Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Deler av dokumentet er kun tilgjengelig for UDI

Information
Hele eller deler av dokumentet er unntatt offentlighet:
Offentleglova § 24 tredje ledd første punktum 

UDI rundskriv

RS 2018-001
Dokument-ID : RS 2018-001
Saksnummer : 16/04624-71
Sist endret : 12.04.2018
Mottakere :

Asylavdelingen
Region- og mottaksavdelingen
Politiets utlendingsenhet
Utenriksstasjonene

Behandling av ny søknad om beskyttelse etter midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften § 8-8 a


1. Innledning

2. Ny søknad om beskyttelse

3. Avvisning av søknad

4. Oppnevning av advokat og representant

4.1 Advokat

4.2 Representant

5. Realitetsbehandling

5.1 PU sine oppgaver der søkeren har oppholdt seg utenfor Norge eller på ukjent adresse

5.2 Mottaksplassering der søkere har vært på ukjent adresse eller returnerer fra utlandet

5.3 Retur til Norge for søkere som befinner seg i utlandet

5.4 Utredning av saken

5.5 Vurdering av oppholdstillatelse

5.6 Positivt vedtak

5.7 Negativt vedtak

1. Innledning

Dette rundskrivet gir retningslinjer for hvordan Asylavdelingen i UDI (ASA) skal anvende den nye midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a (Midlertidig bestemmelse om ny behandling for utlendinger som har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-8) og tilhørende ikrafttredelsesrundskriv G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8a (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere). Videre gir rundskrivet retningslinjer for hvordan Region- og mottaksavdelingen, Politiets utlendingsenhet og utenriksstasjonene skal følge opp søkere som har rett til ny behandling etter utlendingsforskriften § 8-8 a.

Den midlertidige bestemmelsen innebærer noen unntak fra ordinær saksgang i asylsaker, og rundskrivet beskriver saksgangen som er særskilt for behandlingen av nye søknader om beskyttelse etter utlendingsforskriften § 8-8 a.

Med «søkeren» menes i dette rundskrivet asylsøkere som har fremmet ny søknad om beskyttelse til UDI etter utlendingsforskriften § 8-8 a.

Rundskrivet må sees i sammenheng med

Bestemmelsen gjelder for en avgrenset gruppe i en tidsbegrenset periode. Rundskrivet vil bli opphevet når søknadsfristen er gått ut og de aktuelle søknadene er ferdigbehandlet.

2. Ny søknad om beskyttelse

Ny søknad om beskyttelse etter utlendingsforskriften § 8-8 a skal fremmes for UDI.

Det er ikke et krav at søkeren befinner seg i Norge, og søknaden kan fremmes fra utlandet, jf. utlendingsforskriften § 8-8 a første ledd. For søkere som befinner seg i utlandet er utgangspunktet at UDI skal behandle søknaden mens søkeren fortsatt er i utlandet, se G-3/2018 punkt 4.2.

Søknaden til UDI kan fremmes på eget søknadsskjema, se vedlegg 1. Søknadsskjemaet kan fylles ut av søkeren selv eller av annen person på vegne av søkeren. Skjemaet kan sendes per post til UDI. Søkeren vil motta bekreftelse på at søknaden er mottatt. For at UDI skal ta søknaden til behandling, må søknaden være registrert mottatt av UDI innen 2. mai 2018, jf. utlendingsforskriften § 8-8 a første ledd.

Det er ikke et krav at søknadsskjemaet benyttes, se punkt 4.1 i G-03/2018. Søknader som ikke fremmes på søknadsskjemaet må i likhet med søknadsskjemaet inneholde fullt navn, DUF-nummer, kontaktinformasjon og adresse/oppholdssted.

UDI skal opprette ny sak i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF) når søknaden mottas. Ny sak skal registreres med vedtakshjemmel utlendingsloven § 28 1 a og karakteristikk-kode «8-8 a». Kontaktinformasjon (e-post, telefon mv) som fremgår av søknadsskjemaet skal registreres i DUF.

Som hovedregel er det Dokumentsenteret i UDI som skal opprette den nye saken (ved mottak av søknadsskjema). Dokumentsenteret skal registrere kontaktinformasjon i DUF og overføre saken til Barnefaglig enhet i UDI (BFE). Hvis søknaden fremmes per telefon, skal BFE registrere søknaden i DUF, registrere kontaktinformasjon i DUF og opprette den nye saken.

Der søkeren har klagesak til behandling hos Utlendingsnemnda (UNE), skal saksbehandleren i UDI kontakte UNE. Den nye søknaden behandles som en ny asylsak.

UDI skal orientere Utenriksdepartementet fortløpende om søkere som oppholder seg i utlandet.

3. Avvisning av søknad

Den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a gjelder kun for en avgrenset gruppe, og UDI vil ikke behandle søknader fra personer som ikke fyller vilkårene i bestemmelsen. Saksbehandleren i UDI skal så raskt som mulig vurdere om vilkårene for ny behandling etter utlendingsforskriften § 8-8 a er oppfylt. Vilkårene er oppfylt dersom søkeren

 • har fått oppholdstillatelse (av UDI eller UNE) etter utlendingsforskriften § 8-8 i perioden 1. oktober 2016 til 1. februar 2018, og
 • ble henvist til internflukt i det siste vedtaket (uavhengig av om UDI eller UNE fattet vedtaket). Dette gjelder også saker der
  • UDI har henvist søkeren til internflukt i klageoversendelsen og UNE ikke har behandlet klagen.
  • UNE har henvist søkeren til internflukt, men ikke tatt klagen til følge, og søkeren hadde fylt 18 år da UNE fattet vedtaket

Det følger av utlendingsforskriften § 8-8 a tredje ledd at selv om vilkårene over er oppfylt, har personen ikke rett til ny behandling hvis

 • utlendingen har fått oppholdstillatelse i et annet land som deltar i Dublin-samarbeidet, eller
 • utlendingen kan utvises etter lovens § 66 første ledd bokstav b, c, e, § 67 eller § 126 annet ledd.

Videre må søknaden være registrert mottatt av UDI innen 2. mai 2018.

Hvis vilkårene over ikke er oppfylt skal søknaden avvises, jf. utlendingsforskriften § 8-8 a. Avvisning av søknaden er et enkeltvedtak og kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd, jf. § 28. Ved avvisning vil UDI ikke oppnevne advokat, jf. utlendingsloven § 92 annet ledd. Utreisefristen og plikten til å forlate Norge følger av det tidligere vedtaket. Der UDI har gitt utsatt iverksettelse etter instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet GI-16/2017 Instruks om å utsette iverksetting av vedtak, 4.2 i G-03/2018, vil utreisefristen følge av avvisningsvedtaket. Der UNE har gitt utsatt iverksettelse, skal UNE gjøres oppmerksom på UDIs avvisningsvedtak.

Hvis søkeren er på kjent adresse i Norge, skal UDI be politiet underrette søkeren om vedtaket. Politiet kan underrette søkeren ved å sende vedtaket til søkerens adresse. Informasjon til søkeren på dari og/eller pashto skal i så fall vedlegges, se vedlegg 2. Hvis søkeren er mindreårig, sendes brevet også til søkerens representant.

Dersom søkeren er på ukjent adresse, men har oppgitt kontaktinformasjon, vil UDI kontakte søkeren for å underrette om UDIs vedtak.

4. Oppnevning av advokat og representant

4.1 Advokat

UDI ved Asylavdelingen skal oppnevne advokat til alle søkere som fyller vilkårene for ny behandling, jf. utlendingsforskriften § 8-8 a fjerde ledd. Hvis tidligere advokat fremdeles er del i UDIs advokatordning, vil UDI oppnevne denne advokaten. Eventuelle telefonnummer og e-post som søkeren har oppgitt til UDI skal oppgis til advokaten. UDI vil anmode advokaten om å:

 • gjennomføre klientsamtale med asylsøkeren så snart som mulig, og
 • innhente og oversende nye opplysninger som kan ha betydning for den nye vurderingen.

Se også informasjonsskrivet til advokater som representerer asylsøkere som er omfattet av ny utlendingsforskrift § 8-8 a.

4.2 Representant

UDI skal be Fylkesmannen oppnevne representant til søkere som er under 18 år og som befinner seg i Norge. Søkere som befinner seg i utlandet har ikke rett til representant, jf. utlendingsloven § 98 a første ledd.

5. Realitetsbehandling

En stor andel av de som har rett til ny behandling etter utlendingsforskriften § 8-8 a, har oppholdt seg utenfor Norge eller på ukjent adresse. Det er derfor behov for særskilte rutiner for denne gruppen.

For søkere som befinner seg i utlandet er utgangspunktet at UDI skal behandle søknaden mens søkeren fortsatt er i utlandet, se punkt 4.2 i G-03/2018.

5.1 PU sine oppgaver der søkeren har oppholdt seg utenfor Norge eller på ukjent adresse

Politiets utlendingsenhet (PU) skal i slike saker ta nye fingeravtrykk, jf. utlendingsloven § 100 første ledd og gjøre søk i Eurodac. PU skal også gjennomføre samtale for å

 • avklare og undersøke søkerens identitet,
 • kartlegge hvor søkeren har oppholdt seg, og
 • om søkeren har fått oppholdstillatelse i andre land.

Dersom det er indikasjoner på at en søker har hatt opphold i et annet land, skal disse sakene følge vanlig prosedyre hva gjelder samhandling mellom UDI og PU for Dublinsaker og artikkel 34-søk. Det vil si at det er UDI som eventuelt sender et artikkel 34-søk.

Hvis søkeren ankommer Norge ved Dublin-retur eller retur tilrettelagt av UDI, skal saksbehandleren i UDI avtale med PU om undersøkelsene kan gjennomføres ved ankomst til Gardemoen. Der søkeren bor på transittmottak i Oslo-området skal saksbehandleren i UDI avtale med PU tid og sted for undersøkelsene.

5.2 Mottaksplassering der søkere har vært på ukjent adresse eller returnerer fra utlandet

For søkere som omfattes av dette rundskrivet gjelder ikke retningslinjene i RS 2015-009 punkt 4 (for søkere under 18 år), og RS 2014-020 punkt 4.3 og IM 2011-028 punkt 3.2 (for søkere over 18 år).

Dersom søkeren har oppholdt seg på ukjent adresse, og henvender seg til mottak eller andre, skal UDIs regionkontor orienteres. UDIs regionkontor skal kontakte Asylavdelingen i UDI for å avklare om søkeren har rett til ny behandling etter utlendingsforskriften § 8-8 a.

Dersom Asylavdelingen i UDI har vurdert at søkeren har rett til ny behandling etter utlendingsforskriften § 8-8 a, og vedkommende har returnert fra utlandet tilrettelagt av UDI eller har vært på ukjent adresse i Norge eller i utlandet, vil søkeren bli plassert på transittmottak i Oslo-området. Organisering av reisen og transportutgifter dekkes av UDI. Behov for reisefølge skal vurderes.

Transporten i Norge dekkes fra post 21 på ASAs budsjett.

5.3 Retur til Norge for søkere som befinner seg i utlandet

For søkere som befinner seg i utlandet er utgangspunktet at UDI behandler søknaden mens søkeren fortsatt er i utlandet. Advokaten skal innhente nye opplysninger og oversende nye opplysninger til UDI. Ved behov kan UDI gjennomføre intervju ved norsk utenriksstasjon.

UDI skal legge til rette for at søkeren kan reise tilbake til Norge hvis søkerens tilstedeværelse er nødvendig for saksbehandlingen i UDI eller UNE. Norsk utenriksstasjon i det aktuelle landet skal bistå søkere som UDI har bestemt skal reise til Norge.

I saker hvor Norge har blitt ansvarlig etter Dublinforordningen, kan søkeren bli overført til Norge uavhengig av UDIs vurdering.

Hvis UDI har bestemt at søkeren skal reise til Norge, og søkeren har en Dublin-sak til behandling, skal saksbehandleren i UDI be Dublin-enheten informere den aktuelle medlemsstaten om at Norge tar asylsaken til ny behandling. Det er viktig at aktuell medlemsstat får vite at de har oppfylt sine forpliktelser etter Dublinforordningen, jf. artikkel 29 (1) eller kan henlegge saken hvis den er tatt til realitetsbehandling. Dersom søkeren har fått innvilget oppholdstillatelse i et annet Dublin-land, skal søknaden avvises, se punkt 3.

5.4 Utredning av saken

UDI skal gjøre de undersøkelser som er nødvendig for å opplyse saken så godt som mulig før vedtak fattes, jf. forvaltningsloven § 17 og G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8a (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere). Advokaten skal innhente nye opplysninger og oversende nye opplysninger til UDI. UDI skal ved behov i den enkelte saken kalle søkeren inn til et nytt intervju. Saksbehandleren skal foreta søk i åpne kilder der det er nødvendig.

Hvis søkeren oppholder seg i utlandet

Hvis søkeren er i utlandet, skal norsk utenriksstasjon tilrettelegge for at UDI kan gjennomføre intervju. Før oppholdstillatelse kan gis skal saksbehandleren påse at

 • søkeren får bistand til å returnere til Norge (se punkt 5.3), og at
 • PU har undersøkt søkerens identitet og at søkeren ikke har oppholdstillatelse i annet Dublin-land (se punkt 5.1.)

5.5 Vurdering av oppholdstillatelse

Ved vurdering av oppholdstillatelse skal UDI legge til grunn den alderen søkeren hadde på tidspunktet for det opprinnelige vedtaket i UDI. For øvrige opplysninger skal UDI ta utgangspunkt i situasjonen på tidspunktet for den nye behandlingen og det skal tas hensyn til nye opplysninger av betydning for vurderingen, se utlendingsforskriften § 8-8 a annet ledd og punkt 4.2 i G-03/2018. Dette gjelder både ved vurderingen av beskyttelsesbehovet, jf. utlendingsloven § 28, og vurderingen etter utlendingsloven § 38. Ved vurderingen etter utlendingsloven § 38 skal UDI legge vekt på momentene i utlendingsforskriften § 8-8 annet ledd.

Etter ny vurdering kan søkeren få innvilget oppholdstillatelse etter utlendingsloven §§ 28 eller 38, eller søknaden kan bli avslått. Søkere som fortsatt er mindreårige vil kunne få en tidsbegrenset oppholdstillatelse inntil fylte 18 år, jf. utlendingsforskriften § 8-8. Slik tidsbegrenset tillatelse skal ikke gis til søkere som er fylt 18 år, se punkt 4.2 i G-03/2018.

5.6 Positivt vedtak

Ved innvilgelse av oppholdstillatelse til søkere som oppholder seg i Norge, skal saksbehandleren i UDI følge gjeldende rutiner for positivt vedtak. For nærmere veiledning om saksgangen ved positivt vedtak, se punkt 3 i RS 2010-158 Saksgang i asylsaker.

5.7 Negativt vedtak

Avslag på oppholdstillatelse kan påklages til Utlendingsnemnda (UNE). For nærmere veiledning om saksgangen ved negativt vedtak, se punkt 2 i RS 2010-158 Saksgang i asylsaker.

Saksbehandleren skal gi utsatt iverksetting til personer som er omfattet av utlendingsforskriften § 8-8 a, jf. utlendingsloven § 90 fjerde ledd bokstav c.

 

Dag Bærvahr
fagsjef

Kontakt: Asylavdelingens fagstab

Siste endringer
 • Endret: RS 2018-001 Behandling av ny søknad om beskyttelse etter midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften § 8-8 a (12.04.2018)

  Punkt 3 er oppdatert med nærmere veiledning om hvordan politiet kan underrette søkeren om at søknaden etter utf § 8-8 a er avvist.

 • Endret: RS 2018-001 Behandling av ny søknad om beskyttelse etter midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften § 8-8 a (28.02.2018)

  I pkt. 4.1 er det presisert at det er Asylavdelingen som oppnevner advokat. Det er også lagt inn en lenke til informasjonsskrivet til advokater som representerer asylsøkere som er omfattet av ny utlendingsforskrift § 8-8 a.

 • Endret: RS 2018-001 Behandling av ny søknad om beskyttelse etter midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften § 8-8 a (20.02.2018)

  Punkt 3 er endret for å tydeliggjøre at også personer som har fått endelig avslag fra UNE etter fylte 18 år, kan ha rett til å søke på nytt etter utlendingsforskriften § 8-8 a, dersom vilkårene etter denne bestemmelsen er oppfylt.

 • Ny: RS 2018-001 Behandling av ny søknad om beskyttelse etter midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften § 8-8 a (01.02.2018)

  Nytt rundskriv som beskriver saksgangen som er særskilt for behandlingen av nye søknader om beskyttelse etter utlendingsforskriften § 8-8 a (oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere) og gir retningslinjer for Asylavdelingen, Region- og mottaksavdelingen, Politiets utlendingsenhet og utenriksstasjonene.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo