Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2014-021
Dokument-ID : RS 2014-021
Saksnummer : 09/4632-39
Dokumentdato : 10.10.2014
Mottakere :

Politimestrene
Utlendingsdirektoratet

Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge - ekteskapsloven § 5a

1. Innledning

Enhver må ha lovlig opphold på vigselstidspunktet for å kunne inngå ekteskap i Norge. Rundskrivet gir retningslinjer om innholdet i vilkåret om lovlig opphold i ekteskapsloven § 5 a, og supplerer Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv Q-18/2012. Retningslinjene retter seg i første rekke mot politiet og Utlendingsdirektoratet som skal bistå brudefolk, vigslere og folkeregisteret (Skatteetaten) med å avklare spørsmål om lovlig opphold i ekteskapslovens forstand.

2. Ekteskapslovens vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge

2.1. Hvem gjelder vilkåret for?

Enhver utenlandsk borger må ha lovlig opphold i Norge på vigselstidspunktet for å kunne inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 5 a. Vilkåret om lovlig opphold gjelder bare når ekteskap skal inngås i Norge. Brudefolk som skal inngå ekteskap ved norsk utenriksstasjon, skal ikke fremlegge dokumentasjon på lovlig opphold i Norge.

2.2. Nærmere om lovlig opphold

Hva som anses som lovlig opphold vil kunne variere i relasjon til ulike bestemmelser og regelsett. Lovlig opphold innebærer ikke nødvendigvis at utlendingen har fått innvilget en formell oppholdstillatelse etter utlendingsloven.

I punkt 2.2.1 under gis en oversikt over tilfeller hvor det anses å foreligge lovlig opphold i ekteskapslovens forstand, mens det i punkt 2.2.2 gis en oversikt over tilfeller hvor lovlig opphold ikke anses å foreligge. Oversikten er ikke uttømmende. I tilfeller som ikke er nevnt i punkt 2.2.1 eller 2.2.2, kan UDI avgjøre om utlendingen anses å ha lovlig opphold i ekteskapslovens forstand.

2.2.1. Utenlandske borgere som har lovlig opphold i ekteskapslovens forstand

Utenlandsk borger som faller inn under en av kategoriene nedenfor anses å ha lovlig opphold i ekteskapslovens forstand.

Utlending som kan oppholde seg i Norge uten visum eller vedtak om oppholdstillatelse:

 • nordisk statsborger, jf. utlendingsloven § 5 annet ledd
 • utlending som er omfattet av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen jf. bestemmelsene i utlendingsloven kap. 13 og utlendingsforskriften kap. 19
 • tredjelandsborgere som skal inngå ekteskap etter innreise med en EU-/EØS-/EFTA-borger med oppholdsrett, har lovlig opphold i inntil seks måneder, jf. utlendingsforskriften § 19-7 (denne gruppen kan også ha gyldig visum, se nedenfor)
 • ikke-visumpliktig utlending som oppholder seg i Norge innenfor en periode på tre måneder, se utlendingsforskriftens vedlegg 5 Liste over visumfrie stater
 • utlending med gyldig oppholdstillatelse i annet Schengenland har visumfritt lovlig opphold i tre måneder

Utlending med gyldig visum eller vedtak om oppholdstillatelse:

 • visumpliktig utlending med Schengenvisum eller nasjonalt visum har lovlig opphold så fremt oppholdet både er innenfor antall dager angitt av feltet «Oppholdets varighet» og innenfor datoen angitt i «Fra og til-feltet» i visumet
 • utlending med gyldig oppholdstillatelse etter utlendingsloven

Utlending med sak til behandling:

 • overføringsflyktning har lovlig opphold fra ankomst til Norge
 • utlending med oppholdstillatelse som kan fornyes og som har søkt om fornyelse av denne senest én måned før tillatelsen utløper, jf. utlendingsloven § 61 sjette ledd, har lovlig opphold fram til dato for vedtak om fornyelse (kontakt UDI dersom utlendingen har søkt fornyet tillatelse senere enn én måned før tillatelsen utløper)
 • utlending som har en søknad om oppholdstillatelse til behandling, og er blant de gruppene som kan fremme søknad fra Norge i henhold til utlendingsforskriften § 10-1
 • asylsøker som oppholder seg i riket i påvente av behandling av en søknad om beskyttelse har lovlig opphold frem til vedtak er truffet i første instans (vedtaksdato)
 • asylsøker som har fått avslag på søknad om beskyttelse i første instans, og som har anmodet om utsatt iverksettelse, har lovlig opphold fram til dato for beslutning om evt. avslag på utsatt iverksettelse
 • utlending som har fått utsatt iverksettelse av et vedtak som innebærer utreiseplikt har lovlig opphold fram til dato for ny utreiseplikt
 • utlending som har reist søksmål for en domstol og Utlendingsnemnda har besluttet å utsette effektueringen av vedtaket som ligger til grunn for søksmålet, jf. forvaltningsloven § 42. Utlendingen har lovlig opphold fram til domsavsigelsen

Når utlendingen har en pågående sak, kan status endres i løpet av kort tid. I disse tilfellene bør folkeregisteret ved prøving av ekteskapsvilkårene, og vigsler før vigsling, kontakte UDI eller politiet og be om oppdatert status for oppholdstillatelsen.

Utlending som er fengslet:

 • utlending som er fengslet (varetekt eller dom) har lovlig opphold selv om tiden for visum/visumfrihet eller oppholdstillatelse er utløpt dersom følgende kumulative vilkår er oppfylt:
  • vedkommende hadde lovlig opphold på det tidspunktet fengslingen tok til,
  • varigheten av fengslingen er grunnen til at utlendingen ikke lenger har lovlig opphold og
  • utlendingen ikke har et gjeldende vedtak om utvisning

I tilfeller hvor utlendingen er fengslet, bør folkeregisteret ved prøving av ekteskapsvilkårene, og vigsler før vigsling, kontakte UDI eller politiet og be om oppdatert status for oppholdstillatelsen.

2.2.2.  Utenlandske borgere som ikke har lovlig opphold i ekteskapslovens forstand

Utenlandsk borger som faller inn under en av kategoriene nedenfor, anses ikke å ha lovlig opphold i ekteskapslovens forstand:

 • visumpliktig utlending som har ankommet Norge uten visum
 • visumpliktig utlending som ikke har forlatt landet innen utløpet av visumets gyldighetsperiode
 • ikke-visumpliktig utlending som ikke har forlatt landet innen tre måneder etter innreise
 • utlending som kunne vært bortvist ved innreise, jf. utlendingsloven § 17, men som har reist inn i Norge uten å ha vært gjennom grensekontroll
 • utlending som har hatt oppholdstillatelse og som fortsetter å oppholde seg i Norge etter tillatelsens utløp, uten at søknad om fornyet oppholdstillatelse eller oppholdstillatelse på nytt grunnlag er fremsatt senest en måned før tillatelsen utløp (kontakt UDI dersom vedkommende har fremmet ny/fornyet søknad etter tillatelsens utløp)
 • utlending som fortsetter å oppholde seg i Norge etter å ha fått avslag på en søknad om oppholdstillatelse eller fornyet oppholdstillatelse når det ikke er gitt utsatt iverksettelse av vedtaket etter forvaltningsloven § 42
 • utlending som fortsetter å oppholde seg i Norge etter å ha fått avslag på en søknad om beskyttelse og som ikke faller inn under punkt 2.2.1 ovenfor
 • utlending som har et gjeldende vedtak om utvisning fra Norge

3. Dokumentasjon på lovlig opphold i Norge

3.1. Hvordan dokumentere at vilkåret er oppfylt

Utenlandsk statsborger som skal inngå ekteskap i Norge, må i forbindelse med folkeregisterets prøving av ekteskapsvilkårene, jf. ekteskapsloven § 6, selv legge fram dokumentasjon som viser at vedkommende har lovlig opphold i riket jf. ekteskapsloven § 7 fjerde ledd bokstav k.

Hva slags dokumenter utlendingen skal legge frem, vil avhenge av oppholdsgrunnlaget i Norge. Vedlegg 1 inneholder en oversikt over aktuelle dokumenter.

Ved tvil om den utenlandske statsborgeren kan dokumentere lovlig opphold, bør folkeregisteret kontakte politiet eller Utlendingsdirektoratet.

3.2. Bekreftelse fra utlendingsmyndighetene

Utlendingsmyndighetene ved UDI eller politiet kan etter forespørsel utstede bekreftelse på lovlig opphold i ekteskapslovens forstand.  I utgangspunktet skal utlendingsforvaltningen kun utestede slik bekreftelse der det lovlige oppholdet ikke fremgår klart av utlendingens egne dokumenter, se vedlegg 1, og vigselen skal finne sted i nær fremtid. Bekreftelsen skal sendes direkte til det aktuelle folkeregisteret.

Dersom utlendingen hadde lovlig opphold på prøvingstidspunktet, men det fremgår av prøvingsattesten at det er usikkert om utlendingen fortsatt har lovlig opphold på vigselstidspunktet, bør vigsler kontakte UDI eller politiet for å avklare om utlendingen fortsatt har lovlig opphold. Dette er særlig aktuelt når utlendingen har en pågående sak, hvor status kan endres i løpet av kort tid. Før utlendingsmyndighetene kan gi en bekreftelse på lovlig opphold, må tid og sted for vigselen være fastsatt. En eventuell bekreftelse på lovlig opphold skal i slike tilfeller sendes direkte til rett vigsler. Alternativt kan politiet eller Utlendingsdirektoratet gi en muntlig bekreftelse til vigsler over telefon.

Vedlegg 2 til rundskrivet inneholder et forslag til ordlyd for bekreftelse på lovlig opphold i ekteskapslovens forstand. Bekreftelsen registreres som utgående korrespondanse i DUF.


Stephan Mo
avdelingsdirektør

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten

Siste endringer
 • Ny: RS 2014-021 Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge - ekteskapsloven § 5a (10.10.2014)

  Retningslinjer om innholdet i vilkåret om lovlig opphold i ekteskapsloven § 5. Retningslinjene retter seg i første rekke til saksbehandlere i UDI og politiet som bistår brudefolk, vigslere og Folkeregisteret med å avklare spørsmål om lovlig opphold i ekteskapslovens forstand. Rundskrivet erstatter RS 2010-135.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo