på asylsøknad, jf. utlendingsforskriften § 10-1 tredje ledd. Dersom en søknad er levert i strid med regelverket, kan dette ikke rettes alene ved at søkeren reiser ut av Norge. I slike tilfeller må det også leveres en ny søknad. For ytterligere informasjon vises til rundskrivene RS 2013-007 (søknad om oppholdstillatelse fra Norge) og RS 2010-046(innreisevisum til faglært med konkret tilbud om arbeid). Når søkeren oppholder seg i Norge, skal søknaden fremmes ved personlig fremmøte hos politiet i det distriktet der søkeren har sitt faste oppholdssted, eller via et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere, jf. utlendingsforskriften § 10-2 fjerde ledd. Med fast oppholdssted menes i den forbindelse det stedet der personen har tatt midlertidig opphold etter innreise, eller der søkeren har bosatt seg.

Selv om vilkårene for å fremme søknad fra Norge ikke er oppfylt, skal myndighetene alltid av eget tiltak vurdere om det er sterke rimelighetsgrunner som tilsier at søknaden likevel bør tas til behandling, jf. utlendingsloven § 56 tredje ledd og utlendingsforskriften § 10-1 fjerde ledd.

4.3. Søknadsskjema og øvrig dokumentasjon

4.3.1. Søknadsskjema, jf. utlendingsforskriften § 10-2 første ledd

Søknad om oppholdstillatelse skal som hovedregel registreres elektronisk (Søknadsportalen). Unntaksvis brukes Utlendingsdirektoratets eget skjema: Søknad om tillatelse til arbeid eller opphold. Skjemaet er tilgjengelig på Utlendingsdirektoratets nettsider www.udi.no, hos politiet og ved utenriksstasjonene.

4.3.2. Øvrig dokumentasjon

Den instans som mottar søknaden, må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

Dokumentasjon skal fremlegges i original, sammen med en oversettelse til norsk eller engelsk.

Dersom saksdokumentene ikke oversendes elektronisk, er det som hovedregel tilstrekkelig at kopi av dokumentene oversendes UDI. Det er da en forutsetning at originaldokumentet har blitt fremvist for og kopien bekreftet av utenriksstasjonen eller politiet.

4.3.3 Øvrig dokumentasjon ved søknad med fullmakt

Når arbeidsgiveren søker om oppholdstillatelse på vegne søkeren, med skriftlig fullmakt fra personen, er det tilstrekkelig at arbeidsgiveren fremlegger kopi av dokumentasjon på utdanning og/eller yrkeserfaring og kopi av søkerens pass. Arbeidsgiveren trenger ikke å vise frem denne dokumentasjonen i original.

Utlendingsmyndighetene kan be om at original dokumentasjon på utdanning og/eller yrkeserfaring vises frem på et senere tidspunkt. For eksempel kan utlendingsmyndighetene i vedtaket i utlendingens sak be om at original dokumentasjon vises frem for politiet ved effektuering av oppholdstillatelsen.

Ellers viser vi til at politiet skal foreta person- og dokumentkontroll av originalt pass når søkeren møter hos politiet for effektuering av oppholdstillatelsen, i de tilfellene søknadene er levert med fullmakt, jf. UDI rundskriv RS 2011-040 Personkontroll og kontroll av originale identitetsdokument ved søknader om visum og oppholdstillatelse punkt 3.2 og 3.3.

4.4. Gebyr, jf. utlendingsforskriften § 17-10

For å få behandlet en søknad om oppholdstillatelse, må det betales et gebyr når søknaden innleveres. Størrelsen på gebyret fremgår av utlendingsforskriften § 17-10. Gebyrplikten gjelder også en person som er omfattet av EØS-avtalen når den søker om oppholdstillatelse som faglært.

4.5. Ordning med tidlig arbeidsstart, jf. utlendingsforskriften §§ 6-8 og 10-4

Ordningen med tidlig arbeidsstart innebærer at en arbeidsgiver har adgang til å la arbeidstakeren starte i arbeidet før tillatelse foreligger. For nærmere informasjon om vilkår, prosedyre og dokumentasjonskrav vises til utlendingsforskriften §§ 6-8 og 10-4 og rundskriv RS 2016-003.

Dersom søknaden om midlertidig oppholdstillatelse avslås, faller tillatelsen til å arbeide etter ovennevnte bestemmelse bort fra vedtaksdato.

4.6. Tillatelse under søknadsbehandlingen, jf. utlendingsloven § 57

Dersom det er sannsynlig at søknaden om midlertidig oppholdstillatelse blir innvilget, kan søkeren få tillatelse til å tiltre arbeidet i påvente av den ordinære behandlingen av søknaden. For nærmere informasjon om vilkår og prosedyre vises til utlendingsloven § 57 og rundskriv RS 2010-147.

Dersom søknaden om midlertidig oppholdstillatelse avslås, faller tillatelsen til å arbeide etter ovennevnte bestemmelse bort fra vedtaksdato.

4.7. Vedtaksmyndighet, jf. utlendingsloven § 65 første ledd og utlendingsforskriften § 13-4

Førstegangs søknad om oppholdstillatelse som faglært avgjøres som hovedregel av UDI, jf. utlendingsloven § 65 første ledd. Enkelte utenriksstasjoner har også myndighet til å innvilge søknad om oppholdstillatelse som faglært dersom det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, jf. utlendingsforskriften § 13-4. Hvilke utenriksstasjoner dette gjelder, fremgår av vedlegg 18 til utlendingsforskriften. Det vises for øvrig til rundskriv RS 2010-114.

5. Innhold og varighet av tillatelsen

5.1. Innhold

Oppholdstillatelse som faglært etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd gjelder en bestemt type arbeid, jf. bestemmelsens sjette ledd. Den bestemte typen arbeid skal angis i vedtaket. Tillatelsen gir ikke adgang til å ta annen type arbeid enn det som er angitt i vedtaket, eller til å drive selvstendig næringsvirksomhet som hoved- eller binæring.

Dersom kvoten jf. § 6-1 første ledd bokstav c er fylt opp, og søkeren er borger av et WTO-landsom skal arbeide i et internasjonalt selskap, gis tillatelse til et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver, etter § 6-1 første ledd, jf. sjette ledd.

Tillatelsen kan fornyes, jf. utlendingsloven § 61 første ledd og utlendingsforskriften § 10-21 annet ledd, og den danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 60 tredje ledd bokstav d.

Tillatelsen danner grunnlag for familieinnvandring, jf. utlendingsloven §§ 40 flg.

5.2. Varighet

Førstegangs oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 første og femte ledd kan gis for tre år, men likevel ikke ut over det tidsrom det er søkt om og ikke ut over arbeidsforholdets lengde.

Dersom det gjør seg gjeldende hensyn som tilsier at varigheten bør begrenses ytterligere, gis tillatelsen for et kortere tidsrom, jf. utlendingsforskriften § 10-16 første og femte ledd. Dette kan eksempelvis være behovet for å kontrollere om vilkårene for tillatelsen fortsatt er oppfylt. I slike tilfeller er det derfor fast praksis å gi tillatelse for ett år, eventuelt kortere, jf. det som sies ovenfor.

6. Fornyelse av oppholdstillatelse som faglært

6.1. Vilkår, jf. utlendingsloven § 61 første ledd

En søknad om oppholdstillatelse til faglært etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd skal fornyes, forutsatt at grunnlaget for førstegangs tillatelse fortsatt er til stede.

Det skal i den forbindelse kontrolleres at søkeren har jobbet i henhold til det opprinnelige arbeidstilbudet, herunder mottatt den lønnen som var tilbudt. Dersom tariffavtalen/regulativet har blitt endret, skal det kontrolleres om søkerens lønns- og arbeidsvilkår har blitt endret tilsvarende.

Det kan gis fornyelse til samme type arbeid selv om det skjer et skifte av arbeidsgiver, jf. utlendingsforskriften § 10-21 annet ledd bokstav a. Også fornyet tillatelse skal gjelde en bestemt type arbeid.

For tillatelse som er gitt etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, jf. femte ledd, gis fornyelse til samme arbeid hos samme arbeidsgiver, jf. utlendingsforskriften § 10-21 annet ledd bokstav c.

Dersom søknaden om fornyelse fremmes senest én måned før tillatelsen utløper, har søkeren rett til fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden er endelig avgjort, jf. utlendingsloven § 61 sjette ledd.

Ved søknad om oppholdstillatelse på nytt faktisk eller rettslig grunnlag, har søkeren rett til fortsatt opphold på samme vilkår som tidligere tillatelse, inntil søknaden er avgjort, forutsatt at det søkes senest én måned før tillatelsen utløper og vedkommende har hatt lovlig opphold i medhold av tidligere tillatelse minst de siste ni månedene, jf. utlendingsloven § 61 sjuende ledd.

Overgang fra tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd til tillatelse etter § 6-1 første ledd, jf. femte ledd

En tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd kan benyttes når vilkårene for tillatelse etter femte ledd er oppfylt, uten at det må søkes om ny tillatelse.  Dette forutsetter imidlertid at utlendingen utfører samme type arbeid. Ved utløp av tillatelsen må det søkes ny tillatelse som da gis i medhold av utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, jf. femte ledd. Den nye tillatelsen anses som fornyelse som politiet har myndighet til å innvilge, jf. punkt 6.3.

Overgang fra tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, jf. femte ledd, til tillatelse etter § 6-1 første ledd

En tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, jf. femte ledd, skal trekkes tilbake, når utlendingen utfører samme type arbeid, men bytter arbeidsgiver fra å være internasjonalt selskap til norsk selskap. Søknad om ny tillatelse, nå etter bestemmelsens første ledd, anses som fornyelse som politiet har myndighet til å innvilge, jf. punkt 6.3.

6.2 Søknadsprosedyrer, jf. utlendingsforskriften § 10-27

Søknad om fornyelse skal som hovedregel registreres elektronisk i Søknadsportalen. Alternativt fremmes søknaden på papir ved bruk av UDIs skjema: Søknad om tillatelse til arbeid eller opphold. Skjemaet er tilgjengelig på Utlendingsdirektoratets nettsider www.udi.no, hos politiet og ved utenriksstasjonene. Søknaden leveres til politiet i det distriktet der søkeren har sitt faste opphold, jf. utlendingsforskriften § 10-27. Det innebærer at en søknad om fornyelse som hovedregel skal fremmes fra Norge.

Den instans som mottar søknaden, må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

6.3 Vedtaksmyndighet ved fornyelse, jf. utlendingsloven § 65 første ledd og utlendingsforskriften § 13-2

Søknad om fornyelse av oppholdstillatelse som faglært avgjøres som hovedregel av UDI, jf. utlendingsloven § 65 første ledd.

Politiet har imidlertid myndighet til å innvilge fornyelse av oppholdstillatelse som faglært dersom det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, jf. utlendingsforskriften § 13-2.

Tvil foreligger ikke (ikke uttømmende):

 • når søknaden om fornyelse innleveres tidligere enn én måned før utløp av tillatelsen
 • når det dreier seg om overgang fra tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd til tillatelse etter femte ledd eller omvendt, forutsatt det gjelder samme type arbeid
 • når det ved tidligere tillatelse var gjort unntak fra kravet om heltidsarbeid, én arbeidsgiver eller et sammenhengende arbeidstilbud og forholdet er uendret eller det ikke lenger er aktuelt å gjøre slikt unntak

Politiet skal være i tvil og sende søknaden om fornyelse til UDI for behandling (ikke uttømmende):

 • når det foreligger mistanke om at lønnen ikke har blitt utbetalt i henhold til opplysningene på lønnsslippene
 • når kravet til lønnsvilkår eller andre vilkår for oppholdstillatelse ikke har vært oppfylt
 • for idrettsutøver/trener når kravet om idrett på høyt nivå ikke lenger vil være oppfylt
 • for idrettsutøver/trener som ikke i tilstrekkelig grad har deltatt i utøvelsen av idrett på høyt nivå

6.4. Varighet av fornyet tillatelse

Fornyet tillatelse kan gis for inntil to år frem i tid, jf. utlendingsforskriften § 10-24 første ledd.  Dersom det gjør seg gjeldende hensyn som tilsier at varigheten bør begrenses ytterligere, gis tillatelsen for et kortere tidsrom, se punkt 5.2.

Bestemmelsene i lovens § 60 første ledd tredje og fjerde punktum og forskriftens § 10-16 og § 10-17 gjelder tilsvarende. Om varighetens beregning vises til utlendingsforskriften § 10-24 annet ledd.

7. Vilkår for oppholdstillatelse som faglært når søkeren er idrettsutøver og/eller trener

Oppholdstillatelse til idrettsutøvere og trenere var etter utlendingsloven 1988 og utlendingsforskriften 1990 regulert gjennom en egen bestemmelse, jf. utlendingsforskriften 1990 § 3 annet ledd bokstav e. Ved ikrafttredelse av ny utlendinglov og -forskrift den 1. januar 2010 ble bestemmelsen videreført innenfor utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, det vil si den ble slått sammen med bestemmelsen for faglærte.

7.1. De spesielle vilkårene for tillatelse som idrettsutøver og/eller trener

7.1.1. Vilkåret om kompetanse – idrettsutøver og/eller trener på høyt nivå

For at kravet om å være faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, kan anses oppfylt, er det et vilkår for oppholdstillatelse at søkeren deltar i utøvelsen av idrett på høyt nivå som 

 • idrettsutøver 
 • trener eller
 • spillende trener

Som hovedregel anvendes bestemmelsen på idrett som er tilknyttet Norges Idrettsforbund, da idrett som ikke er tilknyttet forbundet, sjelden vil oppfylle kravet til idrett på høyt nivå. Se likevel eget punkt om jockeyer.

Aktivitetsnivå og resultater

For å få oppholdstillatelse som faglært stilles krav til aktivitetsnivå og resultater. Innen lagidrett vil idrettens høyeste nasjonale serie som hovedregel vurderes som idrett på høyt nivå, selv om nivået er lavt i internasjonal sammenheng.  Andre vurderingsmomenter kan være lagets aktivitetsnivå, satsing, tidligere resultater og deltakelse i internasjonale konkurranser.

I særlige utbredte idretter kan de to øverste nivåer karakteriseres som idrett på høyt nivå, dersom også nivå 2 generelt har et profesjonelt preg med ambisiøs satsing. Dette vil f.eks. gjelde herrefotball eller håndball for kvinner og menn. I noen tilfeller vil man måtte konstatere at det i Norge ikke eksisterer et høyt nivå innenfor en bestemt idrettsgren.

Innen individuell idrett vil den antatte plasseringen på nasjonalt nivå være avgjørende. Det er kun idrettsutøvere og trenere som tilhører det øverste nasjonale nivå, som anses å utøve/trene idrett på høyt nivå.  Ved vurderingen er det relevant å legge vekt på søkerens tidligere plasseringer og resultater, tidligere deltakelse i internasjonale konkurranser og forventet aktivitetsnivå og satsing i Norge.

7.1.2. Vilkåret om relevans – evnen til å delta i idrett på høyt nivå

Kravet om at søkerens kompetanse anses som relevant for stillingen, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd bokstav a, gjelder uavhengig av om søkeren skal være idrettsutøver, trener eller spillende trener.

Kompetansen kan være relevant med hensyn til fortsatt virksomhet eller i forbindelse med økt satsing nasjonalt og/eller internasjonalt.

Når søkeren skal arbeide som trener, vil personlige egenskaper kunne være av stor betydning.

Når søkeren skal være idrettsutøver, vil det nasjonale rekrutteringsgrunnlaget ha betydning. I lite utbredte idretter i Norge vil det kunne være behov for å knytte til seg utenlandske utøvere med hensyn til videreutvikling av idretten nasjonalt. I internasjonalt utbredte idretter vil det ofte kunne være behov for å knytte til seg utenlandske kapasiteter for å hevde seg internasjonalt. 

I de tilfellene hvor klubber har flere lag, kan utøveren være aktiv på ulike lag innenfor klubben, f. eks. rekrutteringslag i forbindelse med kamptrening. Det kreves likevel en viss aktivitet på laget som utøver idrett på høyt nivå. Utøveren må som hovedregel delta på minst halvparten av de kampene som laget spiller i den perioden utøveren har arbeidskontrakt, forutsatt at utøveren er skadefri og tilgjengelig for spill. For liten aktivitet på det laget som utøver idrett på høyt nivå, kan få betydning for fornyelse av tillatelsen.

Når søkeren har en bachelor- eller mastergrad innen idrett, er dette i seg selv ikke tilstrekkelig for at kravet om relevans er oppfylt. Søkeren må utøve idrett eller trene idrettsutøvere på høyt nivå.

7.1.3. Uttalelse om idrettens nivå og søkerens kompetanse

Uttalelse skal foreligge fra det respektive særforbundet i Norges Idrettsforbund.  Særforbundet skal uttale seg om idrettsutøveren skal delta i idrett på høyt nivå og om søkerens kompetanse anses som relevant for stillingen. Når søkeren er trener, skal det opplyses hvem som skal trenes og hvilke plasseringer nasjonalt, eventuelt internasjonalt, utøverne har/har hatt. Dersom treneren også skal trene utøvere på et lavere nivå, skal det opplyses hvor mye arbeidstid som skal brukes på trening av utøvere på høyt nivå.

Særforbundet skal i uttalelsen kommentere nivået og omfanget av tidligere aktivitet som idrettsutøver/trener, dersom dette ligge tilbake i tid mindre enn 12 måneder fra tidspunktet for ny søknad.

Tilråding fra særforbundet i Norges Idrettsforbund vil som hovedregel bli tillagt avgjørende vekt i vurderingen av den aktuelle søknaden, men er likevel ikke bindende for direktoratets vurdering.

7.1.4. Jockey

Norsk Jockeyklub er ikke tilknyttet Norges Idrettsforbund, men det anses naturlig å vurdere jockeyer etter retningslinjene for idrettsutøvere. Kravet om å utøve idrett på høyt nivå anses oppfylt når Norsk Jockeyklub kan bekrefte at søkeren fyller vilkårene for lisens som profesjonell jockey. Når søkeren skal være jockey, skal det derfor ligge ved uttalelse fra Norsk Jockeyklub.

Kravet om relevans anses oppfylt når søkeren skal ri løp. Det godtas at søkeren skal trene hester, da dette er en naturlig del av arbeidet til en jockey. Det godtas imidlertid ikke at en jockey kun driver med trening. I så fall må søkeren fremlegge lisens som trener og fylle vilkåret om å være trener på høyt nivå.

7.2. De alminnelige vilkår for tillatelse som idrettsutøver og/eller trener

De alminnelige vilkår for oppholdstillatelse som faglært gjelder som nevnt i punkt 3.1. Nedenfor presiseres hvordan enkelte av disse vilkårene skal tolkes når søkeren er idrettsutøver og/eller trener.

7.2.1. Heltidsarbeid

Hvorvidt det dreier seg om heltidsarbeid, må vurderes på bakgrunn av hva som er normalt innenfor idrettsgrenen.  Både reisetid, treningstid og annet forberedende arbeid som knytter seg til idrett på høyt nivå, inngår i beregningen av den totale arbeidstiden.

7.2.2. Én arbeidsgiver

Søkeren har ikke adgang til å arbeide med eller uten vederlag for klubbens sponsorer eller lignende. 

7.2.3. Lønns- og arbeidsvilkår

Det finnes ikke generelle avtaler som regulerer lønnsvilkår mellom klubber/forbund på den ene siden og utøvere/trenere på den annen. Det er derfor fast forvaltningspraksis at lønnsvilkåret anses oppfylt når underholdskravet, jf. 2.2., er oppfylt. Det betyr at søkeren må tilbys minimum 82 % av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. Lønnen må være garantert for hele perioden det søkes tillatelse for.

7.3. Dokumentasjonskrav

Den instans som mottar søknaden, må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

7.4. Midlertidig oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen

Når det er sannsynlig at søknaden vil bli innvilget, kan søkeren etter anmodning gis en oppholdstillatelse som løper inntil vedtaket foreligger. Det stilles krav om at søknaden om tillatelse som innleveres politiet, inneholder uttalelse fra særforbundet i Norges Idrettsforbund og at underholdskravet er oppfylt.

7.5. Varighet

Tillatelse til idrettsutøvere og trenere gis for ett år, eventuelt kortere, jf. utlendingsforskriften § 10-16 femte ledd.

7.6. Vurderinger i forbindelse med søknad om fornyet tillatelse

7.6.1. Dokumentasjon

Ved søknad om fornyelse må det fremlegges ny uttalelse fra særforbundet i Norges Idrettsforbund. Dersom forhold som nevnt i punktene 7.6.2. og 7.6.3., gjør seg gjeldende, skal særforbundet gi særlig omtale av dette.

7.6.2. Når klubben har rykket ned eller det ikke lenger kan trenes idrettsutøvere på høyt nivå

I situasjoner der den aktuelle klubben har rykket ned og hvor en flerårig kontrakt ikke er utløpt, tilsier rimelighetsbetraktninger at søknad om fornyelse av oppholdstillatelsen kan innvilges for inntil et år til tross for at idrettsutøveren eller treneren ikke lenger utøver/trener idrett på høyt nivå.  Det samme gjelder når en trener ikke lenger har ansvaret for idrettsutøvere som tilhører det øverste nasjonale nivået.

I en påfølgende søknad om fornyet oppholdstillatelse må søkeren imidlertid dokumentere at han eller hun igjen skal utøve/trene idrett på høyt nivå.

7.6.3. Vurdering av vilkåret ”idrett på høyt nivå” når idrettsutøveren har vært lite aktiv i kontraktsperioden

Dersom det ved søknad om fornyelse av oppholdstillatelsen viser seg at deltakelsen på det laget som utøver idrett på høyt nivå har vært liten, kan dette tilsi at utøveren ikke lenger oppfyller vilkåret om heltidsarbeid og at søknad om fornyelse må avslås. Ved vurderingen vektlegges årsaken til manglende aktivitet og sannsynligheten for at utøveren, ut fra de foreliggende opplysningene, vil oppfylle kravet i fremtiden.

7.7. Grensedragning mot andre bestemmelser

Skal søkeren være idrettsutøver i Norge, og denne aktiviteten er formålet med oppholdet i Norge, kan det være aktuelt å vurdere søknaden etter utlendingsforskriften § 6-22 tredje ledd. Etter denne bestemmelsen kan det gis midlertidig oppholdstillatelse når søkerens opphold er nødvendig av hensyn til etablering eller videreutvikling av en idrettsgren. For nærmere informasjon vises til rundskriv RS 2015-012.

Profesjonelle idrettsutøvere og deres medfølgende støtteapparat er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold av inntil tre måneders varighet når de ikke har en arbeidsgiver i Norge, jf. utlendingsforskriften § 1-1 første ledd bokstav d.

Noen idrettsaktiviteter anses ikke som arbeid. Utøves slike aktiviteter inntil tre måneder, er det derfor ikke krav om oppholdstillatelse. Som arbeid anses ikke prøvespilling og treningsopphold. For mer informasjon vises til rundskriv RS 2011-032.

8. Klage

Avslag på søknad om oppholdstillatelse som faglært kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel 6.

Klagen skal leveres til norsk utenriksstasjon eller politiet.

9. Tilbakekall av oppholdstillatelse og opphold under arbeidsledighet, jf. utlendingsloven § 63 og utlendingsforskriften § 6-11

9.1. Tilbakekall

Oppholdstillatelse som faglært kan tilbakekalles dersom utlendingen i søknaden mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket, eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler, blant annet når vilkårene for slik tillatelse ikke lenger er oppfylt da arbeidsforholdet har opphørt, jf. utlendingsloven § 63 første ledd og utlendingsforskriften § 6-11. Politiet skal sende saker inn til UDI for vurdering av tilbakekall når vilkårene for dette anses oppfylt, jf. utlendingsloven § 63 og utlendingsforskriften § 6-11. Dersom det anses nødvendig, vil UDI sende ut forhåndsvarsel om tilbakekall i slike saker.

9.2. Arbeidsledighet

En arbeidstaker som har tillatelse som faglært etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, kan oppholde seg i Norge for å søke arbeid i inntil seks måneder etter arbeidsforholdets opphør inntil den opprinnelige tillatelsen har utløpt. Retten til opphold faller da bort. Det er et vilkår at arbeidstakeren gir politiet melding innen sju dager etter arbeidsforholdets opphør. Videre er det et vilkår at arbeidstakeren gir politiet melding innen sju dager dersom vedkommende begynner i et nytt arbeidsforhold. De nevnte meldingene skal registreres i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF), jf. utlendingsforskriften § 6-11 annet og tredje ledd. Idrettsutøvere/trenere må i den forbindelse levere ny uttalelse fra særforbundet i Norges Idrettsforbund. Arbeidet i nytt arbeidsforhold kan ikke startes, før slik uttalelse foreligger. Politiet kan ta kontakt med med UDI pr telefon, dersom det er tvil om personen skal utøve idrett på høyt nivå.

En arbeidstaker som har tillatelse som faglært etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, jf. femte ledd, kan benytte seg av bestemmelsene i § 6-11 annet ledd for å søke arbeid. Dersom han eller hun finner nytt arbeid, må det imidlertid søkes om ny tillatelse, med mindre arbeidstilbudet gis av samme arbeidsgiver som før og gjelder samme type arbeid.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Arbeidsenheten

 

Siste endringer
 • New: RS 2014-018 Residence permit for skilled workers etc. - the Immigration Act section 23 first paragraph, cf. the Immigration Regulations section 6-1 first paragraph (16.03.2018)

  The circular is revised and states that an employer who submits an applications for a residence permit on behalf of an employe is not required to show original documentation of the applicant's education or education / professional experience and the applicant's passport, see section 4.3.3. This is in accordance with current pratice. Furthermore, examples of cases where the police should be in doubt when processing applications for renewal and therefore send the application to the UDI for treatment has been adjusted, see section 6.3. The circulars attachment, specifying the document requirements, has been removed and replaced with links to the document list on UDI.no, where it's specified which documents that are to be submitted when applying for a residence permit.

 • Endret: RS 2014-018 Oppholdstillatelse til faglærte mv. – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd (13.03.2018)

  Rundskrivet er oppdatert og angir at arbeidsgiver som leverer søknad om oppholdstillatelse med fullmakt, ikke må vise frem original dokumentasjon av søkerens utdanning/yrkeserfaring og søkerens pass, se nytt punkt 4.3.3. Dette er uttrykk for gjeldende praksis. Videre har eksemplene på tilfeller hvor politiet skal være i tvil ved søknad om fornyelse og sende saken til UDI for behandling blitt justert, se punkt 6.3. Rundskrivets vedlegg om krav til dokumentasjon er fjernet og erstattet med lenker til dokumentlisten på UDI.no, som angir hvilke dokumenter som skal leveres ved søknad om oppholdstillatelse.

 • Changed: RS 2014-018 Residence permit for skilled workers etc. - the Immigration Act section 23 first paragraph, cf. the Immigration Regulations section 6-1 first paragraph (01.12.2016)

  Chapter 3.1.4 in the circular is expanded with more examples of employment for more than one employer. In chapter 5.1 the wording is revised to specify that if the quota for WTO employees in an international company has been filled, a permit can be granted for specific work for a specific employer. Chapter 7.1 is revised to reflect the changes in the Immigration Regulations Section 10-4 (early employment scheme).

 • Endret: RS 2014-018 Oppholdstillatelse til faglærte mv. – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd (18.11.2016)

  Pkt 3.1.4 i rundskrivet er utvidet med flere eksempler på arbeidsforhold for mer enn én arbeidsgiver. I Pkt. 5.1 er ordlyden endret for å presisere at dersom kvoten for WTO arbeidstakere i internasjonalt selskap er fylt, kan søkeren få tillatelse til et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver. Pkt. 7.4 er revidert til å reflektere endringer i uf §10-4 (tidlig arbeidsstart).

 • Endret: RS 2014-018 Oppholdstillatelse til faglærte mv. – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd (01.02.2016)

  Rundskrivets punkt 3.2.3 er oppdatert. Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) finnes ikke lenger og arbeidet med autorisasjon og godkjenning av regulerte yrker i helsesektoren er overtatt Helsedirektoratet.

 • New: RS 2014-018 Residence permit for skilled workers etc. - the Immigration Act section 23 first paragraph, cf. the Immigration Regulations section 6-1 first paragraph (01.12.2014)

  The UDI circular about residence permits for skilled workers pursuant to the Immigration Act section 23 first paragraph, is now available in English. This circular also contains guidelines for residence permits for athletes and coaches, and for employees of staffing agencies.

 • Ny: RS 2014-018 Oppholdstillatelse til faglærte mv. – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd (30.07.2014)

  Rundskrivet om oppholdstillatelse til faglærte er revidert og slått sammen med rundskrivet om bemanningsbedrifter i et nytt rundskriv. Retningslinjene omfatter også idrettsutøvere og trenere, se punkt 7. Rundskrivet gjelder for politiet, utenriksstasjonene og UDI.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo